کالایاب
شاخص یاب

Centrality

  • نرخ فعلی:0.070635
  • بالاترین قیمت روز:0.073601
  • پایین ترین قیمت روز:0.068617
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.071673
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۲:۰۶
  • نرخ روز گذشته:0.071657
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.45%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.001

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.070635 ریال18:42:06
0.070789 ریال18:39:06
0.070627 ریال18:37:06
0.070504 ریال18:27:06
0.070497 ریال18:21:06
0.070405 ریال18:18:06
0.070443 ریال18:17:05
0.070413 ریال18:15:07
0.070313 ریال18:09:06
0.070581 ریال18:08:06
0.070527 ریال18:03:06
0.070658 ریال18:00:10
0.070597 ریال17:58:06
0.070789 ریال17:45:06
0.070643 ریال17:39:06
0.070812 ریال17:38:06
0.070758 ریال17:33:06
0.070812 ریال17:30:09
0.070843 ریال17:28:06
0.070758 ریال17:24:06
0.070735 ریال17:21:06
0.07055 ریال17:19:06
0.070666 ریال17:18:06
0.070597 ریال17:15:06
0.070689 ریال17:12:06
0.071061 ریال17:07:06
0.070913 ریال17:06:06
0.070874 ریال16:57:06
0.071178 ریال16:48:06
0.071068 ریال16:43:06
0.071061 ریال16:42:06
0.071068 ریال16:39:06
0.071115 ریال16:36:06
0.070905 ریال16:33:07
0.07065 ریال16:30:09
0.070674 ریال16:27:06
0.070689 ریال16:24:06
0.070674 ریال16:18:06
0.070735 ریال16:15:06
0.070413 ریال16:12:06
0.070344 ریال16:09:06
0.07042 ریال16:06:06
0.07052 ریال16:03:06
0.070627 ریال16:00:10
0.070275 ریال15:57:06
0.070207 ریال15:51:06
0.07055 ریال15:45:07
0.070766 ریال15:39:06
0.070758 ریال15:36:06
0.071076 ریال15:33:06
0.071084 ریال15:24:06
0.071139 ریال15:18:05
0.071061 ریال15:16:06
0.071139 ریال15:15:07
0.070952 ریال15:06:06
0.071232 ریال15:00:10
0.071468 ریال14:56:05
0.071146 ریال14:51:05
0.0711 ریال14:46:05
0.070967 ریال14:26:06
0.07103 ریال14:16:06
0.07055 ریال14:08:06
0.070283 ریال13:56:06
0.070781 ریال13:47:05
0.070843 ریال13:37:05
0.07055 ریال13:27:06
0.070466 ریال13:18:06
0.070359 ریال12:59:06
0.070466 ریال12:51:06
0.070123 ریال12:30:09
0.07007 ریال12:18:06
0.070146 ریال12:06:07
0.070025 ریال11:56:06
0.069686 ریال11:36:06
0.069664 ریال11:27:06
0.069776 ریال11:16:05
0.069829 ریال11:07:50
0.069366 ریال7:20:06
0.069447 ریال7:07:06
0.069381 ریال7:04:05
0.069218 ریال6:58:06
0.06941 ریال6:55:07
0.069514 ریال6:52:05
0.069656 ریال6:46:10
0.069567 ریال6:44:05
0.069447 ریال6:40:06
0.069492 ریال6:37:06
0.069055 ریال6:34:10
0.069232 ریال6:31:06
0.069225 ریال6:28:05
0.069395 ریال6:25:11
0.069136 ریال6:20:07
0.069114 ریال6:16:06
0.068617 ریال6:13:05
0.069055 ریال6:10:06
0.069122 ریال6:07:06
0.069129 ریال6:04:05
0.06944 ریال5:58:05
0.069552 ریال5:55:06
0.069596 ریال5:52:05
0.06944 ریال5:49:05
0.068982 ریال5:46:05
0.069107 ریال5:37:05
0.069351 ریال5:28:05
0.069492 ریال5:25:07
0.069292 ریال5:20:06
0.0691 ریال5:16:05
0.068989 ریال5:13:06
0.069129 ریال5:07:05
0.068887 ریال5:05:06
0.068858 ریال5:01:05
0.068719 ریال4:58:05
0.068931 ریال4:52:05
0.069649 ریال4:46:05
0.070543 ریال4:40:06
0.070458 ریال4:37:05
0.070681 ریال4:28:05
0.070497 ریال4:26:05
0.070627 ریال4:22:05
0.070192 ریال4:20:06
0.070298 ریال4:13:05
0.070428 ریال4:07:05
0.070543 ریال3:58:06
0.070697 ریال3:56:05
0.070859 ریال3:52:05
0.07082 ریال3:50:06
0.070851 ریال3:40:06
0.070882 ریال3:34:05
0.071139 ریال3:29:05
0.070913 ریال3:25:06
0.071279 ریال3:22:05
0.071334 ریال3:19:05
0.071014 ریال3:16:05
0.070758 ریال3:11:05
0.070913 ریال3:06:05
0.07117 ریال2:59:05
0.071539 ریال2:54:05
0.071657 ریال2:48:06
0.072104 ریال2:42:05
0.071768 ریال2:39:05
0.071904 ریال2:33:05
0.072088 ریال2:30:07
0.071729 ریال2:27:05
0.071761 ریال2:22:05
0.071256 ریال2:17:05
0.072056 ریال2:15:06
0.073601 ریال2:10:06
0.073269 ریال2:06:06
0.073095 ریال2:04:05
0.07289 ریال1:55:05
0.072702 ریال1:50:06
0.072767 ریال1:47:05
0.072345 ریال1:39:06
0.072256 ریال1:36:05
0.072088 ریال1:34:05
0.072152 ریال1:28:05
0.072321 ریال1:26:05
0.072232 ریال1:19:05
0.071984 ریال1:16:05
0.072176 ریال1:15:06
0.072096 ریال1:12:05
0.071976 ریال1:07:05
0.071936 ریال1:01:07
0.071816 ریال0:56:05
0.07216 ریال0:50:06
0.072596 ریال0:43:05
0.07204 ریال0:38:05
0.0718 ریال0:29:05
0.07157 ریال0:24:05
0.071358 ریال0:19:05
0.071452 ریال0:17:05
0.071381 ریال0:13:05
0.071279 ریال0:08:05
0.071563 ریال0:07:05
0.071673 ریال0:02:27
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات