کالایاب
شاخص یاب

اتریوم / Ethereum

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 247 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 57.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.04%