شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت شیرز / BitShares

  • نرخ فعلی:0.02375
  • بالاترین قیمت روز:0.02434
  • پایین ترین قیمت روز:0.0236
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.02399
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۵:۳۳:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.02588
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:8.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت شیرز / BitShares در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.02375 ریال15:33:10
0.02371 ریال15:31:11
0.02375 ریال15:15:12
0.02371 ریال15:14:11
0.02375 ریال15:12:09
0.02374 ریال15:11:11
0.02365 ریال15:09:10
0.02372 ریال15:04:10
0.02368 ریال15:01:14
0.02372 ریال14:58:10
0.02368 ریال14:55:12
0.02379 ریال14:54:10
0.02383 ریال14:40:14
0.02371 ریال14:33:10
0.02363 ریال14:27:10
0.02364 ریال14:25:12
0.02368 ریال14:24:10
0.02364 ریال14:11:09
0.0236 ریال14:08:10
0.02364 ریال14:07:10
0.02365 ریال14:06:10
0.02361 ریال14:05:15
0.02366 ریال14:03:09
0.02367 ریال14:02:11
0.02377 ریال14:01:12
0.02373 ریال13:59:10
0.02385 ریال13:58:14
0.02387 ریال13:57:10
0.024 ریال13:56:10
0.02396 ریال13:55:12
0.02404 ریال13:33:10
0.02392 ریال13:32:11
0.02404 ریال13:23:10
0.02386 ریال13:16:10
0.0239 ریال13:10:14
0.02402 ریال13:05:11
0.02398 ریال12:47:09
0.02403 ریال12:46:10
0.02407 ریال12:40:15
0.02404 ریال12:37:10
0.02405 ریال12:28:11
0.02413 ریال12:27:10
0.02411 ریال12:24:10
0.02415 ریال12:21:09
0.02418 ریال12:12:10
0.02415 ریال12:11:09
0.02411 ریال12:10:14
0.02415 ریال11:58:11
0.02422 ریال11:54:11
0.02423 ریال11:50:13
0.02419 ریال11:49:09
0.02415 ریال11:48:11
0.02423 ریال11:38:10
0.02415 ریال11:20:13
0.02423 ریال11:17:09
0.02415 ریال11:15:11
0.02423 ریال11:13:10
0.02415 ریال10:58:10
0.02416 ریال10:56:10
0.0242 ریال10:55:10
0.02416 ریال10:54:10
0.0242 ریال10:44:10
0.02416 ریال10:43:10
0.0242 ریال10:41:09
0.02416 ریال10:38:09
0.02421 ریال10:36:10
0.02402 ریال10:35:10
0.02405 ریال10:34:10
0.02406 ریال10:32:11
0.02409 ریال10:31:10
0.02403 ریال10:30:14
0.02399 ریال10:27:09
0.02409 ریال10:16:10
0.02406 ریال9:57:09
0.02409 ریال9:56:09
0.02406 ریال9:54:10
0.02403 ریال9:53:08
0.02406 ریال9:50:12
0.02403 ریال9:49:09
0.02406 ریال9:45:11
0.02403 ریال9:41:09
0.02406 ریال9:39:09
0.02403 ریال9:38:09
0.02406 ریال9:37:09
0.02403 ریال9:32:10
0.02406 ریال9:29:08
0.02411 ریال9:28:09
0.02404 ریال9:27:09
0.02407 ریال9:17:09
0.02398 ریال9:14:09
0.02395 ریال8:50:11
0.02402 ریال8:43:08
0.02395 ریال8:40:12
0.02398 ریال8:37:09
0.02395 ریال8:35:10
0.02406 ریال8:32:09
0.0241 ریال8:31:10
0.02414 ریال8:29:09
0.02417 ریال8:28:09
0.02419 ریال8:27:08
0.02423 ریال8:08:08
0.02424 ریال8:01:10
0.02431 ریال7:46:08
0.02434 ریال7:28:09
0.02431 ریال7:21:08
0.02434 ریال7:18:08
0.02431 ریال7:11:08
0.02425 ریال7:02:08
0.02428 ریال7:01:10
0.02421 ریال7:00:15
0.02415 ریال6:45:10
0.02418 ریال6:42:08
0.02422 ریال6:37:08
0.02418 ریال6:34:08
0.02422 ریال6:33:09
0.02426 ریال6:31:17
0.02429 ریال6:26:08
0.02426 ریال6:25:11
0.02418 ریال6:20:11
0.02426 ریال6:19:09
0.02418 ریال6:17:09
0.02426 ریال6:07:08
0.02422 ریال6:06:08
0.02418 ریال6:05:09
0.02422 ریال6:03:08
0.02426 ریال6:00:18
0.02419 ریال5:59:08
0.02426 ریال5:58:09
0.02419 ریال5:57:08
0.02422 ریال5:56:08
0.02426 ریال5:53:09
0.02422 ریال5:52:09
0.02419 ریال5:51:09
0.0242 ریال5:50:11
0.02416 ریال5:45:11
0.02419 ریال5:44:10
0.02416 ریال5:37:09
0.02412 ریال5:36:09
0.02413 ریال5:33:09
0.02414 ریال5:32:08
0.02411 ریال5:31:10
0.02414 ریال5:19:08
0.02411 ریال5:13:09
0.0241 ریال5:07:08
0.02414 ریال5:06:09
0.0241 ریال5:05:09
0.02405 ریال4:57:09
0.02406 ریال4:56:08
0.02413 ریال4:46:09
0.02415 ریال4:34:08
0.02419 ریال4:33:08
0.02415 ریال4:32:08
0.02411 ریال4:31:09
0.02415 ریال4:23:08
0.02412 ریال4:22:09
0.02417 ریال4:21:09
0.02416 ریال4:10:11
0.02424 ریال4:09:08
0.02413 ریال4:04:08
0.02416 ریال3:58:08
0.0242 ریال3:55:09
0.02413 ریال3:48:07
0.02402 ریال3:44:09
0.02399 ریال3:35:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات