شاخص یاب

جی ایکس شیرز / GXShares

  • نرخ فعلی:0.4881
  • بالاترین قیمت روز:0.5014
  • پایین ترین قیمت روز:0.4853
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.16%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.4963
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۵۴:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.4993
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0112

نمودار کندل استیک جی ایکس شیرز / GXShares در روز جاری

نمودار کندل استیک جی ایکس شیرز / GXShares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.4881 ریال10:54:04
0.4880 ریال10:48:04
0.4876 ریال10:44:05
0.4878 ریال10:42:05
0.4880 ریال10:37:05
0.4902 ریال10:31:06
0.4893 ریال10:27:05
0.4895 ریال10:26:05
0.4884 ریال10:24:05
0.4879 ریال10:20:07
0.4877 ریال10:18:05
0.4875 ریال10:17:05
0.4873 ریال10:13:05
0.4859 ریال10:09:05
0.4869 ریال10:05:06
0.48776 ریال10:02:05
0.4879 ریال10:01:05
0.4886 ریال10:00:09
0.4882 ریال9:57:05
0.4887 ریال9:54:04
0.4880 ریال9:51:04
0.4881 ریال9:47:06
0.4853 ریال9:36:05
0.4854 ریال9:34:04
0.4853 ریال9:32:05
0.4854 ریال9:31:05
0.4853 ریال9:24:04
0.4855 ریال9:21:04
0.4853 ریال9:17:05
0.4857 ریال9:11:05
0.4868 ریال9:05:05
0.4869 ریال9:04:04
0.4882 ریال9:01:06
0.4881 ریال8:59:04
0.4876 ریال8:53:04
0.4875 ریال8:50:06
0.4876 ریال8:45:06
0.4879 ریال8:43:04
0.48794 ریال8:42:04
0.48822 ریال8:40:06
0.4882 ریال8:39:04
0.4883 ریال8:37:05
0.4884 ریال8:36:04
0.4887 ریال8:35:05
0.4883 ریال8:33:04
0.4876 ریال8:29:04
0.4878 ریال8:27:04
0.4886 ریال8:20:07
0.4885 ریال8:19:05
0.48853 ریال8:18:05
0.4878 ریال8:07:04
0.4881 ریال8:01:05
0.48808 ریال8:00:07
0.4875 ریال7:56:04
0.48748 ریال7:54:04
0.4875 ریال7:53:04
0.4870 ریال7:52:03
0.48698 ریال7:48:04
0.4873 ریال7:46:03
0.48734 ریال7:45:05
0.4872 ریال7:44:04
0.4866 ریال7:43:04
0.4862 ریال7:41:04
0.4885 ریال7:38:04
0.48851 ریال7:37:04
0.4889 ریال7:24:04
0.4882 ریال7:20:06
0.4884 ریال7:19:04
0.4879 ریال7:17:04
0.4876 ریال7:14:04
0.4870 ریال7:07:04
0.4859 ریال7:00:06
0.4882 ریال6:56:04
0.4885 ریال6:47:03
0.4904 ریال6:45:10
0.4885 ریال6:41:28
0.4879 ریال6:37:15
0.4877 ریال6:35:17
0.4881 ریال6:34:13
0.4880 ریال6:29:04
0.4882 ریال6:26:04
0.4887 ریال6:24:04
0.4886 ریال6:21:24
0.4884 ریال6:20:52
0.4890 ریال6:17:36
0.4888 ریال6:16:35
0.4891 ریال6:15:10
0.4896 ریال6:14:04
0.4886 ریال6:08:04
0.4877 ریال6:05:11
0.4879 ریال6:04:50
0.4887 ریال6:03:04
0.4890 ریال6:01:04
0.4888 ریال6:00:07
0.4870 ریال5:56:04
0.4873 ریال5:52:04
0.493 ریال5:49:04
0.4939 ریال5:45:05
0.4937 ریال5:43:03
0.4947 ریال5:42:04
0.4936 ریال5:40:06
0.4950 ریال5:37:03
0.496 ریال5:33:04
0.4961 ریال5:29:04
0.4964 ریال5:27:04
0.4960 ریال5:25:05
0.4959 ریال5:23:04
0.496 ریال5:22:04
0.4960 ریال5:18:05
0.4958 ریال5:14:04
0.4959 ریال5:12:04
0.4960 ریال5:08:04
0.4962 ریال5:07:03
0.4987 ریال5:01:04
0.4984 ریال5:00:08
0.4981 ریال4:59:04
0.4979 ریال4:58:04
0.4980 ریال4:56:03
0.4984 ریال4:55:05
0.4993 ریال4:54:04
0.4995 ریال4:52:04
0.4991 ریال4:49:03
0.4989 ریال4:48:03
0.4981 ریال4:45:05
0.4990 ریال4:40:05
0.4988 ریال4:39:04
0.4985 ریال4:37:03
0.4984 ریال4:34:03
0.4976 ریال4:32:04
0.4987 ریال4:28:04
0.4986 ریال4:26:03
0.4979 ریال4:23:03
0.4981 ریال4:20:05
0.4986 ریال4:17:03
0.4981 ریال4:15:05
0.4982 ریال4:11:04
0.4990 ریال4:09:04
0.5008 ریال4:08:04
0.5012 ریال4:07:04
0.5014 ریال4:03:04
0.4994 ریال4:01:04
0.4919 ریال3:58:04
0.4930 ریال3:57:04
0.4983 ریال3:53:04
0.49828 ریال3:52:04
0.4958 ریال3:51:03
0.4943 ریال3:50:05
0.4978 ریال3:46:03
0.4971 ریال3:42:04
0.4970 ریال3:40:05
0.4986 ریال3:39:04
0.4989 ریال3:38:03
0.4993 ریال3:34:03
0.4998 ریال3:33:03
0.4996 ریال3:30:06
0.4993 ریال3:29:04
0.4996 ریال3:26:04
0.4992 ریال3:23:04
0.4994 ریال3:21:03
0.4992 ریال3:20:06
0.4989 ریال3:16:03
0.4988 ریال3:13:03
0.4989 ریال3:12:04
0.4983 ریال3:10:05
0.4995 ریال3:03:03
0.4994 ریال3:01:04
0.49944 ریال3:00:06
0.5001 ریال2:59:04
0.5006 ریال2:57:03
0.5005 ریال2:55:05
0.50053 ریال2:52:03
0.5007 ریال2:48:04
0.4999 ریال2:45:05
0.49993 ریال2:44:03
0.4989 ریال2:42:03
0.4999 ریال2:41:03
0.49945 ریال2:38:04
0.5004 ریال2:36:04
0.5007 ریال2:34:03
0.5002 ریال2:33:06
0.5000 ریال2:31:04
0.4976 ریال2:26:03
0.4972 ریال2:14:04
0.4985 ریال2:13:03
0.4984 ریال2:12:04
0.4975 ریال2:11:03
0.4970 ریال2:09:03
0.4988 ریال2:03:03
0.49881 ریال2:02:03
0.4992 ریال2:01:03
0.4996 ریال1:55:04
0.4995 ریال1:53:02
0.4990 ریال1:51:03
0.4995 ریال1:49:03
0.5002 ریال1:48:02
0.5004 ریال1:44:02
0.5005 ریال1:42:02
0.5003 ریال1:35:04
0.4994 ریال1:31:03
0.4986 ریال1:29:02
0.4990 ریال1:25:04
0.4989 ریال1:23:02
0.4985 ریال1:21:03
0.4984 ریال1:18:03
0.4979 ریال1:17:02
0.4971 ریال1:14:02
0.4984 ریال1:12:02
0.4982 ریال1:06:03
0.4995 ریال0:58:02
0.5002 ریال0:56:03
0.4996 ریال0:55:03
0.4989 ریال0:52:02
0.499 ریال0:49:02
0.4997 ریال0:46:02
0.4972 ریال0:40:03
0.4967 ریال0:39:03
0.4963 ریال0:38:03
0.4964 ریال0:35:03
0.4965 ریال0:33:02
0.4968 ریال0:31:03
0.4958 ریال0:26:03
0.4981 ریال0:15:03
0.49808 ریال0:14:03
0.4946 ریال0:13:03
0.4973 ریال0:07:02
0.4960 ریال0:05:07
0.4963 ریال0:04:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات