کالایاب
شاخص یاب

دیکرد / Decred

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.789 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.789 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.789 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.06%