شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اینفنتی اکونومیکس / Infinity Economics

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 181 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 209 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.02%