شاخص یاب

گولم / Golem

  • نرخ فعلی:0.06436
  • بالاترین قیمت روز:0.06489
  • پایین ترین قیمت روز:0.06397
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.06442
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۴۱:۰۷
  • نرخ روز گذشته:0.06561
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.94%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0013

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار کندل استیک گولم / Golem در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.06436 ریال14:41:07
0.06442 ریال14:40:08
0.06436 ریال14:38:06
0.06442 ریال14:36:06
0.06454 ریال14:34:02
0.0646 ریال14:33:07
0.06448 ریال14:29:06
0.06454 ریال14:26:06
0.06448 ریال14:24:07
0.0646 ریال14:22:06
0.06448 ریال14:21:06
0.0646 ریال14:20:04
0.06472 ریال14:19:07
0.0646 ریال14:18:06
0.06454 ریال14:14:07
0.0646 ریال14:13:07
0.06454 ریال14:12:07
0.0646 ریال14:09:07
0.06454 ریال14:08:06
0.06466 ریال14:06:02
0.0646 ریال14:05:08
0.06466 ریال13:58:06
0.0646 ریال13:57:07
0.06466 ریال13:55:08
0.0646 ریال13:53:06
0.06466 ریال13:46:07
0.0646 ریال13:45:08
0.06466 ریال13:44:07
0.06463 ریال13:43:02
0.0646 ریال13:42:07
0.06448 ریال13:41:07
0.06466 ریال13:40:09
0.06448 ریال13:38:06
0.06454 ریال13:37:07
0.06442 ریال13:36:06
0.06454 ریال13:35:08
0.06448 ریال13:34:07
0.06454 ریال13:32:07
0.06466 ریال13:31:07
0.0646 ریال13:30:11
0.06466 ریال13:27:02
0.0646 ریال13:26:07
0.06466 ریال13:15:04
0.0646 ریال13:14:06
0.06472 ریال13:13:06
0.06466 ریال13:10:09
0.06472 ریال13:09:07
0.06483 ریال13:07:09
0.06478 ریال13:06:02
0.06487 ریال13:05:08
0.06472 ریال13:04:07
0.06466 ریال12:52:07
0.06472 ریال12:51:06
0.06466 ریال12:50:10
0.06478 ریال12:49:03
0.06472 ریال12:48:06
0.06484 ریال12:44:06
0.06478 ریال12:43:06
0.06484 ریال12:42:07
0.06478 ریال12:41:06
0.06484 ریال12:39:02
0.06478 ریال12:38:06
0.06484 ریال12:35:07
0.06489 ریال12:34:06
0.06472 ریال12:33:06
0.06478 ریال12:31:06
0.0646 ریال12:30:12
0.06454 ریال12:29:02
0.0646 ریال12:28:06
0.06442 ریال12:26:02
0.06436 ریال12:25:04
0.06442 ریال12:20:09
0.06436 ریال12:18:03
0.06442 ریال12:17:02
0.06436 ریال12:16:03
0.0643 ریال12:15:04
0.06442 ریال12:14:03
0.06425 ریال12:11:08
0.06419 ریال12:10:03
0.0641 ریال12:09:07
0.06427 ریال12:08:03
0.06422 ریال12:06:06
0.06416 ریال12:04:06
0.0641 ریال12:02:06
0.06399 ریال12:00:13
0.06404 ریال11:59:06
0.0641 ریال11:56:03
0.06416 ریال11:55:04
0.06422 ریال11:54:06
0.06416 ریال11:50:09
0.06435 ریال11:49:03
0.0643 ریال11:48:06
0.06435 ریال11:46:06
0.06436 ریال11:37:06
0.0643 ریال11:36:02
0.06436 ریال11:32:06
0.0643 ریال11:31:07
0.06447 ریال11:28:06
0.06436 ریال11:26:02
0.0643 ریال11:25:08
0.06436 ریال11:24:07
0.0643 ریال11:22:03
0.06442 ریال11:21:06
0.0643 ریال11:20:09
0.06425 ریال11:19:07
0.06419 ریال11:18:07
0.06399 ریال11:16:03
0.06405 ریال11:15:08
0.06399 ریال11:13:07
0.06405 ریال11:11:06
0.064 ریال11:10:08
0.06405 ریال11:09:03
0.064 ریال11:08:07
0.06411 ریال11:03:03
0.06405 ریال11:02:03
0.06411 ریال11:01:08
0.064 ریال10:58:03
0.06405 ریال10:57:06
0.064 ریال10:56:02
0.06405 ریال10:54:03
0.064 ریال10:53:06
0.06408 ریال10:51:02
0.06419 ریال10:48:06
0.06408 ریال10:46:06
0.06419 ریال10:41:06
0.06413 ریال10:37:06
0.06419 ریال10:34:06
0.06413 ریال10:31:07
0.06419 ریال10:30:05
0.06413 ریال10:29:06
0.06419 ریال10:28:06
0.06413 ریال10:25:07
0.06408 ریال10:24:03
0.06419 ریال10:23:03
0.06413 ریال10:17:06
0.06418 ریال10:16:03
0.06413 ریال10:14:02
0.06407 ریال10:13:06
0.06413 ریال10:12:06
0.06407 ریال10:11:02
0.06413 ریال10:07:06
0.06419 ریال9:58:06
0.06413 ریال9:57:03
0.06419 ریال9:52:06
0.06413 ریال9:48:02
0.06419 ریال9:47:05
0.06413 ریال9:45:04
0.06408 ریال9:44:06
0.06419 ریال9:43:05
0.06413 ریال9:39:02
0.06425 ریال9:37:06
0.06408 ریال9:36:07
0.06402 ریال9:34:06
0.06408 ریال9:32:03
0.06414 ریال9:31:06
0.06403 ریال9:30:09
0.06397 ریال9:27:05
0.06403 ریال9:23:06
0.06408 ریال9:22:05
0.06403 ریال9:21:03
0.06408 ریال9:15:04
0.06414 ریال9:14:03
0.06408 ریال9:12:03
0.0641 ریال9:10:08
0.06405 ریال9:09:02
0.06413 ریال9:08:03
0.06435 ریال9:07:06
0.06424 ریال9:04:06
0.06435 ریال9:03:03
0.0643 ریال9:02:06
0.06435 ریال9:01:02
0.0643 ریال9:00:10
0.06424 ریال8:58:02
0.06441 ریال8:55:03
0.06446 ریال8:54:02
0.06441 ریال8:53:03
0.06435 ریال8:51:02
0.06441 ریال8:48:07
0.06435 ریال8:47:02
0.06441 ریال8:45:07
0.0643 ریال8:44:06
0.06435 ریال8:40:03
0.06441 ریال8:39:06
0.06452 ریال8:38:05
0.06446 ریال8:37:03
0.06441 ریال8:34:02
0.06435 ریال8:32:07
0.06453 ریال8:31:06
0.06464 ریال8:30:04
0.06453 ریال8:29:06
0.06459 ریال8:28:06
0.0647 ریال8:27:05
0.06464 ریال8:26:02
0.06453 ریال8:18:05
0.06447 ریال8:17:06
0.06442 ریال8:15:04
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات