کالایاب
شاخص یاب

الکترو نئوم / Electroneum

  • نرخ فعلی:0.006326
  • بالاترین قیمت روز:0.006657
  • پایین ترین قیمت روز:0.005977
  • بیشترین مقدار نوسان روز:21,084.67
  • درصد بیشترین نوسان روز:333306887.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.006002
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۲۷:۱۸
  • نرخ روز گذشته:0.006533
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:3.27%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0002

نمودار کندل استیک الکترو نئوم / Electroneum در روز جاری

نمودار کندل استیک الکترو نئوم / Electroneum در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
8,400 ریال7:12:56
21,085 ریال6:55:13
0.3327 ریال6:45:04
33.128 ریال6:33:00
53.442 ریال5:45:07
0.22673 ریال5:35:12
0.0297 ریال4:56:58
0.000499 ریال3:54:58
0.001591 ریال3:39:15
0.000772 ریال3:35:22
0.008969 ریال3:35:14
328.65 ریال3:35:14
0.020142 ریال3:31:57
0.005529 ریال3:25:19
0.000317 ریال3:18:54
120.978 ریال3:14:22
403.3 ریال3:11:19
0.023978 ریال3:06:36
0.0295 ریال2:58:33
10.1783 ریال2:54:57
0.1234 ریال2:45:10
1.61896 ریال2:42:44
5.9377 ریال2:29:30
268.2046 ریال2:24:18
6.3284 ریال2:15:55
268.34 ریال2:10:12
0.023926 ریال1:57:27
0.7893 ریال1:53:22
0.000135 ریال1:50:13
923.73 ریال1:45:57
8,037.4 ریال1:41:31
9.54 ریال1:37:46
0.004559 ریال1:33:40
0.5901 ریال1:24:51
0.1208 ریال1:18:13
0.43163 ریال1:14:46
0.000448 ریال1:12:41
0.00431 ریال1:11:14
0.000222 ریال1:08:19
137.2 ریال1:05:52
0.002638 ریال1:03:48
1.9548 ریال1:01:15
0.5823 ریال0:52:39
0.006492 ریال0:45:11
0.006492 ریال0:45:09
0.006501 ریال0:42:42
0.006448 ریال0:33:29
0.006276 ریال0:25:32
0.006281 ریال0:23:31
0.006372 ریال0:16:28
0.006383 ریال0:13:40
0.006533 ریال23:59:22
0.006503 ریال23:53:24
0.006537 ریال23:45:38
0.006607 ریال23:39:41
0.00651 ریال23:31:13
0.006421 ریال23:25:08
0.006573 ریال23:24:07
0.006637 ریال23:17:07
0.006574 ریال23:14:07
0.006529 ریال23:10:12
0.006523 ریال23:04:07
0.006713 ریال22:56:07
0.00667 ریال22:54:07
0.006599 ریال22:44:07
0.006734 ریال22:39:06
0.006417 ریال22:21:08
0.006496 ریال22:14:08
0.006527 ریال22:07:07
0.006545 ریال22:04:08
0.006402 ریال22:00:12
0.0063 ریال21:44:06
0.006302 ریال21:34:08
0.006242 ریال21:18:07
0.006247 ریال21:12:07
0.006288 ریال21:07:06
0.006187 ریال21:04:08
0.006275 ریال20:56:07
0.006311 ریال20:54:06
0.006304 ریال20:44:07
0.006302 ریال20:34:07
0.006289 ریال20:33:06
0.006231 ریال20:24:07
0.006164 ریال20:20:08
0.006148 ریال20:14:07
0.006118 ریال20:11:07
0.006097 ریال19:54:08
0.0062 ریال19:44:06
0.006094 ریال19:41:08
0.006097 ریال19:34:07
0.006055 ریال19:33:07
0.00604 ریال19:26:38
0.005973 ریال19:24:53
0.006057 ریال19:19:40
0.00605 ریال19:14:39
0.006003 ریال19:12:46
0.006039 ریال19:06:11
0.006039 ریال19:05:17
0.00606 ریال18:58:52
0.005982 ریال18:54:46
0.006023 ریال18:53:25
0.006061 ریال18:51:49
0.006 ریال18:42:45
0.005965 ریال18:39:59
0.006 ریال18:37:51
0.005965 ریال18:35:35
0.005965 ریال18:35:32
0.005977 ریال18:33:06
0.005977 ریال18:33:04
0.005967 ریال18:29:52
0.00599 ریال18:27:55
0.00599 ریال18:27:54
0.00598 ریال18:26:38
0.00598 ریال18:26:34
0.005951 ریال18:25:13
0.005945 ریال18:22:19
0.005945 ریال18:22:17
0.005945 ریال18:22:16
0.00596 ریال18:19:38
0.00596 ریال18:17:16
0.00596 ریال18:17:14
0.00596 ریال18:17:10
0.005928 ریال18:13:02
0.005928 ریال18:13:01
0.005932 ریال18:08:17
0.005914 ریال18:05:57
0.005932 ریال18:05:12
0.00594 ریال17:57:04
0.00594 ریال17:57:01
0.00594 ریال17:56:55
0.005876 ریال17:46:49
0.005863 ریال17:37:48
0.005882 ریال17:34:52
0.005906 ریال17:33:06
0.005906 ریال17:33:04
0.005932 ریال17:05:13
0.005932 ریال17:05:11
0.005858 ریال17:02:58
0.005853 ریال16:55:30
0.005853 ریال16:55:27
0.005852 ریال16:51:53
0.005852 ریال16:51:44
0.005921 ریال16:47:41
0.005921 ریال16:47:39
0.005921 ریال16:47:31
0.005921 ریال16:47:26
0.005903 ریال16:39:52
0.005903 ریال16:37:31
0.005903 ریال16:37:29
0.005903 ریال16:37:21
0.005856 ریال16:25:24
0.005856 ریال16:25:24
0.005918 ریال16:20:09
0.005918 ریال16:20:07
0.00585 ریال16:15:55
0.00585 ریال16:15:55
0.005921 ریال15:58:25
0.005921 ریال15:58:24
0.005921 ریال15:58:23
0.005915 ریال15:44:33
0.005915 ریال15:44:32
0.005915 ریال15:44:30
0.005921 ریال15:17:59
0.005921 ریال15:17:57
0.00614 ریال15:03:31
0.00614 ریال15:03:30
0.005915 ریال14:50:45
0.005915 ریال14:50:41
0.005915 ریال14:50:40
0.005926 ریال14:42:22
0.005926 ریال14:42:22
0.005926 ریال14:42:20
0.005915 ریال14:26:52
0.00592 ریال14:19:08
0.005917 ریال14:12:07
0.005923 ریال14:07:07
0.005917 ریال13:58:07
0.005928 ریال13:50:11
0.006002 ریال13:44:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات