کالایاب
شاخص یاب

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4671 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 30.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4671 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.5329 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.5329 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 53.29%