شاخص یاب

گاس / Gas

  • نرخ فعلی:2.5079
  • بالاترین قیمت روز:2.9107
  • پایین ترین قیمت روز:2.4082
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.58%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.813
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۱۵:۱۱
  • نرخ روز گذشته:2.9107
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:16.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.4028

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار کندل استیک گاس / Gas در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5079 ریال15:15:11
2.5004 ریال15:11:10
2.4966 ریال15:06:11
2.4925 ریال14:48:11
2.5005 ریال14:41:12
2.4978 ریال14:39:10
2.4959 ریال14:38:10
2.4978 ریال14:35:13
2.4988 ریال14:27:10
2.5068 ریال14:25:12
2.5142 ریال14:23:11
2.5223 ریال14:20:13
2.5047 ریال14:18:12
2.4809 ریال14:04:13
2.4792 ریال14:01:15
2.4829 ریال14:00:20
2.4793 ریال13:58:12
2.4829 ریال13:57:13
2.4793 ریال13:55:12
2.4998 ریال13:53:13
2.4975 ریال13:52:14
2.4998 ریال13:47:09
2.5012 ریال13:43:11
2.5021 ریال13:42:12
2.5083 ریال13:39:10
2.5079 ریال13:38:10
2.5083 ریال13:35:15
2.5079 ریال13:28:11
2.5008 ریال13:27:12
2.5009 ریال13:24:17
2.5003 ریال13:20:15
2.5009 ریال13:19:11
2.5003 ریال13:18:10
2.5051 ریال13:14:12
2.495 ریال13:13:12
2.5051 ریال13:12:13
2.495 ریال13:11:11
2.5051 ریال13:10:12
2.4834 ریال13:05:13
2.4836 ریال13:04:12
2.4954 ریال12:59:09
2.5016 ریال12:58:10
2.4954 ریال12:57:10
2.4891 ریال12:55:11
2.4947 ریال12:52:11
2.4967 ریال12:51:13
2.4947 ریال12:50:16
2.4983 ریال12:46:10
2.5098 ریال12:45:13
2.4983 ریال12:44:11
2.5098 ریال12:41:11
2.5192 ریال12:37:12
2.5034 ریال12:36:11
2.5129 ریال12:34:10
2.5019 ریال12:32:11
2.5044 ریال12:30:17
2.538 ریال12:26:10
2.5379 ریال12:22:12
2.5435 ریال12:09:11
2.5381 ریال12:03:13
2.5533 ریال12:01:15
2.5534 ریال12:00:19
2.5538 ریال11:58:09
2.5599 ریال11:56:09
2.5538 ریال11:55:10
2.5599 ریال11:47:09
2.5598 ریال11:46:08
2.5599 ریال11:45:12
2.5412 ریال11:42:11
2.543 ریال11:41:12
2.5412 ریال11:40:15
2.543 ریال11:37:09
2.5492 ریال11:36:11
2.5555 ریال11:35:12
2.543 ریال11:34:10
2.5555 ریال11:33:15
2.5492 ریال11:32:13
2.5555 ریال11:31:11
2.5522 ریال11:22:11
2.5459 ریال11:18:10
2.5415 ریال11:16:09
2.5413 ریال11:12:11
2.5362 ریال11:11:12
2.5413 ریال11:10:14
2.5592 ریال11:03:12
2.565 ریال11:01:19
2.5621 ریال10:59:10
2.5676 ریال10:56:10
2.567 ریال10:55:12
2.5658 ریال10:54:10
2.5601 ریال10:47:10
2.5464 ریال10:41:11
2.5526 ریال10:37:09
2.5621 ریال10:36:09
2.5403 ریال10:32:13
2.5405 ریال10:31:12
2.5638 ریال10:30:17
2.5628 ریال10:29:10
2.5638 ریال10:28:10
2.5682 ریال10:24:11
2.5635 ریال10:18:10
2.5519 ریال10:13:10
2.5369 ریال10:11:11
2.543 ریال10:09:10
2.5196 ریال10:08:10
2.5351 ریال10:06:11
2.5196 ریال10:05:13
2.5252 ریال10:03:12
2.5196 ریال10:01:15
2.5074 ریال9:57:10
2.5134 ریال9:56:11
2.5409 ریال9:55:12
2.5475 ریال9:53:14
2.5269 ریال9:52:12
2.5531 ریال9:47:11
2.5329 ریال9:46:10
2.5531 ریال9:45:11
2.5569 ریال9:44:11
2.5545 ریال9:40:12
2.5607 ریال9:33:11
2.5751 ریال9:30:15
2.5856 ریال9:29:11
2.5751 ریال9:28:11
2.575 ریال9:27:11
2.5856 ریال9:26:10
2.544 ریال9:25:11
2.5551 ریال9:18:10
2.5266 ریال9:15:11
2.5352 ریال9:11:12
2.5522 ریال9:10:11
2.5524 ریال9:09:10
2.5525 ریال9:08:10
2.5524 ریال9:07:10
2.5522 ریال9:05:11
2.5305 ریال9:03:12
2.5347 ریال8:54:10
2.5348 ریال8:50:12
2.535 ریال8:46:09
2.5302 ریال8:41:10
2.5405 ریال8:40:13
2.5302 ریال8:36:10
2.5303 ریال8:33:11
2.537 ریال8:28:09
2.5408 ریال8:26:10
2.5931 ریال8:24:10
2.5408 ریال8:23:10
2.5931 ریال8:21:10
2.5851 ریال8:19:10
2.5505 ریال8:14:10
2.54 ریال8:10:11
2.5516 ریال8:08:10
2.54 ریال8:07:09
2.5452 ریال8:05:10
2.545 ریال8:00:14
2.5342 ریال7:59:10
2.5259 ریال7:56:09
2.5095 ریال7:50:11
2.4712 ریال7:46:09
2.4679 ریال7:45:10
2.4712 ریال7:43:10
2.4679 ریال7:41:10
2.468 ریال7:23:10
2.4772 ریال7:10:11
2.481 ریال7:04:10
2.4733 ریال7:03:10
2.481 ریال7:01:11
2.4782 ریال7:00:14
2.481 ریال6:59:08
2.4733 ریال6:58:09
2.4782 ریال6:57:09
2.4781 ریال6:56:09
2.4782 ریال6:55:10
2.4781 ریال6:49:08
2.4782 ریال6:46:09
2.495 ریال6:39:08
2.481 ریال6:36:09
2.495 ریال6:35:10
2.4808 ریال6:34:09
2.481 ریال6:32:09
2.4808 ریال6:26:08
2.4769 ریال6:20:11
2.4696 ریال6:13:50
2.4722 ریال6:11:38
2.4722 ریال6:11:32
2.4722 ریال6:11:28
2.4697 ریال6:05:47
2.4697 ریال6:05:43
2.485 ریال5:57:09
2.4792 ریال5:53:09
2.4619 ریال5:52:09
2.4635 ریال5:51:09
2.4619 ریال5:48:09
2.4635 ریال5:43:08
2.4722 ریال5:41:11
2.4635 ریال5:40:10
2.4722 ریال5:38:09
2.4635 ریال5:35:12
2.4858 ریال5:30:15
2.4857 ریال5:28:09
2.4858 ریال5:26:09
2.4841 ریال5:25:09
2.4857 ریال5:24:09
2.4841 ریال5:18:08
2.4768 ریال5:13:09
2.4678 ریال5:10:10
2.5029 ریال5:07:09
2.5052 ریال5:03:10
2.4456 ریال5:01:10
2.4927 ریال5:00:13
2.4456 ریال4:59:09
2.4365 ریال4:56:08
2.4282 ریال4:55:09
2.4135 ریال4:54:10
2.4158 ریال4:53:10
2.4135 ریال4:50:10
2.4158 ریال4:49:08
2.4082 ریال4:48:09
2.422 ریال4:47:08
2.4257 ریال4:46:08
2.422 ریال4:44:08
2.4355 ریال4:42:09
2.4508 ریال4:38:08
2.4541 ریال4:35:09
2.4528 ریال4:34:09
2.4541 ریال4:33:09
2.4919 ریال4:32:10
2.4711 ریال4:30:12
2.4919 ریال4:29:08
2.4997 ریال4:27:08
2.4996 ریال4:26:08
2.4997 ریال4:25:09
2.4975 ریال4:24:08
2.4996 ریال4:23:08
2.4722 ریال4:22:09
2.4799 ریال4:18:08
2.4734 ریال4:16:07
2.5053 ریال4:15:09
2.5094 ریال4:14:09
2.5099 ریال4:12:09
2.5047 ریال4:11:08
2.5094 ریال4:10:10
2.5132 ریال4:07:09
2.5276 ریال4:05:09
2.5132 ریال4:03:09
2.5069 ریال4:01:10
2.5401 ریال4:00:12
2.5549 ریال3:58:08
2.569 ریال3:55:09
2.552 ریال3:54:08
2.5549 ریال3:53:09
2.5421 ریال3:49:08
2.5365 ریال3:48:07
2.5421 ریال3:47:08
2.5365 ریال3:45:09
2.5451 ریال3:44:09
2.5224 ریال3:43:09
2.6199 ریال3:42:08
2.6447 ریال3:37:08
2.7196 ریال3:35:09
2.778 ریال3:32:08
2.7775 ریال3:31:09
2.7768 ریال3:30:11
2.7581 ریال3:28:08
2.6917 ریال3:26:07
2.7054 ریال3:23:08
2.6798 ریال3:22:09
2.7185 ریال3:21:08
2.7112 ریال3:17:08
2.7328 ریال3:03:09
2.7385 ریال3:00:12
2.7445 ریال2:59:08
2.7385 ریال2:58:07
2.7445 ریال2:53:08
2.7387 ریال2:52:09
2.7445 ریال2:50:10
2.7387 ریال2:47:07
2.7509 ریال2:46:07
2.7387 ریال2:45:08
2.7519 ریال2:38:07
2.7582 ریال2:37:08
2.7907 ریال2:35:08
2.7807 ریال2:34:08
2.7907 ریال2:33:09
2.7944 ریال2:30:10
2.8166 ریال2:29:08
2.7944 ریال2:28:08
2.8166 ریال2:25:08
2.8492 ریال2:22:08
2.8617 ریال2:21:08
2.8614 ریال2:20:09
2.8791 ریال2:16:07
2.9044 ریال2:15:09
2.8791 ریال2:13:08
2.9044 ریال2:12:08
2.8689 ریال2:10:09
2.8262 ریال2:09:07
2.8689 ریال2:08:07
2.8262 ریال1:54:07
2.8414 ریال1:51:08
2.8315 ریال1:50:09
2.8414 ریال1:49:07
2.8308 ریال1:47:07
2.834 ریال1:36:07
2.8544 ریال1:33:09
2.841 ریال1:31:09
2.8544 ریال1:30:10
2.841 ریال1:29:08
2.8544 ریال1:28:08
2.841 ریال0:53:08
2.848 ریال0:51:08
2.8566 ریال0:50:10
2.8415 ریال0:49:08
2.848 ریال0:48:08
2.8415 ریال0:47:07
2.848 ریال0:46:08
2.8566 ریال0:45:08
2.8472 ریال0:39:07
2.8356 ریال0:38:07
2.8472 ریال0:37:07
2.8356 ریال0:30:10
2.8338 ریال0:28:07
2.8356 ریال0:26:06
2.8338 ریال0:24:07
2.8201 ریال0:17:06
2.813 ریال0:12:07
2.9107 ریال0:10:08
2.813 ریال0:07:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات