شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ای او اس / EOS

  • نرخ فعلی:2.5615
  • بالاترین قیمت روز:2.5785
  • پایین ترین قیمت روز:2.5534
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.46%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.5721
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۰۰:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2.5687
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.28%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0072

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار کندل استیک ای او اس / EOS در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.5615 ریال5:00:13
2.5603 ریال4:59:08
2.5613 ریال4:58:08
2.561 ریال4:57:08
2.5606 ریال4:56:09
2.5622 ریال4:55:10
2.5614 ریال4:54:08
2.5607 ریال4:53:09
2.5605 ریال4:52:09
2.5609 ریال4:51:09
2.5606 ریال4:50:12
2.561 ریال4:49:09
2.5603 ریال4:48:09
2.5605 ریال4:47:08
2.5608 ریال4:46:09
2.5609 ریال4:45:10
2.5608 ریال4:44:08
2.561 ریال4:43:09
2.5603 ریال4:42:09
2.56 ریال4:41:10
2.5598 ریال4:40:14
2.5595 ریال4:39:10
2.5593 ریال4:38:10
2.5585 ریال4:37:11
2.5583 ریال4:36:10
2.559 ریال4:35:14
2.5591 ریال4:34:11
2.5583 ریال4:33:10
2.5585 ریال4:32:10
2.5575 ریال4:31:12
2.5578 ریال4:30:15
2.5581 ریال4:29:11
2.5577 ریال4:28:12
2.5575 ریال4:27:10
2.557 ریال4:26:10
2.5559 ریال4:25:12
2.5554 ریال4:24:11
2.5556 ریال4:23:11
2.5534 ریال4:22:12
2.5535 ریال4:21:11
2.5545 ریال4:20:13
2.5539 ریال4:19:10
2.5535 ریال4:18:10
2.5537 ریال4:17:10
2.5549 ریال4:16:11
2.5559 ریال4:14:13
2.5573 ریال4:13:10
2.557 ریال4:12:09
2.5549 ریال4:11:09
2.5561 ریال4:10:13
2.5564 ریال4:08:10
2.557 ریال4:07:11
2.5556 ریال4:06:10
2.5558 ریال4:05:11
2.5564 ریال4:04:10
2.5573 ریال4:03:10
2.5581 ریال4:02:10
2.5585 ریال4:01:12
2.5586 ریال4:00:16
2.5583 ریال3:59:09
2.5587 ریال3:58:09
2.5594 ریال3:57:09
2.558 ریال3:56:10
2.5588 ریال3:55:10
2.5596 ریال3:54:09
2.5575 ریال3:53:09
2.5577 ریال3:52:09
2.5589 ریال3:51:09
2.5599 ریال3:50:13
2.5561 ریال3:49:11
2.5586 ریال3:47:09
2.5615 ریال3:46:10
2.5612 ریال3:45:11
2.5613 ریال3:44:09
2.5639 ریال3:43:09
2.5643 ریال3:42:09
2.5648 ریال3:41:09
2.5637 ریال3:40:10
2.5646 ریال3:39:08
2.5641 ریال3:38:09
2.5658 ریال3:37:09
2.5654 ریال3:36:09
2.565 ریال3:35:11
2.5651 ریال3:34:08
2.5644 ریال3:33:08
2.5634 ریال3:32:10
2.563 ریال3:31:13
2.5627 ریال3:30:13
2.5633 ریال3:29:10
2.5636 ریال3:28:13
2.5626 ریال3:27:12
2.5649 ریال3:25:13
2.5648 ریال3:24:11
2.5651 ریال3:23:10
2.5644 ریال3:22:11
2.5645 ریال3:21:11
2.5642 ریال3:20:13
2.5641 ریال3:19:11
2.5635 ریال3:18:10
2.5633 ریال3:17:11
2.5632 ریال3:16:12
2.5626 ریال3:15:11
2.563 ریال3:14:11
2.562 ریال3:13:10
2.5621 ریال3:12:10
2.5622 ریال3:11:10
2.5625 ریال3:10:13
2.562 ریال3:09:09
2.5635 ریال3:08:10
2.565 ریال3:07:11
2.5655 ریال3:06:10
2.566 ریال3:05:11
2.5652 ریال3:04:10
2.5612 ریال3:03:10
2.5617 ریال3:02:11
2.5621 ریال3:01:12
2.5619 ریال3:00:18
2.5641 ریال2:59:09
2.5647 ریال2:58:10
2.5645 ریال2:57:09
2.5649 ریال2:56:10
2.5645 ریال2:55:11
2.5654 ریال2:54:10
2.5668 ریال2:53:09
2.5677 ریال2:52:10
2.5672 ریال2:51:09
2.5645 ریال2:50:12
2.5641 ریال2:49:11
2.5639 ریال2:48:09
2.5642 ریال2:47:09
2.5641 ریال2:46:10
2.5644 ریال2:45:10
2.564 ریال2:44:09
2.5621 ریال2:43:09
2.5638 ریال2:42:09
2.5629 ریال2:41:09
2.5626 ریال2:40:12
2.5624 ریال2:39:09
2.563 ریال2:37:10
2.5633 ریال2:36:09
2.5631 ریال2:35:11
2.5658 ریال2:34:09
2.5701 ریال2:33:08
2.5702 ریال2:32:09
2.5703 ریال2:31:11
2.5698 ریال2:30:12
2.5695 ریال2:29:09
2.5702 ریال2:28:10
2.57 ریال2:27:09
2.5725 ریال2:26:09
2.5721 ریال2:25:11
2.5717 ریال2:24:10
2.5723 ریال2:22:10
2.5734 ریال2:21:09
2.5727 ریال2:20:11
2.5728 ریال2:19:09
2.5726 ریال2:17:08
2.573 ریال2:16:09
2.5723 ریال2:15:10
2.5731 ریال2:14:09
2.5723 ریال2:13:09
2.5717 ریال2:12:09
2.571 ریال2:11:09
2.5708 ریال2:10:11
2.5689 ریال2:09:09
2.5702 ریال2:08:08
2.5698 ریال2:07:09
2.5694 ریال2:06:09
2.5686 ریال2:05:09
2.5692 ریال2:04:09
2.5689 ریال2:03:09
2.5695 ریال2:02:11
2.5692 ریال2:01:11
2.5693 ریال2:00:16
2.5715 ریال1:59:09
2.5724 ریال1:58:09
2.5726 ریال1:57:09
2.572 ریال1:56:09
2.573 ریال1:55:11
2.5719 ریال1:53:09
2.5721 ریال1:52:10
2.5734 ریال1:51:09
2.5741 ریال1:50:11
2.5743 ریال1:49:10
2.5731 ریال1:48:08
2.5732 ریال1:47:09
2.5738 ریال1:46:10
2.5727 ریال1:45:10
2.5718 ریال1:44:09
2.5725 ریال1:43:09
2.5713 ریال1:42:09
2.5705 ریال1:41:08
2.571 ریال1:39:09
2.5708 ریال1:38:08
2.574 ریال1:37:09
2.5726 ریال1:36:09
2.5714 ریال1:34:09
2.5712 ریال1:33:09
2.5705 ریال1:32:09
2.5693 ریال1:31:11
2.5677 ریال1:29:09
2.5683 ریال1:28:09
2.5677 ریال1:27:09
2.5682 ریال1:26:09
2.5679 ریال1:25:11
2.5691 ریال1:24:08
2.5692 ریال1:23:08
2.57 ریال1:22:09
2.5699 ریال1:21:08
2.5697 ریال1:20:10
2.5675 ریال1:19:08
2.567 ریال1:18:09
2.568 ریال1:17:09
2.5694 ریال1:16:09
2.569 ریال1:15:10
2.57 ریال1:14:09
2.5688 ریال1:13:09
2.5685 ریال1:12:08
2.5663 ریال1:11:09
2.5674 ریال1:10:11
2.5675 ریال1:09:09
2.5672 ریال1:08:09
2.5677 ریال1:06:09
2.5703 ریال1:04:09
2.5714 ریال1:03:08
2.5704 ریال1:02:09
2.5701 ریال1:01:10
2.5708 ریال1:00:13
2.571 ریال0:59:09
2.5699 ریال0:58:09
2.5668 ریال0:57:09
2.5673 ریال0:56:09
2.5687 ریال0:54:08
2.5694 ریال0:53:08
2.5692 ریال0:52:09
2.5689 ریال0:51:09
2.5679 ریال0:50:11
2.5685 ریال0:48:08
2.5679 ریال0:47:09
2.5683 ریال0:46:09
2.5688 ریال0:45:09
2.5715 ریال0:44:09
2.571 ریال0:43:08
2.5732 ریال0:42:09
2.574 ریال0:41:08
2.5728 ریال0:40:10
2.5722 ریال0:39:08
2.5729 ریال0:38:08
2.5737 ریال0:37:08
2.5732 ریال0:36:08
2.5655 ریال0:35:10
2.5744 ریال0:34:09
2.568 ریال0:33:09
2.5714 ریال0:32:11
2.5654 ریال0:32:01
2.5665 ریال0:30:11
2.5755 ریال0:29:08
2.565 ریال0:28:09
2.5636 ریال0:27:08
2.5635 ریال0:26:07
2.5701 ریال0:24:09
2.5737 ریال0:23:08
2.5751 ریال0:22:09
2.5754 ریال0:21:09
2.5764 ریال0:20:10
2.5754 ریال0:19:09
2.5764 ریال0:18:08
2.5757 ریال0:17:08
2.5771 ریال0:16:09
2.5775 ریال0:15:09
2.5768 ریال0:14:09
2.5785 ریال0:13:09
2.5765 ریال0:12:08
2.5753 ریال0:11:09
2.5752 ریال0:10:11
2.5734 ریال0:09:08
2.574 ریال0:08:08
2.5735 ریال0:07:09
2.5743 ریال0:06:08
2.5738 ریال0:05:09
2.5727 ریال0:04:08
2.5721 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات