شاخص یاب

لیسک / Lisk

  • نرخ فعلی:1.6197
  • بالاترین قیمت روز:2.037
  • پایین ترین قیمت روز:1.3024
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.44
  • درصد بیشترین نوسان روز:24.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.8176
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۲۲:۰۲
  • نرخ روز گذشته:1.8254
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:12.7%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2057

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار کندل استیک لیسک / Lisk در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.6197 ریال18:22:02
1.5999 ریال18:01:06
1.5996 ریال18:00:05
1.5963 ریال17:45:07
1.593 ریال17:22:06
1.5925 ریال17:21:06
1.5905 ریال17:09:06
1.582 ریال16:27:06
1.5821 ریال15:31:06
1.5861 ریال15:26:06
1.5828 ریال13:35:03
1.56 ریال12:44:06
1.5676 ریال12:35:07
1.5486 ریال12:31:06
1.5487 ریال12:29:02
1.6376 ریال12:28:06
1.6377 ریال12:27:06
1.6419 ریال12:17:03
1.6442 ریال12:08:06
1.6532 ریال12:07:02
1.6553 ریال12:06:06
1.6585 ریال12:03:07
1.6592 ریال11:55:07
1.6594 ریال11:54:07
1.6596 ریال11:53:07
1.6599 ریال11:52:07
1.6556 ریال11:51:07
1.6677 ریال11:43:07
1.6678 ریال11:40:09
1.6647 ریال11:35:05
1.7131 ریال11:25:09
1.7546 ریال9:06:08
1.7452 ریال8:57:08
1.7441 ریال8:44:04
1.7443 ریال8:25:05
1.748 ریال8:24:07
1.7516 ریال8:16:08
1.7515 ریال8:11:05
1.7549 ریال8:06:07
1.7548 ریال7:02:08
1.7575 ریال7:01:08
1.7537 ریال6:50:09
1.7536 ریال6:49:04
1.773 ریال6:29:10
1.7626 ریال6:17:04
2.037 ریال6:14:07
1.7379 ریال4:26:04
1.7352 ریال4:23:07
1.724 ریال4:12:07
1.5766 ریال3:47:03
1.5889 ریال3:08:06
1.5851 ریال3:01:07
1.5824 ریال2:31:04
1.6955 ریال2:05:07
1.693 ریال1:54:06
1.3024 ریال1:48:03
1.7452 ریال1:21:05
1.7453 ریال1:19:06
1.7474 ریال0:49:06
1.7502 ریال0:43:05
1.7645 ریال0:31:06
1.8176 ریال0:06:03
نظرات