کالایاب
شاخص یاب

بایت بال بایتز / Byteball Bytes

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 44 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.49 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.61%