شاخص یاب

Elastos

  • نرخ فعلی:2.888
  • بالاترین قیمت روز:2.9182
  • پایین ترین قیمت روز:2.6963
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.45%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7288
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۲:۰۷
  • نرخ روز گذشته:2.7335
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.1545

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار کندل استیک Elastos در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.888 ریال5:22:07
2.9 ریال5:20:09
2.9118 ریال5:18:07
2.9031 ریال5:17:07
2.9029 ریال5:16:07
2.9104 ریال5:15:08
2.9034 ریال5:14:08
2.9021 ریال5:12:08
2.9182 ریال5:11:07
2.9141 ریال5:10:08
2.9162 ریال5:09:07
2.9131 ریال5:08:04
2.9091 ریال5:07:08
2.9117 ریال5:06:03
2.9116 ریال5:05:08
2.9072 ریال5:04:06
2.9081 ریال5:03:04
2.9057 ریال5:02:08
2.9075 ریال5:01:07
2.9056 ریال5:00:06
2.9074 ریال4:59:07
2.9077 ریال4:58:06
2.9059 ریال4:57:03
2.908 ریال4:56:03
2.9015 ریال4:55:08
2.9009 ریال4:54:03
2.9014 ریال4:53:03
2.9003 ریال4:52:04
2.9007 ریال4:51:07
2.9008 ریال4:50:05
2.9 ریال4:49:03
2.9059 ریال4:48:04
2.9121 ریال4:47:03
2.9061 ریال4:45:08
2.9 ریال4:44:04
2.89 ریال4:43:07
2.8775 ریال4:42:04
2.8708 ریال4:41:03
2.8696 ریال4:40:05
2.8586 ریال4:39:03
2.8446 ریال4:38:03
2.8516 ریال4:37:06
2.8515 ریال4:35:08
2.8678 ریال4:34:06
2.8721 ریال4:33:04
2.8689 ریال4:31:07
2.8498 ریال4:29:07
2.8503 ریال4:27:03
2.8451 ریال4:26:03
2.8595 ریال4:25:07
2.85 ریال4:24:07
2.8331 ریال4:23:07
2.838 ریال4:22:03
2.8404 ریال4:21:03
2.8365 ریال4:20:05
2.8398 ریال4:19:04
2.8412 ریال4:18:03
2.8388 ریال4:17:03
2.8355 ریال4:16:07
2.8315 ریال4:15:04
2.8301 ریال4:14:07
2.8356 ریال4:13:03
2.8334 ریال4:12:03
2.8349 ریال4:11:03
2.8357 ریال4:10:09
2.8295 ریال4:09:08
2.8407 ریال4:08:07
2.8321 ریال4:07:02
2.8395 ریال4:06:03
2.8345 ریال4:05:04
2.8534 ریال4:04:03
2.8377 ریال4:03:03
2.8341 ریال4:02:06
2.8446 ریال4:01:07
2.8238 ریال4:00:10
2.8479 ریال3:59:08
2.8345 ریال3:58:06
2.8401 ریال3:57:07
2.8409 ریال3:55:08
2.84 ریال3:54:07
2.8355 ریال3:53:03
2.838 ریال3:52:03
2.8425 ریال3:51:06
2.8379 ریال3:50:04
2.8406 ریال3:49:07
2.8409 ریال3:48:06
2.8357 ریال3:47:06
2.8393 ریال3:46:02
2.8337 ریال3:45:04
2.8359 ریال3:44:03
2.8393 ریال3:43:06
2.8388 ریال3:42:04
2.8398 ریال3:41:07
2.8397 ریال3:40:08
2.8419 ریال3:39:03
2.8486 ریال3:38:03
2.8467 ریال3:37:06
2.8789 ریال3:36:06
2.8724 ریال3:35:07
2.8694 ریال3:34:06
2.8724 ریال3:33:07
2.8801 ریال3:32:07
2.859 ریال3:31:06
2.8633 ریال3:30:06
2.8632 ریال3:28:06
2.8637 ریال3:27:07
2.8647 ریال3:26:04
2.8709 ریال3:25:08
2.8619 ریال3:24:07
2.8543 ریال3:23:03
2.8563 ریال3:22:02
2.8657 ریال3:20:08
2.8636 ریال3:19:06
2.8583 ریال3:18:07
2.8767 ریال3:17:03
2.8797 ریال3:16:03
2.8687 ریال3:15:04
2.8772 ریال3:14:02
2.8684 ریال3:13:06
2.8699 ریال3:12:07
2.8839 ریال3:11:03
2.8798 ریال3:10:08
2.8877 ریال3:09:07
2.8767 ریال3:07:07
2.8711 ریال3:06:03
2.88 ریال3:05:04
2.8783 ریال3:04:03
2.8751 ریال3:03:03
2.8703 ریال3:02:07
2.8539 ریال3:01:07
2.8666 ریال3:00:11
2.8674 ریال2:59:07
2.8528 ریال2:58:06
2.8548 ریال2:57:06
2.849 ریال2:56:03
2.8574 ریال2:55:08
2.8467 ریال2:54:03
2.8493 ریال2:53:06
2.8679 ریال2:52:03
2.862 ریال2:51:03
2.8573 ریال2:50:08
2.8656 ریال2:49:03
2.8555 ریال2:48:07
2.8447 ریال2:47:03
2.8352 ریال2:46:02
2.8367 ریال2:45:08
2.82 ریال2:44:03
2.81 ریال2:43:03
2.7914 ریال2:42:03
2.7911 ریال2:41:03
2.7947 ریال2:40:09
2.791 ریال2:39:06
2.7906 ریال2:38:07
2.7877 ریال2:37:06
2.7846 ریال2:35:04
2.7871 ریال2:34:03
2.7852 ریال2:33:03
2.7872 ریال2:32:08
2.782 ریال2:31:07
2.7863 ریال2:30:09
2.7953 ریال2:29:07
2.7822 ریال2:27:07
2.7947 ریال2:26:03
2.7892 ریال2:25:04
2.7819 ریال2:24:06
2.7852 ریال2:23:06
2.7872 ریال2:22:07
2.7741 ریال2:21:06
2.7734 ریال2:20:08
2.7802 ریال2:19:03
2.7836 ریال2:18:03
2.7837 ریال2:17:06
2.7836 ریال2:16:07
2.7816 ریال2:15:07
2.779 ریال2:13:03
2.7787 ریال2:12:03
2.7776 ریال2:11:07
2.783 ریال2:10:08
2.7748 ریال2:09:06
2.7683 ریال2:08:06
2.7677 ریال2:07:06
2.786 ریال2:06:07
2.7604 ریال2:05:04
2.763 ریال2:04:06
2.7607 ریال2:03:07
2.7636 ریال2:02:07
2.7607 ریال2:01:03
2.7634 ریال2:00:11
2.7582 ریال1:59:03
2.7661 ریال1:57:06
2.7579 ریال1:56:03
2.7621 ریال1:55:04
2.7529 ریال1:54:07
2.7625 ریال1:53:06
2.7437 ریال1:52:06
2.7614 ریال1:51:06
2.7638 ریال1:50:08
2.7581 ریال1:49:06
2.7624 ریال1:48:07
2.7788 ریال1:47:06
2.7647 ریال1:46:06
2.7774 ریال1:45:04
2.7735 ریال1:44:02
2.7712 ریال1:43:06
2.779 ریال1:42:06
2.7648 ریال1:41:03
2.75 ریال1:40:04
2.7465 ریال1:39:02
2.7481 ریال1:38:07
2.7394 ریال1:37:06
2.7408 ریال1:36:09
2.744 ریال1:35:04
2.7441 ریال1:34:06
2.7401 ریال1:33:03
2.7427 ریال1:32:06
2.7443 ریال1:31:03
2.7425 ریال1:30:09
2.742 ریال1:29:06
2.7377 ریال1:28:06
2.7375 ریال1:27:03
2.7428 ریال1:26:03
2.7339 ریال1:25:07
2.7358 ریال1:23:06
2.7363 ریال1:22:02
2.7352 ریال1:21:06
2.7343 ریال1:20:04
2.7339 ریال1:19:05
2.7363 ریال1:18:06
2.7392 ریال1:17:06
2.7364 ریال1:16:06
2.7369 ریال1:15:04
2.7387 ریال1:14:07
2.737 ریال1:13:06
2.7268 ریال1:12:03
2.7313 ریال1:11:03
2.7374 ریال1:10:07
2.7311 ریال1:08:07
2.7337 ریال1:07:02
2.7281 ریال1:06:06
2.7332 ریال1:05:07
2.734 ریال1:04:05
2.7302 ریال1:03:06
2.7332 ریال1:02:06
2.7281 ریال1:01:03
2.7258 ریال1:00:09
2.7352 ریال0:59:03
2.7311 ریال0:58:06
2.732 ریال0:57:06
2.7347 ریال0:56:06
2.7342 ریال0:55:07
2.7336 ریال0:54:03
2.7289 ریال0:52:03
2.7297 ریال0:51:06
2.7307 ریال0:48:02
2.7313 ریال0:47:06
2.7272 ریال0:46:06
2.7235 ریال0:45:04
2.7197 ریال0:44:06
2.7199 ریال0:43:06
2.7224 ریال0:42:03
2.7232 ریال0:41:06
2.715 ریال0:40:04
2.7156 ریال0:39:03
2.7116 ریال0:38:03
2.6963 ریال0:37:03
2.7174 ریال0:36:07
2.7152 ریال0:35:07
2.7298 ریال0:33:06
2.7222 ریال0:32:03
2.721 ریال0:31:07
2.724 ریال0:30:08
2.7131 ریال0:29:06
2.7062 ریال0:28:02
2.7206 ریال0:27:06
2.7122 ریال0:26:06
2.7277 ریال0:25:04
2.7255 ریال0:24:06
2.7188 ریال0:23:06
2.7285 ریال0:21:07
2.7405 ریال0:20:08
2.7348 ریال0:19:02
2.735 ریال0:18:06
2.7309 ریال0:17:06
2.7251 ریال0:16:06
2.7037 ریال0:15:07
2.7206 ریال0:14:02
2.7184 ریال0:13:02
2.728 ریال0:12:02
2.7245 ریال0:11:06
2.7275 ریال0:10:08
2.7304 ریال0:09:05
2.727 ریال0:07:06
2.7278 ریال0:05:07
2.729 ریال0:04:02
2.7288 ریال0:03:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات