شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کش / Bitcoin Cash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 271 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 322 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 78.24 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 32.1%