شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فکتوم / Factom

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0869 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16.9131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19457.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.9131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6802.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.9131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5652.27%