شاخص یاب

کو کوین شیرز / KuCoin Shares

  • نرخ فعلی:0.407
  • بالاترین قیمت روز:0.4391
  • پایین ترین قیمت روز:0.3716
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:3.19%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.3716
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۱:۰۹
  • نرخ روز گذشته:0.3749
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0321

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار کندل استیک کو کوین شیرز / KuCoin Shares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.407 ریال13:31:09
0.4062 ریال13:27:18
0.40621 ریال13:26:16
0.4062 ریال13:24:18
0.407 ریال13:23:17
0.4062 ریال13:22:09
0.40624 ریال13:21:18
0.4063 ریال13:20:20
0.40645 ریال13:19:16
0.40212 ریال13:18:17
0.4070 ریال13:13:09
0.405 ریال13:12:18
0.4073 ریال13:11:09
0.4079 ریال13:10:19
0.4083 ریال13:09:18
0.4079 ریال13:06:17
0.4083 ریال13:04:19
0.40592 ریال13:03:20
0.4061 ریال13:02:09
0.40614 ریال13:01:20
0.4074 ریال13:00:29
0.4010 ریال12:59:17
0.4083 ریال12:56:17
0.40853 ریال12:55:18
0.4084 ریال12:53:17
0.4085 ریال12:52:17
0.40853 ریال12:51:20
0.4080 ریال12:50:20
0.4082 ریال12:49:17
0.4084 ریال12:46:16
0.4083 ریال12:44:17
0.40827 ریال12:43:16
0.4084 ریال12:41:16
0.40877 ریال12:40:20
0.4089 ریال12:39:16
0.4095 ریال12:36:17
0.4098 ریال12:34:18
0.4099 ریال12:31:18
0.4095 ریال12:28:17
0.4096 ریال12:24:18
0.4098 ریال12:23:15
0.4095 ریال12:22:16
0.4100 ریال12:21:18
0.4096 ریال12:20:19
0.4095 ریال12:18:17
0.4096 ریال12:17:16
0.4099 ریال12:15:18
0.4084 ریال12:10:19
0.40835 ریال12:09:16
0.4087 ریال12:07:08
0.40897 ریال12:06:17
0.4094 ریال12:04:09
0.4097 ریال12:03:20
0.4098 ریال12:00:14
0.4100 ریال11:59:08
0.40999 ریال11:58:16
0.4100 ریال11:56:16
0.40999 ریال11:52:18
0.4083 ریال11:51:16
0.4085 ریال11:50:12
0.4099 ریال11:47:16
0.402 ریال11:41:16
0.4002 ریال11:39:17
0.402 ریال11:34:08
0.4079 ریال11:32:18
0.4145 ریال11:31:17
0.406 ریال11:29:17
0.41 ریال11:27:08
0.41003 ریال11:26:16
0.41618 ریال11:25:18
0.41591 ریال11:24:07
0.4103 ریال11:23:16
0.4163 ریال11:22:08
0.41644 ریال11:21:19
0.4167 ریال11:20:20
0.417 ریال11:17:15
0.41685 ریال11:15:18
0.41375 ریال11:13:15
0.41402 ریال11:12:17
0.406 ریال11:11:07
0.4176 ریال11:10:10
0.40044 ریال11:09:17
0.4058 ریال11:07:08
0.4088 ریال11:05:17
0.40878 ریال11:04:18
0.41114 ریال11:03:17
0.41126 ریال11:02:08
0.41166 ریال11:01:19
0.4147 ریال11:00:25
0.4175 ریال10:59:16
0.41747 ریال10:58:16
0.412 ریال10:57:15
0.4195 ریال10:54:17
0.41998 ریال10:53:16
0.42 ریال10:43:15
0.3879 ریال10:42:16
0.3896 ریال10:37:15
0.39 ریال10:29:15
0.3898 ریال10:28:15
0.39 ریال10:27:15
0.3900 ریال10:20:18
0.39 ریال10:18:14
0.3954 ریال10:17:14
0.3957 ریال10:04:16
0.4 ریال9:55:14
0.4000 ریال9:54:07
0.39999 ریال9:53:13
0.4 ریال9:51:14
0.4147 ریال9:50:17
0.4165 ریال9:48:14
0.40975 ریال9:47:13
0.41825 ریال9:46:13
0.4254 ریال9:44:14
0.42539 ریال9:43:14
0.4289 ریال9:42:07
0.43472 ریال9:41:14
0.4347 ریال9:40:17
0.43472 ریال9:39:15
0.4375 ریال9:34:14
0.4374 ریال9:33:16
0.43575 ریال9:32:14
0.43369 ریال9:31:15
0.434 ریال9:29:13
0.43549 ریال9:28:13
0.43562 ریال9:26:12
0.4337 ریال9:25:07
0.43369 ریال9:23:13
0.43361 ریال9:22:13
0.43374 ریال9:20:16
0.4337 ریال9:19:06
0.43373 ریال9:18:14
0.42727 ریال9:17:13
0.43127 ریال9:16:13
0.4345 ریال9:15:07
0.435 ریال9:13:13
0.43827 ریال9:12:13
0.4383 ریال9:10:14
0.4386 ریال9:09:12
0.4390 ریال9:08:13
0.43897 ریال9:07:13
0.43668 ریال9:06:12
0.4367 ریال9:04:06
0.4374 ریال8:59:12
0.4358 ریال8:58:13
0.4383 ریال8:57:13
0.43803 ریال8:56:12
0.4383 ریال8:55:13
0.43829 ریال8:54:13
0.4390 ریال8:52:12
0.43829 ریال8:51:12
0.4383 ریال8:50:07
0.43829 ریال8:49:13
0.4384 ریال8:48:06
0.43856 ریال8:47:13
0.4391 ریال8:46:13
0.4358 ریال8:44:12
0.43575 ریال8:43:12
0.4354 ریال8:42:13
0.4355 ریال8:40:16
0.4356 ریال8:39:13
0.43562 ریال8:38:14
0.4356 ریال8:37:05
0.43562 ریال8:36:12
0.4354 ریال8:35:13
0.43537 ریال8:34:13
0.4356 ریال8:32:06
0.43557 ریال8:31:06
0.4356 ریال8:30:08
0.4313 ریال8:29:11
0.4355 ریال8:27:12
0.4306 ریال8:26:11
0.43549 ریال8:25:13
0.43562 ریال8:24:12
0.4358 ریال8:23:06
0.4348 ریال8:22:11
0.43482 ریال8:21:13
0.43486 ریال8:20:07
0.43487 ریال8:19:13
0.4349 ریال8:17:06
0.43575 ریال8:16:11
0.43548 ریال8:15:13
0.4356 ریال8:14:05
0.4358 ریال8:13:05
0.4339 ریال8:11:11
0.42525 ریال8:10:14
0.42575 ریال8:08:11
0.41994 ریال8:07:12
0.418 ریال8:03:12
0.4155 ریال8:01:13
0.41553 ریال8:00:21
0.41993 ریال7:59:13
0.4199 ریال7:58:11
0.41993 ریال7:57:12
0.4199 ریال7:54:12
0.4198 ریال7:52:05
0.41981 ریال7:51:11
0.41583 ریال7:50:14
0.41557 ریال7:49:05
0.4199 ریال7:48:13
0.4195 ریال7:47:05
0.41953 ریال7:45:13
0.41927 ریال7:44:11
0.4197 ریال7:43:05
0.42 ریال7:41:11
0.4000 ریال7:37:11
0.4 ریال7:36:12
0.4015 ریال7:32:11
0.4013 ریال7:30:14
0.4015 ریال7:29:10
0.4018 ریال7:21:11
0.4020 ریال7:17:11
0.4019 ریال7:11:11
0.4020 ریال7:09:11
0.4019 ریال7:07:11
0.4020 ریال7:04:11
0.3963 ریال7:03:11
0.4002 ریال7:02:12
0.4012 ریال6:55:12
0.3996 ریال6:45:11
0.4000 ریال6:43:09
0.3999 ریال6:42:10
0.4 ریال6:40:12
0.4000 ریال6:38:10
0.4 ریال6:35:11
0.4001 ریال6:32:11
0.4009 ریال6:29:10
0.402 ریال6:27:10
0.4021 ریال6:26:10
0.402 ریال6:23:10
0.4019 ریال6:21:10
0.3951 ریال6:19:11
0.402 ریال6:17:11
0.3951 ریال6:16:11
0.3933 ریال6:15:46
0.4024 ریال6:11:38
0.3988 ریال6:09:20
0.392 ریال6:08:50
0.3981 ریال6:03:12
0.3955 ریال6:01:12
0.3973 ریال6:00:17
0.3955 ریال5:56:11
0.3892 ریال5:51:09
0.3885 ریال5:45:10
0.3881 ریال5:29:10
0.3882 ریال5:28:11
0.3881 ریال5:26:10
0.3883 ریال5:25:13
0.3882 ریال5:23:10
0.3883 ریال5:20:12
0.3884 ریال5:18:10
0.3866 ریال5:13:10
0.385 ریال4:51:09
0.382 ریال4:44:10
0.379 ریال4:40:11
0.3753 ریال4:26:09
0.3752 ریال4:24:09
0.3749 ریال4:22:09
0.3750 ریال4:21:09
0.3749 ریال4:20:12
0.3750 ریال4:17:11
0.3751 ریال4:10:10
0.3752 ریال4:09:09
0.3751 ریال4:08:09
0.3752 ریال3:52:09
0.3751 ریال3:46:09
0.3752 ریال3:39:09
0.3750 ریال3:32:09
0.3751 ریال3:27:08
0.3752 ریال3:17:08
0.3749 ریال3:10:10
0.3750 ریال3:09:09
0.3749 ریال3:08:08
0.3752 ریال3:07:09
0.3750 ریال3:05:09
0.3752 ریال2:55:10
0.3751 ریال2:54:08
0.3752 ریال2:53:08
0.3751 ریال2:52:09
0.3752 ریال2:51:08
0.3751 ریال2:46:08
0.3752 ریال2:45:10
0.3751 ریال2:44:09
0.3752 ریال2:43:09
0.3751 ریال2:42:09
0.3752 ریال2:21:08
0.375 ریال2:15:09
0.3750 ریال2:13:08
0.3749 ریال2:12:08
0.3750 ریال2:10:08
0.3749 ریال1:51:07
0.3750 ریال1:45:08
0.375 ریال1:44:08
0.3750 ریال1:43:08
0.375 ریال1:20:09
0.3745 ریال1:19:08
0.3744 ریال1:17:07
0.3749 ریال1:14:08
0.3747 ریال1:13:08
0.3746 ریال1:12:08
0.3749 ریال1:09:08
0.3747 ریال1:08:09
0.3749 ریال1:07:07
0.3747 ریال1:03:08
0.3745 ریال0:53:07
0.3748 ریال0:52:08
0.3744 ریال0:49:07
0.3748 ریال0:48:08
0.3744 ریال0:39:08
0.3750 ریال0:38:07
0.375 ریال0:36:08
0.3750 ریال0:35:08
0.3717 ریال0:31:08
0.3747 ریال0:25:08
0.3743 ریال0:21:07
0.3747 ریال0:19:07
0.3737 ریال0:18:06
0.3747 ریال0:17:07
0.3741 ریال0:16:06
0.3747 ریال0:15:08
0.3743 ریال0:14:07
0.3737 ریال0:13:06
0.3741 ریال0:11:07
0.3743 ریال0:09:06
0.3716 ریال0:08:07
0.3717 ریال0:06:07
0.3716 ریال0:04:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات