شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بایت بال بایتز / Byteball Bytes

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 20.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.55 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 43.27%