شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:7222.5
  • بالاترین قیمت روز:7399.8
  • پایین ترین قیمت روز:7198
  • بیشترین مقدار نوسان روز:41
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.3%
  • نرخ بازگشایی بازار:7,343
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۱۵:۱۲
  • نرخ روز گذشته:7,385.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.25%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:162.7

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
7,222.5 ریال22:15:12
7,221.7 ریال22:14:12
7,223.3 ریال22:13:12
7,225.1 ریال22:12:12
7,226.8 ریال22:11:12
7,229.5 ریال22:10:15
7,230.1 ریال22:09:12
7,232.1 ریال22:08:11
7,232.9 ریال22:07:12
7,233 ریال22:06:10
7,228.3 ریال22:05:13
7,230.5 ریال22:04:12
7,231.5 ریال22:03:11
7,230.7 ریال22:02:12
7,235.2 ریال22:01:16
7,235.1 ریال22:00:19
7,229.5 ریال21:59:11
7,226.2 ریال21:58:12
7,228.6 ریال21:57:12
7,226.9 ریال21:56:11
7,225 ریال21:55:13
7,222.7 ریال21:54:10
7,227.4 ریال21:53:11
7,227.6 ریال21:52:11
7,227.2 ریال21:51:12
7,221.6 ریال21:50:16
7,218 ریال21:49:12
7,214.1 ریال21:48:12
7,206.1 ریال21:47:11
7,212.8 ریال21:46:12
7,215.9 ریال21:45:13
7,213.2 ریال21:44:11
7,214.1 ریال21:43:12
7,213.3 ریال21:42:11
7,222.2 ریال21:41:13
7,224.1 ریال21:40:16
7,222.2 ریال21:39:12
7,223.9 ریال21:38:12
7,217.2 ریال21:37:13
7,212.4 ریال21:36:11
7,205.4 ریال21:35:13
7,208.7 ریال21:34:12
7,211.2 ریال21:33:12
7,210.7 ریال21:32:13
7,198 ریال21:31:15
7,205.1 ریال21:30:17
7,216.4 ریال21:29:12
7,220.7 ریال21:28:12
7,224 ریال21:27:12
7,227.3 ریال21:26:12
7,228.1 ریال21:25:15
7,223.2 ریال21:24:10
7,234.7 ریال21:23:11
7,238.8 ریال21:22:13
7,238.2 ریال21:21:11
7,246 ریال21:20:14
7,247.7 ریال21:18:11
7,245.7 ریال21:17:12
7,245.6 ریال21:16:12
7,247.1 ریال21:15:13
7,247.7 ریال21:14:12
7,246 ریال21:13:13
7,246.6 ریال21:12:11
7,247.4 ریال21:11:11
7,245.8 ریال21:10:16
7,247.2 ریال21:09:11
7,250.7 ریال21:08:11
7,248.7 ریال21:07:13
7,249.9 ریال21:06:11
7,250.3 ریال21:05:14
7,247.1 ریال21:04:11
7,246.3 ریال21:03:11
7,247.9 ریال21:02:13
7,246.9 ریال21:01:17
7,243.4 ریال21:00:18
7,248.3 ریال20:59:11
7,249.3 ریال20:58:11
7,252.5 ریال20:57:11
7,257.8 ریال20:56:11
7,253.4 ریال20:55:14
7,254.5 ریال20:54:11
7,253.7 ریال20:53:12
7,255.6 ریال20:52:13
7,254.8 ریال20:51:12
7,255.9 ریال20:50:16
7,256.2 ریال20:49:12
7,257.3 ریال20:48:11
7,255.6 ریال20:47:12
7,255.3 ریال20:46:12
7,251.7 ریال20:45:13
7,254.7 ریال20:44:11
7,258.7 ریال20:43:12
7,258.6 ریال20:42:11
7,253.9 ریال20:41:12
7,253.1 ریال20:40:17
7,255.3 ریال20:39:12
7,257.4 ریال20:38:12
7,254.8 ریال20:37:11
7,255.2 ریال20:36:12
7,248.2 ریال20:35:13
7,247.1 ریال20:34:12
7,246.5 ریال20:33:12
7,244.8 ریال20:31:14
7,248.5 ریال20:30:19
7,254.4 ریال20:29:13
7,253.6 ریال20:28:13
7,247 ریال20:27:11
7,245.9 ریال20:26:12
7,236.3 ریال20:25:14
7,235.6 ریال20:24:11
7,236 ریال20:23:11
7,236.5 ریال20:22:12
7,237.9 ریال20:21:12
7,236.6 ریال20:20:15
7,235.2 ریال20:19:12
7,234 ریال20:18:11
7,231.7 ریال20:17:12
7,239.6 ریال20:16:12
7,245.9 ریال20:15:14
7,247.1 ریال20:14:12
7,241.3 ریال20:13:11
7,240.4 ریال20:12:12
7,236.5 ریال20:11:13
7,240.4 ریال20:10:17
7,249.9 ریال20:09:11
7,250.9 ریال20:08:12
7,247.2 ریال20:07:13
7,248.2 ریال20:06:11
7,250.1 ریال20:05:14
7,252.4 ریال20:04:13
7,254.6 ریال20:03:11
7,254.7 ریال20:02:13
7,252.9 ریال20:01:18
7,252.3 ریال20:00:25
7,250.5 ریال19:59:11
7,250.6 ریال19:58:13
7,246.7 ریال19:57:12
7,245.7 ریال19:56:12
7,258 ریال19:55:14
7,240.6 ریال19:54:11
7,244.6 ریال19:53:11
7,243.5 ریال19:52:12
7,240.5 ریال19:51:13
7,243.3 ریال19:49:12
7,246.5 ریال19:48:12
7,255.1 ریال19:47:12
7,257.7 ریال19:46:12
7,259.5 ریال19:45:15
7,255.6 ریال19:44:12
7,255.7 ریال19:43:12
7,255.9 ریال19:42:12
7,263.4 ریال19:41:12
7,268.6 ریال19:40:16
7,269.3 ریال19:39:11
7,267.7 ریال19:38:11
7,262.8 ریال19:37:12
7,261.2 ریال19:36:11
7,268.4 ریال19:35:14
7,262.6 ریال19:34:12
7,255.4 ریال19:33:12
7,245.1 ریال19:32:13
7,244.6 ریال19:31:15
7,246.5 ریال19:29:11
7,242.7 ریال19:28:13
7,240.6 ریال19:27:11
7,238.1 ریال19:26:12
7,242.2 ریال19:25:15
7,240.9 ریال19:24:11
7,238.9 ریال19:23:13
7,240.1 ریال19:22:14
7,251.8 ریال19:21:12
7,252.6 ریال19:20:15
7,247.4 ریال19:19:12
7,245.8 ریال19:18:11
7,246.2 ریال19:17:13
7,257.9 ریال19:16:12
7,260.9 ریال19:15:13
7,256.2 ریال19:14:13
7,260.6 ریال19:13:13
7,263.3 ریال19:12:11
7,273 ریال19:11:13
7,271.6 ریال19:10:18
7,282.4 ریال19:09:12
7,284.9 ریال19:08:11
7,283.2 ریال19:07:13
7,285.8 ریال19:06:12
7,282.9 ریال19:05:13
7,283.4 ریال19:04:12
7,286.6 ریال19:03:13
7,288 ریال19:02:14
7,286.9 ریال19:01:14
7,284.7 ریال19:00:19
7,281.7 ریال18:59:11
7,276.1 ریال18:58:12
7,279.1 ریال18:57:11
7,276.9 ریال18:56:11
7,273.6 ریال18:55:14
7,274.8 ریال18:54:11
7,281.8 ریال18:53:11
7,288.1 ریال18:52:13
7,295.3 ریال18:51:12
7,294.2 ریال18:50:16
7,298.4 ریال18:49:12
7,297 ریال18:48:12
7,293.8 ریال18:47:11
7,297.3 ریال18:46:12
7,298.3 ریال18:45:13
7,303.3 ریال18:44:11
7,301.8 ریال18:43:12
7,299.1 ریال18:42:11
7,304 ریال18:41:13
7,297 ریال18:40:17
7,295.8 ریال18:39:12
7,293.2 ریال18:38:11
7,293.9 ریال18:37:12
7,295.4 ریال18:36:12
7,299.6 ریال18:35:14
7,301.5 ریال18:34:12
7,305.8 ریال18:33:12
7,298 ریال18:32:12
7,292.6 ریال18:31:15
7,304.3 ریال18:30:20
7,292 ریال18:29:11
7,274.9 ریال18:28:12
7,313.7 ریال18:27:11
7,327.7 ریال18:26:13
7,328.9 ریال18:25:14
7,328.8 ریال18:24:10
7,327.9 ریال18:23:11
7,327.2 ریال18:22:13
7,328.6 ریال18:21:11
7,332.2 ریال18:20:15
7,333.6 ریال18:19:11
7,333.9 ریال18:18:11
7,333.3 ریال18:17:11
7,334.8 ریال18:16:11
7,336.1 ریال18:15:13
7,333.5 ریال18:14:11
7,334.1 ریال18:13:11
7,335.1 ریال18:12:11
7,336.1 ریال18:11:13
7,336.6 ریال18:10:16
7,337.8 ریال18:09:10
7,338.4 ریال18:08:12
7,338.7 ریال18:07:13
7,339 ریال18:06:11
7,342.8 ریال18:05:14
7,343.2 ریال18:04:12
7,343.9 ریال18:03:12
7,347 ریال18:02:13
7,339.1 ریال18:01:17
7,334 ریال18:00:20
7,330.8 ریال17:59:11
7,329.5 ریال17:58:12
7,329 ریال17:57:11
7,328.1 ریال17:56:12
7,330.3 ریال17:55:13
7,330.5 ریال17:54:11
7,334.3 ریال17:53:12
7,331 ریال17:52:12
7,329.8 ریال17:51:12
7,325.6 ریال17:50:15
7,327 ریال17:49:11
7,322 ریال17:48:11
7,306 ریال17:47:11
7,308.4 ریال17:46:12
7,311.1 ریال17:44:11
7,311.4 ریال17:43:12
7,311.7 ریال17:42:11
7,313.9 ریال17:41:13
7,317.5 ریال17:40:17
7,313.3 ریال17:39:12
7,313.6 ریال17:38:12
7,313.9 ریال17:37:12
7,314 ریال17:36:11
7,311.6 ریال17:35:15
7,314.5 ریال17:34:13
7,313.6 ریال17:33:11
7,319.4 ریال17:32:13
7,323.6 ریال17:31:16
7,325.5 ریال17:30:19
7,325.7 ریال17:29:13
7,325.8 ریال17:26:13
7,325.5 ریال17:25:16
7,324 ریال17:24:11
7,325.1 ریال17:23:12
7,323.2 ریال17:22:11
7,322 ریال17:21:12
7,320 ریال17:20:19
7,321.3 ریال17:19:14
7,323.3 ریال17:18:13
7,325.7 ریال17:17:14
7,326.7 ریال17:16:14
7,326.8 ریال17:15:18
7,327.5 ریال17:14:14
7,328.1 ریال17:13:13
7,331.2 ریال17:12:12
7,330.6 ریال17:11:16
7,328.7 ریال17:10:18
7,326.6 ریال17:09:14
7,324.5 ریال17:08:16
7,335.1 ریال17:07:13
7,334.7 ریال17:06:13
7,325.9 ریال17:05:18
7,326.9 ریال17:04:15
7,328.3 ریال17:03:17
7,330.9 ریال17:02:19
7,334 ریال17:01:24
7,335 ریال17:00:27
7,335.8 ریال16:59:14
7,337.7 ریال16:58:12
7,338.1 ریال16:57:12
7,339.1 ریال16:56:13
7,340.6 ریال16:55:16
7,339.5 ریال16:53:14
7,340.7 ریال16:52:13
7,341.8 ریال16:51:13
7,339.1 ریال16:50:22
7,335.9 ریال16:49:13
7,332.4 ریال16:47:12
7,332 ریال16:46:13
7,331.1 ریال16:45:14
7,331.9 ریال16:44:14
7,333.6 ریال16:43:13
7,332.1 ریال16:42:12
7,327.9 ریال16:40:21
7,333.2 ریال16:39:12
7,335.5 ریال16:38:14
7,340.1 ریال16:37:14
7,344.1 ریال16:36:12
7,345.9 ریال16:35:19
7,346.8 ریال16:34:13
7,345.5 ریال16:33:12
7,345.8 ریال16:32:17
7,347.5 ریال16:31:19
7,349.8 ریال16:30:23
7,350 ریال16:29:14
7,350.7 ریال16:28:13
7,352.1 ریال16:27:12
7,353.7 ریال16:26:13
7,352.9 ریال16:25:19
7,351.1 ریال16:24:12
7,352.9 ریال16:23:13
7,353.3 ریال16:22:14
7,353.5 ریال16:21:15
7,353.6 ریال16:20:19
7,352.4 ریال16:19:16
7,353.3 ریال16:18:12
7,351.1 ریال16:17:16
7,349.5 ریال16:16:13
7,345.5 ریال16:15:14
7,345 ریال16:14:16
7,347.3 ریال16:13:15
7,345.5 ریال16:12:14
7,349.6 ریال16:11:18
7,351.2 ریال16:10:20
7,351.4 ریال16:09:12
7,349.8 ریال16:08:16
7,347.8 ریال16:07:14
7,345.6 ریال16:06:12
7,346.9 ریال16:05:22
7,344.8 ریال16:04:13
7,343.9 ریال16:03:16
7,341.6 ریال16:02:16
7,341.5 ریال16:01:22
7,343.2 ریال16:00:27
7,343 ریال15:59:16
7,342.3 ریال15:58:15
7,342.5 ریال15:57:13
7,338.2 ریال15:56:13
7,335.7 ریال15:55:19
7,333.9 ریال15:54:12
7,332.8 ریال15:53:15
7,328.5 ریال15:52:15
7,329.3 ریال15:51:15
7,329.8 ریال15:49:15
7,334.2 ریال15:47:16
7,334.7 ریال15:46:14
7,331.2 ریال15:45:15
7,333.7 ریال15:44:16
7,333.8 ریال15:43:17
7,335.8 ریال15:42:13
7,337.8 ریال15:41:16
7,341.6 ریال15:40:21
7,342.6 ریال15:39:12
7,342.2 ریال15:38:13
7,340.2 ریال15:37:14
7,340.3 ریال15:36:11
7,340 ریال15:35:20
7,339.4 ریال15:34:14
7,342.4 ریال15:33:13
7,343.6 ریال15:32:16
7,344.2 ریال15:31:17
7,342.9 ریال15:30:24
7,343.5 ریال15:29:12
7,345.5 ریال15:28:14
7,348 ریال15:27:12
7,348.2 ریال15:26:15
7,343 ریال14:17:17
7,343.8 ریال14:15:16
7,339.6 ریال14:14:14
7,342.5 ریال14:12:12
7,341.5 ریال14:11:16
7,344.2 ریال14:10:19
7,344.1 ریال14:09:12
7,343.8 ریال14:08:16
7,343.6 ریال14:07:12
7,346.2 ریال14:06:12
7,348.2 ریال14:04:18
7,353.7 ریال14:03:17
7,348.2 ریال14:02:18
7,345.5 ریال14:01:28
7,341.4 ریال14:00:27
7,337.8 ریال13:59:15
7,337.4 ریال13:58:15
7,338 ریال13:57:13
7,336 ریال13:56:14
7,333.4 ریال13:55:19
7,334.9 ریال13:54:12
7,338.3 ریال13:53:16
7,340.2 ریال13:52:15
7,339 ریال13:51:14
7,343.8 ریال13:50:23
7,339.3 ریال13:49:14
7,341.6 ریال13:48:12
7,340 ریال13:47:15
7,336.9 ریال13:46:13
7,333 ریال13:45:15
7,332.9 ریال13:44:15
7,331.1 ریال13:43:14
7,326.3 ریال13:42:14
7,329 ریال13:41:17
7,329.7 ریال13:40:22
7,337.1 ریال13:39:13
7,340.7 ریال13:38:13
7,333 ریال13:37:13
7,328.8 ریال13:36:13
7,329.6 ریال13:35:19
7,328.6 ریال13:34:12
7,327.1 ریال13:33:13
7,324 ریال13:32:19
7,318.2 ریال13:31:17
7,316.7 ریال13:30:23
7,312.5 ریال13:29:16
7,312.4 ریال13:28:13
7,311.2 ریال13:27:14
7,308.2 ریال13:26:14
7,305 ریال13:25:20
7,310.6 ریال13:24:12
7,312.5 ریال13:23:14
7,314.2 ریال13:22:15
7,315.7 ریال13:21:12
7,314.3 ریال13:20:21
7,316.9 ریال13:18:13
7,319.7 ریال13:17:16
7,316.8 ریال13:16:13
7,320.2 ریال13:15:18
7,319.9 ریال13:14:16
7,321.6 ریال13:13:12
7,320.6 ریال13:12:14
7,320.1 ریال13:11:17
7,322.4 ریال13:10:20
7,315.7 ریال13:09:11
7,316.7 ریال13:07:13
7,320.3 ریال13:06:13
7,319.2 ریال13:05:14
7,319 ریال13:04:11
7,322.9 ریال13:03:13
7,323.6 ریال13:02:16
7,323.5 ریال13:01:21
7,322.6 ریال13:00:28
7,322.3 ریال12:59:12
7,324.9 ریال12:58:13
7,325.3 ریال12:57:12
7,326.9 ریال12:56:14
7,331.5 ریال12:55:17
7,331.1 ریال12:54:11
7,333.3 ریال12:53:13
7,335 ریال12:52:13
7,323.8 ریال12:51:12
7,325 ریال12:49:14
7,327.3 ریال12:48:11
7,328.3 ریال12:47:14
7,331.7 ریال12:46:14
7,331.2 ریال12:45:13
7,331.5 ریال12:44:13
7,328.6 ریال12:43:14
7,328.1 ریال12:42:13
7,328.5 ریال12:41:17
7,321.8 ریال12:40:21
7,319.5 ریال12:39:12
7,317.1 ریال12:38:14
7,316.9 ریال12:37:14
7,317.5 ریال12:35:20
7,319.8 ریال12:34:13
7,318.9 ریال12:33:13
7,314.3 ریال12:32:19
7,307.6 ریال12:31:17
7,303.3 ریال12:30:20
7,304 ریال12:29:13
7,307.7 ریال12:28:13
7,308.4 ریال12:27:11
7,305 ریال12:26:12
7,304.6 ریال12:25:16
7,308.3 ریال12:24:12
7,305.9 ریال12:23:13
7,308.1 ریال12:22:13
7,311 ریال12:21:17
7,316.6 ریال12:20:18
7,315.8 ریال12:19:12
7,312.5 ریال12:18:12
7,305.1 ریال12:17:14
7,315.7 ریال12:16:13
7,319 ریال12:15:13
7,327.9 ریال12:12:12
7,326.9 ریال12:11:13
7,322.4 ریال12:10:17
7,322.1 ریال12:08:13
7,321.5 ریال12:07:11
7,323.4 ریال12:06:13
7,324.7 ریال12:05:17
7,325.8 ریال12:04:18
7,334.9 ریال12:03:13
7,333.2 ریال12:02:18
7,323.4 ریال12:01:23
7,328.2 ریال12:00:31
7,337.5 ریال11:59:13
7,338 ریال11:58:15
7,338.9 ریال11:57:13
7,338.5 ریال11:56:13
7,342.1 ریال11:55:17
7,344.1 ریال11:54:15
7,344.2 ریال11:53:14
7,344.7 ریال11:52:13
7,344 ریال11:51:15
7,343.5 ریال11:50:22
7,345.1 ریال11:49:14
7,345.4 ریال11:48:12
7,343.3 ریال11:47:13
7,343.8 ریال11:46:14
7,342.7 ریال11:45:13
7,351 ریال11:44:13
7,351.8 ریال11:43:12
7,354 ریال11:42:13
7,352.7 ریال11:41:15
7,351.1 ریال11:40:18
7,351 ریال11:39:11
7,350.9 ریال11:38:13
7,352 ریال11:37:13
7,352.1 ریال11:36:11
7,352.7 ریال11:35:17
7,350.1 ریال11:34:11
7,352.5 ریال11:33:11
7,353.5 ریال11:32:16
7,353.8 ریال11:31:15
7,355.3 ریال11:30:18
7,359 ریال11:29:13
7,359.5 ریال11:28:13
7,359.9 ریال11:27:13
7,359.2 ریال11:26:11
7,355.2 ریال11:25:15
7,355 ریال11:24:11
7,356.1 ریال11:23:12
7,356.9 ریال11:22:13
7,359.6 ریال11:21:12
7,359.7 ریال11:20:16
7,361.1 ریال11:19:12
7,362.4 ریال11:18:10
7,364 ریال11:17:13
7,361.4 ریال11:16:12
7,362.1 ریال11:15:13
7,363.8 ریال11:14:14
7,359.7 ریال11:13:12
7,357.2 ریال11:12:12
7,352 ریال11:11:13
7,351.8 ریال11:10:19
7,353 ریال11:09:12
7,350.9 ریال11:07:16
7,344.8 ریال11:06:12
7,346.2 ریال11:05:16
7,346.5 ریال11:04:13
7,346.1 ریال11:03:13
7,345.9 ریال11:02:15
7,350 ریال11:01:16
7,350.1 ریال11:00:23
7,349.5 ریال10:59:11
7,351.9 ریال10:58:13
7,356.8 ریال10:57:11
7,358.9 ریال10:56:12
7,359 ریال10:55:13
7,358.1 ریال10:54:10
7,354.3 ریال10:53:11
7,353.2 ریال10:52:12
7,355.6 ریال10:51:12
7,353.9 ریال10:50:15
7,353.8 ریال10:49:13
7,354 ریال10:48:10
7,356.9 ریال10:47:10
7,362.5 ریال10:46:11
7,359 ریال10:45:12
7,364.5 ریال10:44:10
7,365.4 ریال10:43:12
7,367 ریال10:42:11
7,366.8 ریال10:41:12
7,368.9 ریال10:40:15
7,374.1 ریال10:39:10
7,374.9 ریال10:38:12
7,377.4 ریال10:37:11
7,375.8 ریال10:36:10
7,373.7 ریال10:35:14
7,370.9 ریال10:33:10
7,370.6 ریال10:32:11
7,372.9 ریال10:31:13
7,372.2 ریال10:30:14
7,372.5 ریال10:29:10
7,371.2 ریال10:28:11
7,373 ریال10:27:11
7,373.5 ریال10:26:11
7,371.9 ریال10:25:12
7,372 ریال10:24:10
7,373.6 ریال10:23:09
7,374.6 ریال10:22:11
7,376.3 ریال10:21:10
7,377.6 ریال10:20:14
7,379.9 ریال10:19:10
7,382.2 ریال10:18:10
7,380.3 ریال10:17:11
7,378.3 ریال10:16:10
7,374.5 ریال10:15:11
7,373.7 ریال10:14:10
7,373.6 ریال10:13:10
7,377.2 ریال10:12:10
7,375.3 ریال10:11:10
7,374.3 ریال10:10:14
7,373 ریال10:09:10
7,373.8 ریال10:08:10
7,376.8 ریال10:07:10
7,377.3 ریال10:06:10
7,373.9 ریال10:05:11
7,374.3 ریال10:04:11
7,375.7 ریال10:03:10
7,369.9 ریال10:02:09
7,369.4 ریال10:01:12
7,372 ریال10:00:19
7,371.3 ریال9:59:10
7,373.1 ریال9:58:10
7,370.3 ریال9:57:10
7,370.2 ریال9:56:11
7,372.7 ریال9:55:14
7,371.6 ریال9:54:10
7,373.8 ریال9:53:09
7,371.1 ریال9:51:10
7,371.2 ریال9:50:14
7,369.1 ریال9:49:11
7,368.3 ریال9:48:10
7,368.8 ریال9:47:10
7,365.6 ریال9:46:11
7,363.1 ریال9:45:11
7,364.5 ریال9:44:10
7,366.1 ریال9:42:10
7,363.3 ریال9:40:13
7,366.5 ریال9:39:09
7,368.2 ریال9:38:10
7,367.8 ریال9:37:10
7,369.2 ریال9:36:10
7,367.4 ریال9:35:12
7,371.2 ریال9:33:10
7,370.2 ریال9:32:11
7,367.1 ریال9:31:12
7,368.8 ریال9:30:14
7,371.5 ریال9:29:10
7,363.1 ریال9:28:11
7,364.6 ریال9:27:10
7,362.7 ریال9:26:10
7,363.7 ریال9:25:11
7,368.4 ریال9:24:09
7,363.8 ریال9:23:10
7,363.5 ریال9:22:10
7,364.5 ریال9:21:11
7,365.5 ریال9:20:12
7,367.5 ریال9:19:11
7,367 ریال9:18:10
7,368.1 ریال9:17:09
7,369.3 ریال9:16:11
7,370.8 ریال9:15:11
7,372.8 ریال9:14:10
7,374.2 ریال9:13:11
7,375.8 ریال9:12:10
7,375.9 ریال9:11:10
7,376.6 ریال9:10:14
7,380.7 ریال9:09:10
7,378 ریال9:08:09
7,379.1 ریال9:07:11
7,377.2 ریال9:06:10
7,377.6 ریال9:05:12
7,373.3 ریال9:04:11
7,372.9 ریال9:03:09
7,372.2 ریال9:02:10
7,371.9 ریال9:01:13
7,368.8 ریال9:00:15
7,367.7 ریال8:59:09
7,367.1 ریال8:58:10
7,369 ریال8:57:09
7,372.4 ریال8:56:09
7,374 ریال8:55:11
7,373.1 ریال8:54:11
7,379.1 ریال8:52:10
7,378.6 ریال8:51:09
7,381.2 ریال8:50:12
7,381.6 ریال8:48:09
7,377.6 ریال8:47:09
7,378.7 ریال8:46:10
7,379.3 ریال8:45:10
7,380.4 ریال8:44:09
7,379.4 ریال8:43:10
7,382.1 ریال8:42:10
7,381.9 ریال8:41:09
7,384.1 ریال8:40:13
7,385 ریال8:39:09
7,386.7 ریال8:38:09
7,388.5 ریال8:37:10
7,388.9 ریال8:36:10
7,386.2 ریال8:35:11
7,382.9 ریال8:34:10
7,385.6 ریال8:33:09
7,384.4 ریال8:32:10
7,388.3 ریال8:31:12
7,387 ریال8:30:14
7,383.2 ریال8:29:09
7,387.6 ریال8:28:10
7,390.1 ریال8:27:09
7,390.6 ریال8:26:09
7,393.5 ریال8:25:11
7,395.1 ریال8:24:09
7,392.9 ریال8:23:09
7,393.9 ریال8:22:10
7,398.1 ریال8:20:12
7,392.9 ریال8:19:09
7,393.9 ریال8:18:09
7,399.6 ریال8:16:10
7,397.4 ریال8:15:11
7,397.5 ریال8:14:10
7,399.8 ریال8:13:09
7,396.8 ریال8:12:09
7,395.1 ریال8:11:09
7,394.2 ریال8:10:12
7,393.3 ریال8:09:08
7,391.7 ریال8:08:09
7,391.3 ریال8:07:10
7,390.4 ریال8:06:09
7,389.9 ریال8:05:10
7,387.9 ریال8:04:10
7,391.4 ریال8:03:09
7,391 ریال8:02:11
7,392.3 ریال8:01:11
7,392.8 ریال8:00:16
7,387.9 ریال7:59:08
7,387.5 ریال7:58:10
7,388.1 ریال7:57:09
7,387.3 ریال7:56:10
7,387.9 ریال7:54:10
7,388.5 ریال7:52:10
7,384.2 ریال7:51:09
7,384.1 ریال7:50:12
7,384.8 ریال7:49:09
7,387.8 ریال7:48:08
7,388 ریال7:47:09
7,385.8 ریال7:46:09
7,385.5 ریال7:45:10
7,381 ریال7:43:10
7,382.5 ریال7:42:10
7,387.1 ریال7:41:09
7,391.3 ریال7:39:08
7,394.1 ریال7:38:09
7,394.4 ریال7:36:09
7,395.5 ریال7:35:12
7,394.9 ریال7:34:10
7,392 ریال7:33:09
7,392.1 ریال7:32:10
7,392.5 ریال7:31:11
7,390.2 ریال7:30:13
7,389.4 ریال7:29:08
7,390.3 ریال7:28:10
7,392.5 ریال7:27:10
7,393.6 ریال7:26:10
7,392 ریال7:25:12
7,390.7 ریال7:24:09
7,389 ریال7:23:10
7,389.3 ریال7:22:11
7,389.5 ریال7:21:10
7,389.4 ریال7:20:12
7,384.6 ریال7:19:11
7,393.2 ریال7:18:10
7,392.5 ریال7:17:09
7,391.5 ریال7:16:10
7,383.1 ریال7:15:11
7,385 ریال7:14:11
7,384.7 ریال7:13:10
7,384.1 ریال7:12:10
7,386.8 ریال7:11:10
7,387.4 ریال7:10:13
7,383.7 ریال7:09:10
7,384.4 ریال7:08:10
7,385.5 ریال7:07:11
7,384.8 ریال7:06:11
7,384.2 ریال7:05:12
7,386.4 ریال7:04:10
7,388.1 ریال7:03:10
7,384.9 ریال7:02:12
7,384.1 ریال7:01:13
7,384.2 ریال7:00:18
7,384.1 ریال6:59:09
7,384.2 ریال6:58:11
7,387.8 ریال6:57:10
7,389.4 ریال6:56:10
7,391.7 ریال6:55:12
7,393 ریال6:54:10
7,392 ریال6:53:08
7,390.1 ریال6:52:10
7,390.9 ریال6:50:11
7,384.8 ریال6:49:10
7,383.4 ریال6:48:08
7,378.2 ریال6:47:11
7,378.7 ریال6:46:12
7,380.8 ریال6:44:10
7,379.4 ریال6:43:10
7,380.1 ریال6:42:10
7,381.2 ریال6:40:12
7,377 ریال6:39:09
7,376.6 ریال6:38:10
7,376.9 ریال6:37:10
7,376.6 ریال6:36:09
7,375.6 ریال6:35:12
7,375.2 ریال6:34:10
7,374.6 ریال6:33:09
7,376.8 ریال6:32:11
7,380.6 ریال6:31:11
7,379.3 ریال6:30:13
7,377.8 ریال6:29:09
7,380.5 ریال6:28:11
7,379.1 ریال6:27:09
7,379 ریال6:26:09
7,381.6 ریال6:25:11
7,381.2 ریال6:24:09
7,380.5 ریال6:23:09
7,383.7 ریال6:22:10
7,381.5 ریال6:21:10
7,382.2 ریال6:20:11
7,381.8 ریال6:19:09
7,384.8 ریال6:18:09
7,388.3 ریال6:17:11
7,387.9 ریال6:16:10
7,387.2 ریال6:15:10
7,384.1 ریال6:14:09
7,386.7 ریال6:13:09
7,387.3 ریال6:12:09
7,381 ریال6:11:09
7,382 ریال6:10:11
7,381.8 ریال6:09:09
7,382.1 ریال6:08:09
7,380.6 ریال6:07:10
7,384.4 ریال6:06:09
7,386.6 ریال6:05:10
7,387.5 ریال6:04:09
7,389.2 ریال6:03:09
7,385.2 ریال6:02:11
7,387.9 ریال6:01:12
7,384.3 ریال6:00:17
7,386.6 ریال5:59:09
7,385.3 ریال5:58:10
7,382 ریال5:57:08
7,379.5 ریال5:56:09
7,377.1 ریال5:54:09
7,380.6 ریال5:53:09
7,383.8 ریال5:52:10
7,385.8 ریال5:51:09
7,386 ریال5:50:12
7,392 ریال5:49:11
7,385.2 ریال5:47:09
7,389.7 ریال5:46:10
7,387.2 ریال5:45:11
7,383.6 ریال5:44:10
7,383.5 ریال5:43:10
7,388.3 ریال5:42:09
7,389.1 ریال5:41:10
7,387.3 ریال5:40:11
7,384.5 ریال5:38:08
7,389.2 ریال5:37:10
7,387.3 ریال5:36:09
7,389.3 ریال5:35:10
7,390.2 ریال5:34:09
7,385.2 ریال5:33:09
7,381 ریال5:32:11
7,378.9 ریال5:31:11
7,377.3 ریال5:30:13
7,378.3 ریال5:28:10
7,379.6 ریال5:27:09
7,377.2 ریال5:26:09
7,374.7 ریال5:25:11
7,374.1 ریال5:24:09
7,373.6 ریال5:23:09
7,370.8 ریال5:22:10
7,369.4 ریال5:21:10
7,368.6 ریال5:20:11
7,368.8 ریال5:19:10
7,368.1 ریال5:18:09
7,368.4 ریال5:17:08
7,370.1 ریال5:15:10
7,367.6 ریال5:14:08
7,369.6 ریال5:13:09
7,366.7 ریال5:12:08
7,366.6 ریال5:11:08
7,365.8 ریال5:10:11
7,364.3 ریال5:09:08
7,359.2 ریال5:08:08
7,358.2 ریال5:07:09
7,355.6 ریال5:06:09
7,359.4 ریال5:05:10
7,359.8 ریال5:04:09
7,366.2 ریال5:03:09
7,365.5 ریال5:02:09
7,367.4 ریال5:01:11
7,369.1 ریال5:00:15
7,371.1 ریال4:59:09
7,376 ریال4:58:09
7,371.1 ریال4:57:09
7,372.3 ریال4:56:08
7,371.8 ریال4:55:10
7,370.9 ریال4:54:08
7,373.5 ریال4:53:09
7,375 ریال4:52:09
7,371.5 ریال4:50:11
7,388.5 ریال4:49:09
7,347.5 ریال4:48:08
7,334.9 ریال4:47:09
7,366.4 ریال4:46:09
7,365.4 ریال4:45:11
7,362.5 ریال4:44:09
7,364.4 ریال4:43:09
7,364.3 ریال4:42:09
7,365.6 ریال4:41:09
7,364.1 ریال4:40:11
7,364.4 ریال4:38:09
7,362.4 ریال4:37:09
7,362.9 ریال4:36:09
7,360.9 ریال4:35:10
7,357.7 ریال4:34:09
7,358.5 ریال4:33:09
7,354 ریال4:32:10
7,353.8 ریال4:31:10
7,350.6 ریال4:30:12
7,353.2 ریال4:29:08
7,356.7 ریال4:28:10
7,357.7 ریال4:27:09
7,361.9 ریال4:26:09
7,358.4 ریال4:25:10
7,358.1 ریال4:24:08
7,354.4 ریال4:23:09
7,351.6 ریال4:22:08
7,349.9 ریال4:21:09
7,346.9 ریال4:20:11
7,345.3 ریال4:19:08
7,342.7 ریال4:18:08
7,342.8 ریال4:17:09
7,343.2 ریال4:16:08
7,343.4 ریال4:15:10
7,342 ریال4:14:09
7,342.6 ریال4:13:09
7,344.5 ریال4:12:08
7,342 ریال4:11:08
7,341.2 ریال4:10:11
7,344.4 ریال4:09:08
7,344.2 ریال4:08:08
7,343.6 ریال4:07:09
7,340.6 ریال4:06:09
7,337.8 ریال4:05:10
7,340.1 ریال4:04:09
7,342 ریال4:03:09
7,342.7 ریال4:02:09
7,343.9 ریال4:01:10
7,344.6 ریال4:00:14
7,343.2 ریال3:59:08
7,344.3 ریال3:58:08
7,347.1 ریال3:57:09
7,347.9 ریال3:56:09
7,347.8 ریال3:55:10
7,346.8 ریال3:54:08
7,351.4 ریال3:53:09
7,352.8 ریال3:52:09
7,350.8 ریال3:51:08
7,350.4 ریال3:50:11
7,353.1 ریال3:49:09
7,351.6 ریال3:48:08
7,350.9 ریال3:47:09
7,351.3 ریال3:46:09
7,353 ریال3:45:11
7,350.6 ریال3:44:08
7,345.5 ریال3:42:08
7,348.2 ریال3:41:09
7,344 ریال3:40:11
7,335.6 ریال3:39:08
7,338.6 ریال3:38:08
7,342 ریال3:37:09
7,344.6 ریال3:36:09
7,341.6 ریال3:35:10
7,344.3 ریال3:34:09
7,346.1 ریال3:33:08
7,350.3 ریال3:32:09
7,349.8 ریال3:31:10
7,357.5 ریال3:30:12
7,362.1 ریال3:29:08
7,364.4 ریال3:28:09
7,363.9 ریال3:27:08
7,362.4 ریال3:26:08
7,363.4 ریال3:25:11
7,362.7 ریال3:24:08
7,362.4 ریال3:23:08
7,361.8 ریال3:22:09
7,359.1 ریال3:21:08
7,356.2 ریال3:20:11
7,361.5 ریال3:19:10
7,363.1 ریال3:18:08
7,360.7 ریال3:17:08
7,362.5 ریال3:16:09
7,362.9 ریال3:15:10
7,361.7 ریال3:14:09
7,364 ریال3:13:09
7,359.5 ریال3:12:09
7,361.1 ریال3:11:08
7,363.3 ریال3:10:11
7,360.9 ریال3:09:09
7,365.4 ریال3:08:08
7,370.4 ریال3:07:10
7,366.2 ریال3:06:09
7,362 ریال3:05:10
7,364.9 ریال3:04:09
7,364.3 ریال3:03:09
7,364.1 ریال3:02:09
7,358.7 ریال3:01:10
7,358.5 ریال3:00:14
7,361.7 ریال2:58:08
7,357.1 ریال2:57:09
7,353.4 ریال2:56:09
7,355.5 ریال2:55:11
7,358.2 ریال2:54:08
7,358.8 ریال2:53:08
7,358.7 ریال2:52:09
7,352.2 ریال2:51:09
7,352.6 ریال2:49:09
7,352.8 ریال2:48:08
7,351.8 ریال2:47:08
7,352.9 ریال2:46:09
7,356.2 ریال2:45:10
7,354.8 ریال2:44:08
7,354.2 ریال2:43:10
7,353.3 ریال2:42:09
7,354.4 ریال2:41:09
7,354.8 ریال2:40:11
7,350.4 ریال2:39:09
7,348 ریال2:38:09
7,351.4 ریال2:37:09
7,350 ریال2:36:08
7,346.5 ریال2:35:11
7,345.3 ریال2:34:09
7,341.4 ریال2:33:08
7,344.3 ریال2:32:08
7,345.8 ریال2:31:10
7,347.4 ریال2:30:11
7,347.2 ریال2:29:08
7,346.3 ریال2:28:10
7,350.5 ریال2:27:08
7,355.3 ریال2:26:08
7,356.6 ریال2:25:10
7,356.5 ریال2:24:09
7,355.6 ریال2:23:09
7,357.2 ریال2:22:09
7,354.4 ریال2:21:08
7,357 ریال2:20:10
7,359.6 ریال2:19:10
7,357.2 ریال2:17:09
7,355.6 ریال2:16:09
7,357.6 ریال2:15:10
7,357.9 ریال2:14:09
7,353.6 ریال2:13:08
7,349.7 ریال2:12:08
7,344.3 ریال2:11:08
7,345.5 ریال2:10:11
7,344.8 ریال2:09:09
7,345.1 ریال2:08:08
7,339.9 ریال2:07:09
7,341.7 ریال2:06:09
7,342.2 ریال2:05:10
7,341.5 ریال2:04:09
7,335.7 ریال2:03:09
7,336.5 ریال2:02:09
7,347 ریال2:01:10
7,347.8 ریال2:00:15
7,343.9 ریال1:59:09
7,346 ریال1:58:09
7,344.8 ریال1:57:09
7,350.1 ریال1:56:08
7,342.7 ریال1:55:10
7,343.5 ریال1:54:09
7,339.6 ریال1:52:09
7,336.3 ریال1:51:08
7,334.7 ریال1:49:09
7,333.6 ریال1:48:08
7,330.6 ریال1:47:08
7,330.4 ریال1:46:09
7,332.7 ریال1:45:10
7,343.2 ریال1:44:08
7,348 ریال1:42:09
7,346.3 ریال1:41:09
7,353.2 ریال1:40:12
7,346.8 ریال1:39:08
7,353.4 ریال1:38:08
7,366.9 ریال1:36:09
7,371.3 ریال1:35:10
7,370.5 ریال1:34:09
7,363.6 ریال1:33:09
7,366.8 ریال1:32:09
7,372.4 ریال1:31:09
7,383 ریال1:30:11
7,378.4 ریال1:29:09
7,373.9 ریال1:28:09
7,368.5 ریال1:27:08
7,371.2 ریال1:26:09
7,368.6 ریال1:25:11
7,367.4 ریال1:24:08
7,373.3 ریال1:22:09
7,371.6 ریال1:21:08
7,373.2 ریال1:20:10
7,367 ریال1:19:09
7,356.1 ریال1:18:08
7,358.1 ریال1:17:08
7,360.1 ریال1:16:09
7,365.7 ریال1:15:09
7,365.6 ریال1:14:08
7,358.6 ریال1:13:08
7,359.5 ریال1:12:08
7,347.5 ریال1:11:08
7,344.7 ریال1:10:11
7,345.7 ریال1:09:08
7,346.1 ریال1:08:08
7,347.8 ریال1:07:09
7,348.1 ریال1:06:08
7,349 ریال1:05:09
7,347.8 ریال1:04:09
7,346.9 ریال1:03:08
7,346.3 ریال1:02:09
7,347.4 ریال1:01:10
7,341.3 ریال1:00:13
7,340.7 ریال0:59:08
7,340.4 ریال0:58:09
7,342.3 ریال0:57:08
7,342.4 ریال0:56:09
7,342.5 ریال0:55:10
7,337.2 ریال0:53:08
7,334.2 ریال0:52:08
7,340 ریال0:51:09
7,339 ریال0:50:11
7,341.4 ریال0:49:09
7,344.3 ریال0:48:08
7,349.7 ریال0:47:08
7,345.6 ریال0:46:09
7,344.3 ریال0:44:08
7,344.9 ریال0:43:08
7,338.1 ریال0:42:09
7,339.5 ریال0:41:09
7,336.3 ریال0:40:11
7,336.2 ریال0:38:07
7,332.7 ریال0:37:08
7,332.8 ریال0:36:09
7,340 ریال0:35:09
7,332.4 ریال0:34:08
7,330.1 ریال0:33:08
7,322.8 ریال0:32:08
7,329.4 ریال0:30:11
7,338.5 ریال0:29:08
7,334.7 ریال0:28:09
7,346.1 ریال0:27:07
7,350.3 ریال0:26:08
7,345.8 ریال0:25:09
7,350.5 ریال0:24:08
7,346.8 ریال0:23:08
7,344.1 ریال0:22:08
7,346.1 ریال0:21:08
7,345.2 ریال0:20:10
7,345 ریال0:19:08
7,344.9 ریال0:18:09
7,345.7 ریال0:17:09
7,342.6 ریال0:16:09
7,342.3 ریال0:15:10
7,339.4 ریال0:14:09
7,338.4 ریال0:13:09
7,344.3 ریال0:12:09
7,350.1 ریال0:11:09
7,350.2 ریال0:10:12
7,344.5 ریال0:09:08
7,340.1 ریال0:08:08
7,346.4 ریال0:07:09
7,336.1 ریال0:06:09
7,327 ریال0:05:10
7,343 ریال0:04:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات