کالایاب
شاخص یاب

دش / Dash

  • نرخ فعلی:158.12
  • بالاترین قیمت روز:158.35
  • پایین ترین قیمت روز:154.77
  • بیشترین مقدار نوسان روز:47,127,865.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:7574.36%
  • نرخ بازگشایی بازار:1.20201
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:155.72
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.4

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار کندل استیک دش / Dash در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,464 ریال17:58:12
120.4913 ریال17:57:03
3.3729 ریال17:49:01
11.7259 ریال17:41:01
52.16 ریال17:39:43
9,240.29 ریال17:32:55
7.135 ریال17:28:56
9,240.9 ریال17:25:00
28.11 ریال17:14:57
612.73 ریال17:13:12
270.13 ریال17:08:56
445,420 ریال17:03:04
46,830,000 ریال16:57:25
24.93 ریال16:53:13
9,236 ریال16:52:57
506.57 ریال16:49:12
1,340.3 ریال16:48:03
0.1289 ریال16:45:07
2,810,000 ریال16:42:54
12,095.5 ریال16:39:12
466 ریال16:35:12
135,850 ریال16:33:23
1,340.1 ریال16:31:03
3.0862 ریال16:28:58
4,070,000 ریال16:26:59
88,370 ریال16:24:55
4,090,000 ریال16:22:23
9,237.5 ریال16:20:59
93,270 ریال16:17:02
471.9 ریال16:16:13
135,820 ریال16:12:50
8,283.4 ریال16:08:59
11,747.07 ریال16:05:13
133,950 ریال16:04:35
351,460 ریال16:01:52
5.84 ریال16:01:15
51.95 ریال15:57:15
557.38 ریال15:56:08
550.32 ریال15:53:11
407.19 ریال15:51:12
36,870 ریال15:49:51
219.12 ریال15:47:56
26,825.87 ریال15:47:00
2,613.02 ریال15:46:46
265.59 ریال15:46:35
570,000 ریال15:46:17
793.7 ریال15:43:10
144,400 ریال15:22:00
1,537.75 ریال14:42:49
564,263 ریال14:41:17
28.02 ریال14:33:47
126.4004 ریال14:31:38
1.8232 ریال14:28:59
4,299,000 ریال14:27:25
35,204.23 ریال14:20:27
171,170 ریال14:17:31
99,290 ریال14:14:10
336.71 ریال14:12:13
136,500 ریال14:08:34
2,898.5 ریال14:05:16
18,600,000 ریال14:02:33
61.83 ریال13:59:46
212.26 ریال13:57:11
12,134.7 ریال13:56:57
47,140,000 ریال13:53:14
4,680,000 ریال13:52:58
159.68 ریال13:44:28
0.9196 ریال13:44:13
135.5 ریال13:43:35
14.762 ریال13:39:31
872.2 ریال13:35:27
14,340 ریال13:30:56
5.85 ریال12:54:11
0.0106 ریال12:50:00
0.003806 ریال12:49:15
1,960 ریال12:48:15
0.008025 ریال12:47:56
0.28884 ریال12:46:11
379.06 ریال12:43:13
0.10279 ریال12:40:04
0.032812 ریال12:36:49
473.41 ریال12:32:36
27,267.15 ریال12:29:19
9,833 ریال12:26:38
2,130 ریال12:21:25
0.003806 ریال12:19:13
0.2101 ریال12:18:04
0.03703 ریال12:15:37
8,389.8 ریال12:14:16
8.721 ریال12:13:18
0.03581 ریال12:12:06
368.95 ریال11:59:16
0.043862 ریال11:58:22
518.22 ریال11:56:35
202.19 ریال11:56:24
378.9 ریال11:53:10
11.9 ریال11:51:41
0.0147 ریال11:49:50
25,552.2 ریال11:46:52
0.000548 ریال11:43:51
0.008772 ریال11:40:55
9,923.41 ریال11:38:27
0.069896 ریال11:36:49
9,104.7 ریال11:35:24
288.22 ریال11:28:16
1,756 ریال11:24:07
14.045 ریال11:18:57
0.003702 ریال11:15:15
0.0469 ریال11:12:50
13,222 ریال11:02:04
154 ریال10:55:44
27.35 ریال10:50:29
0.21333 ریال10:46:46
0.17521 ریال10:45:39
0.1809 ریال10:40:48
21,150.18 ریال10:36:09
0.006201 ریال10:22:20
0.1292 ریال10:16:00
0.00216 ریال10:08:15
0.002114 ریال10:06:59
44,333,000 ریال10:02:28
0.015547 ریال9:58:47
0.00055 ریال9:49:50
0.000229 ریال9:37:46
21.68 ریال9:28:15
0.000644 ریال9:20:19
0.001517 ریال9:12:54
0.4032 ریال8:50:49
63,281 ریال8:41:08
517 ریال8:37:53
7,370.25 ریال8:27:43
11,975 ریال8:24:39
0.004424 ریال8:16:35
0.6306 ریال8:14:32
0.003789 ریال8:07:30
0.17736 ریال8:03:14
11,967.5 ریال7:50:35
426.5 ریال7:41:03
7,370.26 ریال7:32:18
8,478.9 ریال7:21:06
29,698.3 ریال7:12:55
407.59 ریال7:01:35
26,203 ریال6:54:11
0.5825 ریال6:45:00
1,647 ریال6:32:59
0.007752 ریال6:21:13
8,420.7 ریال6:12:58
9,120 ریال5:56:53
36.508 ریال5:45:06
1.0407 ریال5:35:11
14.812 ریال5:27:04
0.024287 ریال5:14:14
99.254 ریال5:05:00
10,780,000 ریال4:56:58
1.4522 ریال3:54:10
0.002182 ریال3:38:44
0.005086 ریال3:34:58
0.03245 ریال3:34:58
0.032526 ریال3:31:51
9,029.87 ریال3:25:14
2.4444 ریال3:18:49
0.2259 ریال3:14:15
0.004607 ریال3:11:15
162,650 ریال3:06:27
16,559.4 ریال2:58:29
0.52142 ریال2:54:42
1.8332 ریال2:49:22
0.00141 ریال2:47:05
7.918 ریال2:45:04
0.003219 ریال2:42:41
62.03 ریال2:39:17
0.0151 ریال2:29:25
0.2568 ریال2:23:56
0.07198 ریال2:19:58
0.003927 ریال2:15:51
0.0105 ریال2:12:59
0.004736 ریال2:10:09
0.06719 ریال2:06:43
0.005501 ریال2:02:57
0.4232 ریال1:57:22
0.0232 ریال1:53:16
0.000856 ریال1:50:09
0.5848 ریال1:45:48
0.000941 ریال1:41:26
0.001659 ریال1:37:43
0.000939 ریال1:33:26
208.2 ریال1:27:59
0.4383 ریال1:27:20
36.276 ریال1:24:46
0.001075 ریال1:21:20
0.002139 ریال1:14:42
0.0069 ریال1:12:36
0.006532 ریال1:11:13
132.595 ریال1:08:17
0.004799 ریال1:05:49
0.05368 ریال1:03:47
0.000626 ریال1:01:12
0.11303 ریال0:52:37
0.11911 ریال0:49:22
1.20201 ریال0:46:37
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات