کالایاب
شاخص یاب

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:1.1824
  • بالاترین قیمت روز:1.2681
  • پایین ترین قیمت روز:1.1731
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.2641
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۰۲:۰۹
  • نرخ روز گذشته:1.2657
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:7.04%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0833

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1.1824 ریال15:02:09
1.1820 ریال15:01:12
1.1824 ریال15:00:15
1.1816 ریال14:58:09
1.1800 ریال14:57:10
1.1816 ریال14:56:09
1.18162 ریال14:55:10
1.1816 ریال14:50:05
1.1806 ریال14:49:10
1.1786 ریال14:47:08
1.1816 ریال14:46:09
1.1793 ریال14:44:08
1.1798 ریال14:42:09
1.1755 ریال14:41:09
1.1740 ریال14:40:13
1.1731 ریال14:37:09
1.1761 ریال14:36:09
1.1800 ریال14:35:10
1.17999 ریال14:33:09
1.1765 ریال14:32:08
1.1783 ریال14:31:09
1.1771 ریال14:30:14
1.1792 ریال14:28:09
1.17923 ریال14:27:08
1.1772 ریال14:26:08
1.1794 ریال14:25:11
1.1830 ریال14:18:09
1.18299 ریال14:17:09
1.1892 ریال14:16:09
1.19 ریال14:15:09
1.1926 ریال14:12:03
1.1900 ریال14:06:09
1.19 ریال14:00:07
1.1927 ریال13:58:10
1.19267 ریال13:57:09
1.1900 ریال13:56:09
1.1927 ریال13:55:11
1.1900 ریال13:52:10
1.19 ریال13:51:10
1.1928 ریال13:50:11
1.19 ریال13:48:08
1.1900 ریال13:47:08
1.19 ریال13:46:09
1.1901 ریال13:40:12
1.19 ریال13:37:09
1.1900 ریال13:34:10
1.1929 ریال13:33:09
1.1969 ریال13:32:09
1.19686 ریال13:31:09
1.1969 ریال13:28:09
1.1930 ریال13:27:08
1.1969 ریال13:26:09
1.1949 ریال13:24:03
1.1978 ریال13:22:09
1.1949 ریال13:21:09
1.1965 ریال13:20:11
1.1928 ریال13:18:09
1.1900 ریال13:17:09
1.1928 ریال13:16:09
1.1949 ریال13:03:09
1.1908 ریال13:01:12
1.19692 ریال12:58:09
1.1935 ریال12:56:09
1.1930 ریال12:55:10
1.1925 ریال12:54:09
1.19489 ریال12:52:09
1.1959 ریال12:49:10
1.1980 ریال12:46:09
1.1959 ریال12:45:11
1.198 ریال12:41:10
1.1966 ریال12:39:09
1.19795 ریال12:37:10
1.2100 ریال12:36:09
1.198 ریال12:33:10
1.20001 ریال12:31:10
1.20135 ریال12:27:09
1.2046 ریال12:25:11
1.2070 ریال12:23:08
1.2041 ریال12:21:09
1.205 ریال12:19:04
1.2081 ریال12:17:10
1.2082 ریال12:14:04
1.2100 ریال12:01:12
1.2123 ریال11:58:10
1.21231 ریال11:56:10
1.21 ریال11:49:11
1.2124 ریال11:46:11
1.2133 ریال11:39:09
1.2153 ریال11:35:11
1.217 ریال11:32:10
1.2179 ریال11:30:15
1.2205 ریال11:00:20
1.21943 ریال10:58:12
1.2205 ریال10:51:12
1.2200 ریال10:49:12
1.22 ریال10:48:11
1.2205 ریال10:47:10
1.2201 ریال10:46:11
1.2205 ریال10:42:11
1.22067 ریال10:41:11
1.2220 ریال10:40:14
1.2235 ریال10:39:11
1.2220 ریال10:38:11
1.2207 ریال10:34:11
1.22068 ریال10:32:11
1.2220 ریال10:31:11
1.2207 ریال10:29:11
1.222 ریال10:26:10
1.2207 ریال10:24:11
1.2213 ریال10:18:11
1.2244 ریال10:16:10
1.2215 ریال10:14:11
1.2235 ریال10:12:11
1.2234 ریال10:10:13
1.2235 ریال10:04:11
1.2234 ریال10:02:10
1.2235 ریال10:00:16
1.2234 ریال9:58:11
1.2213 ریال9:56:11
1.22066 ریال9:55:12
1.2214 ریال9:49:12
1.2219 ریال9:45:13
1.2235 ریال9:44:10
1.2262 ریال9:42:10
1.2245 ریال9:34:10
1.2263 ریال9:29:04
1.2255 ریال9:28:10
1.2263 ریال9:24:10
1.2255 ریال9:20:12
1.2263 ریال9:14:09
1.2271 ریال9:10:11
1.2263 ریال9:02:10
1.2265 ریال9:01:12
1.2267 ریال9:00:16
1.2271 ریال8:54:09
1.2298 ریال8:50:12
1.2300 ریال8:47:08
1.2362 ریال8:40:12
1.2374 ریال8:34:10
1.2383 ریال8:30:13
1.2384 ریال8:24:09
1.23838 ریال8:22:11
1.2387 ریال8:18:09
1.23871 ریال8:16:10
1.2387 ریال8:14:09
1.2398 ریال8:10:12
1.2415 ریال8:01:06
1.2404 ریال8:00:17
1.2408 ریال7:58:10
1.2418 ریال7:56:08
1.242 ریال7:54:10
1.2418 ریال7:53:09
1.242 ریال7:50:11
1.2425 ریال7:48:10
1.2426 ریال7:44:04
1.24256 ریال7:43:04
1.2426 ریال7:42:09
1.2432 ریال7:36:09
1.24318 ریال7:34:10
1.2432 ریال7:31:11
1.2439 ریال7:30:13
1.2440 ریال7:28:09
1.2442 ریال7:25:11
1.2441 ریال7:24:09
1.2440 ریال7:23:08
1.2447 ریال7:22:09
1.2479 ریال7:18:09
1.2455 ریال7:16:08
1.2479 ریال7:14:09
1.2439 ریال7:12:09
1.2442 ریال7:10:11
1.2439 ریال7:04:10
1.245 ریال7:02:09
1.2459 ریال6:55:10
1.2445 ریال6:53:08
1.2459 ریال6:52:09
1.2445 ریال6:51:09
1.246 ریال6:50:11
1.2489 ریال6:48:03
1.2498 ریال6:46:09
1.248 ریال6:45:09
1.2489 ریال6:44:03
1.249 ریال6:43:09
1.2500 ریال6:40:11
1.249 ریال6:38:08
1.2500 ریال6:35:09
1.2520 ریال6:32:08
1.25 ریال6:30:12
1.2500 ریال6:29:04
1.25 ریال6:28:09
1.2520 ریال6:26:08
1.25 ریال6:23:08
1.2500 ریال6:21:16
1.2500 ریال6:21:15
1.25001 ریال6:19:35
1.25001 ریال6:19:35
1.2500 ریال6:17:34
1.2500 ریال6:17:34
1.2522 ریال6:15:37
1.2522 ریال6:15:37
1.2521 ریال6:13:35
1.2521 ریال6:13:35
1.2520 ریال6:11:11
1.2520 ریال6:11:11
1.2522 ریال6:08:08
1.253 ریال6:06:08
1.2550 ریال6:04:09
1.2522 ریال5:58:08
1.2550 ریال5:53:08
1.2551 ریال5:51:08
1.2552 ریال5:44:09
1.2553 ریال5:42:09
1.2522 ریال5:41:08
1.2553 ریال5:35:09
1.25527 ریال5:34:11
1.2553 ریال5:28:08
1.25529 ریال5:26:07
1.2553 ریال5:24:08
1.2546 ریال5:20:11
1.2553 ریال5:14:08
1.2541 ریال5:12:08
1.2553 ریال5:05:04
1.2541 ریال4:56:08
1.2540 ریال4:55:09
1.25402 ریال4:53:07
1.2540 ریال4:50:11
1.253 ریال4:44:09
1.2541 ریال4:39:08
1.2489 ریال4:35:08
1.2532 ریال4:34:09
1.2536 ریال4:29:03
1.2539 ریال4:26:08
1.2520 ریال4:20:10
1.2541 ریال4:18:07
1.2531 ریال4:15:04
1.2490 ریال4:13:03
1.2519 ریال4:12:08
1.2514 ریال4:10:10
1.2515 ریال4:06:08
1.2511 ریال4:04:08
1.2469 ریال4:01:12
1.24685 ریال4:00:13
1.2468 ریال3:59:07
1.2500 ریال3:57:08
1.25001 ریال3:55:09
1.2500 ریال3:48:08
1.24997 ریال3:47:03
1.2500 ریال3:46:08
1.2510 ریال3:37:07
1.25103 ریال3:34:08
1.2510 ریال3:30:12
1.25103 ریال3:27:10
1.2510 ریال3:22:08
1.2511 ریال3:21:07
1.251 ریال3:20:09
1.2510 ریال3:18:08
1.25103 ریال3:17:08
1.2500 ریال3:12:08
1.2499 ریال3:10:10
1.2511 ریال3:08:07
1.2500 ریال3:06:09
1.2498 ریال3:04:08
1.2468 ریال3:01:11
1.2499 ریال3:00:13
1.2516 ریال2:56:08
1.2517 ریال2:53:07
1.2499 ریال2:52:08
1.25169 ریال2:50:10
1.2499 ریال2:48:08
1.2517 ریال2:46:08
1.2518 ریال2:45:09
1.2511 ریال2:44:03
1.24988 ریال2:43:08
1.2468 ریال2:41:08
1.2493 ریال2:40:11
1.2468 ریال2:39:08
1.2480 ریال2:38:03
1.2479 ریال2:37:09
1.2480 ریال2:35:09
1.24795 ریال2:34:08
1.2438 ریال2:32:08
1.2429 ریال2:27:07
1.2439 ریال2:25:09
1.2447 ریال2:22:08
1.2460 ریال2:18:07
1.2473 ریال2:16:08
1.2485 ریال2:12:08
1.2531 ریال2:03:03
1.25306 ریال2:02:07
1.2535 ریال1:51:03
1.25351 ریال1:50:10
1.2535 ریال1:44:07
1.2553 ریال1:39:08
1.2541 ریال1:37:09
1.2553 ریال1:34:08
1.2581 ریال1:30:12
1.2582 ریال1:28:08
1.2574 ریال1:26:08
1.2538 ریال1:24:07
1.2596 ریال1:22:08
1.2622 ریال1:18:08
1.2600 ریال1:16:03
1.2622 ریال1:15:05
1.2638 ریال1:01:11
1.2643 ریال0:58:08
1.2638 ریال0:56:08
1.26222 ریال0:53:08
1.2622 ریال0:52:08
1.2673 ریال0:49:08
1.2647 ریال0:48:08
1.2676 ریال0:46:08
1.2646 ریال0:44:07
1.2677 ریال0:39:03
1.2678 ریال0:32:07
1.26784 ریال0:30:11
1.2657 ریال0:28:08
1.2680 ریال0:26:08
1.2681 ریال0:20:09
1.2679 ریال0:16:08
1.2678 ریال0:10:10
1.2641 ریال0:06:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات