کالایاب
شاخص یاب

بیت کش / Bitcoin Cash

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 321 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 374 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 89.06 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 88.06 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 30.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.99%