کالایاب
شاخص یاب

اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic

  • نرخ فعلی:6.2069
  • بالاترین قیمت روز:6.3734
  • پایین ترین قیمت روز:6.1943
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:6.2668
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:6.2688
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0619

نمودار کندل استیک اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic در روز جاری

نمودار کندل استیک اتریوم کلاسیک / Ethereum Classic در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6.2069 ریال7:49:10
6.2054 ریال7:48:09
6.2006 ریال7:47:03
6.1994 ریال7:46:08
6.2003 ریال7:45:05
6.1943 ریال7:44:08
6.1969 ریال7:43:10
6.2052 ریال7:42:08
6.2049 ریال7:41:09
6.2075 ریال7:39:09
6.2071 ریال7:38:13
6.2096 ریال7:36:08
6.2078 ریال7:35:10
6.2073 ریال7:33:03
6.21 ریال7:32:08
6.208 ریال7:31:03
6.2096 ریال7:30:13
6.2078 ریال7:28:09
6.2071 ریال7:27:09
6.2042 ریال7:26:07
6.2058 ریال7:25:11
6.2002 ریال7:24:08
6.2041 ریال7:23:08
6.2054 ریال7:22:09
6.1978 ریال7:20:10
6.2152 ریال7:18:14
6.2183 ریال7:17:08
6.2213 ریال7:14:07
6.223 ریال7:13:13
6.2222 ریال7:12:09
6.2221 ریال7:10:11
6.223 ریال7:06:08
6.2219 ریال7:03:08
6.221 ریال7:02:08
6.2188 ریال7:01:04
6.2174 ریال7:00:05
6.215 ریال6:59:12
6.2196 ریال6:58:08
6.2187 ریال6:56:08
6.2196 ریال6:55:10
6.2202 ریال6:54:08
6.2214 ریال6:53:04
6.22 ریال6:52:09
6.2252 ریال6:51:08
6.2303 ریال6:50:09
6.2293 ریال6:49:09
6.2265 ریال6:47:03
6.2261 ریال6:46:09
6.2243 ریال6:45:11
6.2265 ریال6:44:08
6.2298 ریال6:43:09
6.2296 ریال6:42:08
6.2315 ریال6:41:18
6.2298 ریال6:40:05
6.2338 ریال6:39:08
6.2287 ریال6:38:02
6.2233 ریال6:37:10
6.2292 ریال6:35:09
6.2211 ریال6:34:08
6.2134 ریال6:32:09
6.2178 ریال6:30:11
6.221 ریال6:28:08
6.2152 ریال6:26:35
6.2114 ریال6:23:49
6.2114 ریال6:23:48
6.2084 ریال6:21:34
6.2084 ریال6:21:34
6.2292 ریال6:16:17
6.2376 ریال6:12:08
6.2243 ریال6:10:11
6.2392 ریال6:06:08
6.2404 ریال6:04:03
6.251 ریال6:02:07
6.2577 ریال6:00:16
6.2486 ریال5:58:08
6.2501 ریال5:54:08
6.2603 ریال5:51:03
6.2747 ریال5:42:19
6.2856 ریال5:37:08
6.2942 ریال5:32:11
6.2944 ریال5:31:03
6.2941 ریال5:30:11
6.2927 ریال5:28:16
6.2919 ریال5:26:08
6.2921 ریال5:24:08
6.2902 ریال5:22:07
6.2859 ریال5:20:10
6.288 ریال5:18:17
6.2897 ریال5:16:03
6.2894 ریال5:15:10
6.2893 ریال5:14:08
6.2847 ریال5:13:14
6.2841 ریال5:12:09
6.2963 ریال5:11:08
6.2967 ریال5:10:10
6.2959 ریال5:08:09
6.2963 ریال5:04:08
6.2927 ریال5:03:08
6.291 ریال5:02:09
6.2925 ریال5:01:15
6.2911 ریال5:00:17
6.2925 ریال4:59:04
6.2905 ریال4:58:10
6.2896 ریال4:56:14
6.2895 ریال4:55:10
6.29 ریال4:54:03
6.297 ریال4:53:03
6.3054 ریال4:51:08
6.3032 ریال4:50:11
6.3188 ریال4:49:14
6.3255 ریال4:47:13
6.328 ریال4:46:09
6.3282 ریال4:45:11
6.3343 ریال4:44:08
6.3341 ریال4:42:08
6.333 ریال4:41:08
6.3345 ریال4:40:09
6.3338 ریال4:39:12
6.3348 ریال4:38:09
6.3325 ریال4:37:09
6.3329 ریال4:36:09
6.3215 ریال4:35:10
6.3185 ریال4:34:02
6.3199 ریال4:33:09
6.32 ریال4:32:09
6.3177 ریال4:30:13
6.3136 ریال4:28:08
6.3126 ریال4:26:09
6.3019 ریال4:25:10
6.311 ریال4:22:09
6.303 ریال4:20:05
6.2965 ریال4:18:08
6.2933 ریال4:16:07
6.2942 ریال4:14:03
6.2971 ریال4:12:07
6.3002 ریال4:08:08
6.3029 ریال4:06:12
6.3002 ریال4:02:08
6.3006 ریال4:01:11
6.3011 ریال4:00:15
6.2995 ریال3:58:09
6.3005 ریال3:56:08
6.3007 ریال3:55:10
6.2996 ریال3:54:03
6.2981 ریال3:53:09
6.296 ریال3:52:09
6.2943 ریال3:51:08
6.2956 ریال3:50:04
6.2931 ریال3:49:03
6.2935 ریال3:48:09
6.2958 ریال3:47:02
6.2953 ریال3:46:08
6.2933 ریال3:45:10
6.2998 ریال3:44:08
6.3074 ریال3:43:09
6.3178 ریال3:41:09
6.3121 ریال3:40:11
6.3078 ریال3:39:08
6.3129 ریال3:38:08
6.3124 ریال3:36:08
6.3173 ریال3:35:09
6.3269 ریال3:33:08
6.3428 ریال3:32:13
6.342 ریال3:31:09
6.3529 ریال3:30:11
6.3567 ریال3:27:08
6.3582 ریال3:26:08
6.3621 ریال3:24:07
6.3678 ریال3:23:08
6.3683 ریال3:21:03
6.3688 ریال3:20:10
6.3667 ریال3:18:07
6.3669 ریال3:16:14
6.3659 ریال3:14:09
6.3669 ریال3:12:09
6.3692 ریال3:11:08
6.3719 ریال3:10:11
6.3682 ریال3:07:09
6.3733 ریال3:03:03
6.3731 ریال3:02:08
6.3724 ریال3:01:12
6.3734 ریال3:00:13
6.3722 ریال2:59:02
6.3632 ریال2:58:09
6.3561 ریال2:56:08
6.3493 ریال2:54:08
6.3583 ریال2:53:09
6.3613 ریال2:51:03
6.3684 ریال2:50:10
6.3522 ریال2:49:09
6.3304 ریال2:48:09
6.3347 ریال2:47:07
6.3368 ریال2:46:08
6.3339 ریال2:45:11
6.3337 ریال2:44:08
6.3315 ریال2:43:09
6.3001 ریال2:42:03
6.2962 ریال2:41:09
6.2916 ریال2:40:12
6.2959 ریال2:39:08
6.2904 ریال2:38:08
6.2911 ریال2:36:03
6.2879 ریال2:35:10
6.2886 ریال2:34:09
6.2921 ریال2:31:09
6.2873 ریال2:30:12
6.2863 ریال2:29:09
6.2823 ریال2:28:08
6.2794 ریال2:27:08
6.2731 ریال2:26:09
6.2722 ریال2:25:11
6.2702 ریال2:23:08
6.2697 ریال2:22:09
6.2696 ریال2:21:10
6.2698 ریال2:20:10
6.2687 ریال2:18:12
6.2649 ریال2:16:13
6.2651 ریال2:15:09
6.2627 ریال2:14:17
6.2598 ریال2:12:13
6.26 ریال2:11:07
6.2603 ریال2:10:10
6.2617 ریال2:09:14
6.2608 ریال2:06:08
6.2615 ریال2:04:03
6.2603 ریال2:03:08
6.2617 ریال2:01:12
6.2585 ریال2:00:14
6.2561 ریال1:58:09
6.254 ریال1:56:09
6.2536 ریال1:55:10
6.2558 ریال1:54:08
6.2538 ریال1:53:08
6.2549 ریال1:52:09
6.2555 ریال1:51:09
6.2546 ریال1:50:04
6.2548 ریال1:49:03
6.255 ریال1:48:09
6.2534 ریال1:46:09
6.2498 ریال1:45:04
6.2497 ریال1:44:08
6.2484 ریال1:43:08
6.2485 ریال1:42:08
6.251 ریال1:40:12
6.25 ریال1:39:09
6.2525 ریال1:38:03
6.252 ریال1:37:10
6.2528 ریال1:36:09
6.2527 ریال1:35:10
6.2519 ریال1:34:09
6.2537 ریال1:33:08
6.2546 ریال1:32:08
6.2559 ریال1:31:09
6.2528 ریال1:30:06
6.254 ریال1:29:08
6.2537 ریال1:28:10
6.2532 ریال1:26:08
6.2503 ریال1:25:11
6.2508 ریال1:24:03
6.25 ریال1:23:09
6.2483 ریال1:22:09
6.2538 ریال1:21:03
6.2566 ریال1:20:10
6.2582 ریال1:18:09
6.2537 ریال1:16:09
6.2531 ریال1:15:09
6.254 ریال1:14:08
6.2581 ریال1:12:08
6.2529 ریال1:08:09
6.2595 ریال1:06:08
6.2574 ریال1:04:09
6.259 ریال1:03:08
6.2568 ریال1:02:08
6.2507 ریال1:00:12
6.2512 ریال0:59:03
6.2485 ریال0:58:10
6.2481 ریال0:57:08
6.2474 ریال0:56:09
6.2528 ریال0:54:08
6.2492 ریال0:53:09
6.2547 ریال0:51:08
6.253 ریال0:50:11
6.2538 ریال0:48:08
6.2522 ریال0:47:02
6.2562 ریال0:46:09
6.2526 ریال0:44:09
6.2514 ریال0:42:08
6.2566 ریال0:39:03
6.2543 ریال0:38:04
6.2527 ریال0:37:10
6.2667 ریال0:35:09
6.2565 ریال0:34:03
6.266 ریال0:33:03
6.2586 ریال0:32:08
6.2612 ریال0:28:08
6.273 ریال0:24:08
6.2668 ریال0:22:09
6.2665 ریال0:20:10
6.2674 ریال0:16:09
6.269 ریال0:14:08
6.2695 ریال0:12:12
6.2706 ریال0:10:11
6.2736 ریال0:08:13
6.2689 ریال0:06:08
6.2668 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات