کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 306.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 306.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 162.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,670 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,647.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.51%