شاخص یاب

Centrality

  • نرخ فعلی:0.03841
  • بالاترین قیمت روز:0.039637
  • پایین ترین قیمت روز:0.036293
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.036585
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۳۶:۳۳
  • نرخ روز گذشته:0.036647
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:4.81%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0018

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار کندل استیک Centrality در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.03841 ریال6:36:33
0.038418 ریال6:30:27
0.038442 ریال6:28:07
0.038426 ریال6:27:07
0.038444 ریال6:24:08
0.038452 ریال6:19:14
0.038452 ریال6:19:12
0.038452 ریال6:19:05
0.038444 ریال6:16:07
0.039005 ریال6:14:00
0.038946 ریال6:13:58
0.038998 ریال6:11:39
0.038992 ریال6:09:14
0.038993 ریال6:04:15
0.038859 ریال5:58:08
0.038856 ریال5:56:12
0.038673 ریال5:54:07
0.038706 ریال5:52:08
0.038931 ریال5:48:07
0.038843 ریال5:46:07
0.038822 ریال5:45:09
0.038742 ریال5:44:08
0.038716 ریال5:39:10
0.039021 ریال5:38:07
0.038716 ریال5:37:09
0.039021 ریال5:34:07
0.038285 ریال5:29:08
0.039637 ریال5:28:07
0.03959 ریال5:22:07
0.037239 ریال5:18:08
0.037073 ریال5:12:07
0.037076 ریال5:11:07
0.037104 ریال5:10:09
0.037155 ریال5:08:06
0.037104 ریال5:07:07
0.037105 ریال5:05:10
0.037072 ریال4:58:07
0.037013 ریال4:55:08
0.036982 ریال4:52:07
0.037025 ریال4:45:08
0.037055 ریال4:43:06
0.037079 ریال4:42:06
0.037025 ریال4:41:06
0.037079 ریال4:40:08
0.037049 ریال4:36:06
0.037186 ریال4:35:08
0.037121 ریال4:34:07
0.037186 ریال4:33:07
0.037078 ریال4:28:07
0.03711 ریال4:26:06
0.036969 ریال4:25:08
0.037003 ریال4:22:06
0.037124 ریال4:21:06
0.037003 ریال4:20:08
0.037124 ریال4:19:06
0.036471 ریال4:15:08
0.036435 ریال4:11:07
0.036457 ریال4:09:06
0.036592 ریال4:06:06
0.036552 ریال4:04:07
0.036594 ریال4:02:06
0.036601 ریال4:01:07
0.036293 ریال3:54:07
0.036295 ریال3:50:09
0.036326 ریال3:48:06
0.036415 ریال3:45:08
0.036334 ریال3:40:09
0.036331 ریال3:39:06
0.03635 ریال3:38:06
0.036331 ریال3:35:08
0.03635 ریال3:34:06
0.036482 ریال3:33:06
0.036476 ریال3:30:09
0.036524 ریال3:29:06
0.036503 ریال3:28:06
0.036476 ریال3:27:07
0.036524 ریال3:24:06
0.036529 ریال3:22:06
0.036523 ریال3:21:07
0.036614 ریال3:20:08
0.036611 ریال3:19:06
0.036483 ریال3:16:07
0.036512 ریال3:12:06
0.036561 ریال3:10:08
0.036564 ریال3:09:06
0.036561 ریال3:08:07
0.036564 ریال3:07:07
0.036463 ریال3:05:08
0.036533 ریال3:04:06
0.036557 ریال3:03:06
0.036463 ریال3:02:07
0.036586 ریال3:01:08
0.036595 ریال2:57:06
0.03666 ریال2:56:07
0.036655 ریال2:54:06
0.03666 ریال2:53:07
0.036642 ریال2:52:07
0.036554 ریال2:51:07
0.036622 ریال2:49:07
0.036504 ریال2:48:07
0.036537 ریال2:47:07
0.036602 ریال2:43:07
0.036461 ریال2:40:09
0.036503 ریال2:39:06
0.036461 ریال2:38:07
0.036633 ریال2:34:06
0.036646 ریال2:32:07
0.036633 ریال2:31:07
0.03654 ریال2:29:06
0.036602 ریال2:28:07
0.036646 ریال2:27:06
0.03654 ریال2:26:06
0.036527 ریال2:22:06
0.036533 ریال2:20:08
0.036445 ریال2:16:07
0.036437 ریال2:13:06
0.036473 ریال2:12:06
0.03647 ریال2:10:08
0.036464 ریال2:07:07
0.036472 ریال2:06:06
0.036495 ریال1:58:06
0.036511 ریال1:56:06
0.03654 ریال1:55:07
0.036639 ریال1:54:06
0.036491 ریال1:52:06
0.036533 ریال1:51:07
0.036363 ریال1:47:06
0.036339 ریال1:46:06
0.036363 ریال1:45:07
0.036459 ریال1:42:07
0.036451 ریال1:41:06
0.036379 ریال1:38:05
0.03643 ریال1:37:07
0.036379 ریال1:36:06
0.036483 ریال1:32:06
0.036487 ریال1:31:06
0.036483 ریال1:29:06
0.036565 ریال1:27:06
0.036583 ریال1:22:06
0.03674 ریال1:20:08
0.036628 ریال1:18:05
0.03656 ریال1:16:05
0.036555 ریال1:14:06
0.036672 ریال1:13:05
0.036559 ریال1:10:07
0.036656 ریال1:06:06
0.036832 ریال1:03:06
0.036807 ریال1:00:10
0.036834 ریال0:59:06
0.037082 ریال0:58:06
0.036938 ریال0:57:05
0.036957 ریال0:53:06
0.036989 ریال0:52:06
0.037031 ریال0:51:06
0.036881 ریال0:50:07
0.036837 ریال0:47:06
0.036895 ریال0:44:06
0.037213 ریال0:42:06
0.037036 ریال0:36:06
0.037037 ریال0:35:07
0.036845 ریال0:30:08
0.036911 ریال0:29:06
0.036914 ریال0:26:05
0.036484 ریال0:24:06
0.036804 ریال0:23:06
0.036484 ریال0:21:06
0.036719 ریال0:18:05
0.03669 ریال0:14:05
0.036714 ریال0:13:06
0.03669 ریال0:12:06
0.036589 ریال0:10:08
0.03664 ریال0:09:06
0.036574 ریال0:07:05
0.036585 ریال0:06:06
0.036574 ریال0:04:05
0.036585 ریال0:03:06
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات