کالایاب
شاخص یاب

گاس / Gas

  • نرخ فعلی:3.426
  • بالاترین قیمت روز:3.5027
  • پایین ترین قیمت روز:3.3727
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.25%
  • نرخ بازگشایی بازار:3.4731
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۴:۰۶
  • نرخ روز گذشته:3.4961
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.05%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0701

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3.426 ریال17:24:06
3.4204 ریال17:21:06
3.415 ریال17:19:06
3.4204 ریال17:18:06
3.4149 ریال17:15:06
3.4488 ریال17:12:06
3.4682 ریال17:06:06
3.4884 ریال16:57:06
3.4885 ریال16:48:06
3.4886 ریال16:43:06
3.483 ریال16:42:06
3.4886 ریال16:27:06
3.4831 ریال16:24:06
3.4941 ریال16:21:05
3.4831 ریال16:18:06
3.4896 ریال16:15:06
3.4659 ریال16:09:06
3.4655 ریال16:06:06
3.4711 ریال15:57:06
3.4822 ریال15:56:06
3.4711 ریال15:54:07
3.4822 ریال15:51:06
3.4878 ریال15:45:07
3.4932 ریال15:33:06
3.4987 ریال15:27:06
3.4988 ریال15:24:06
3.4989 ریال15:09:05
3.4988 ریال14:56:05
3.4822 ریال14:46:05
3.4823 ریال14:16:06
3.4822 ریال14:08:06
3.4813 ریال13:56:06
3.4811 ریال13:37:05
3.4905 ریال13:27:06
3.4846 ریال13:18:06
3.4516 ریال12:51:06
3.437 ریال12:18:06
3.4559 ریال12:06:07
3.4499 ریال11:56:06
3.45 ریال11:36:06
3.4501 ریال11:27:06
3.451 ریال11:16:05
3.4346 ریال11:07:50
3.3976 ریال7:16:08
3.3978 ریال7:04:05
3.401 ریال6:58:06
3.4005 ریال6:46:10
3.402 ریال6:44:05
3.3971 ریال6:40:06
3.402 ریال6:37:06
3.4018 ریال6:34:10
3.3837 ریال6:28:05
3.3834 ریال6:25:11
3.3727 ریال6:20:07
3.3806 ریال6:16:06
3.3809 ریال6:10:06
3.3754 ریال6:07:06
3.3863 ریال6:04:05
3.3914 ریال5:52:06
3.3859 ریال5:49:05
3.3934 ریال5:46:05
3.3911 ریال5:37:05
3.3912 ریال5:28:05
3.3965 ریال5:25:07
3.3753 ریال5:16:05
3.3894 ریال4:58:05
3.3896 ریال4:52:05
3.4155 ریال4:37:05
3.4152 ریال4:26:05
3.41 ریال4:02:05
3.4224 ریال3:56:05
3.4248 ریال3:34:05
3.4327 ریال3:25:06
3.4223 ریال3:16:05
3.4222 ریال2:59:05
3.4223 ریال2:54:05
3.4635 ریال2:42:05
3.4706 ریال2:39:05
3.4862 ریال2:27:05
3.4863 ریال2:22:05
3.4882 ریال2:17:05
3.4779 ریال2:15:06
3.4721 ریال2:10:06
3.4617 ریال2:04:05
3.4515 ریال1:47:05
3.4616 ریال1:36:05
3.4621 ریال1:28:05
3.4732 ریال1:26:05
3.458 ریال0:50:06
3.4739 ریال0:43:05
3.5027 ریال0:38:05
3.4873 ریال0:24:05
3.4874 ریال0:19:05
3.4883 ریال0:17:06
3.4731 ریال0:03:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات