شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:3616.8
  • بالاترین قیمت روز:3628.7
  • پایین ترین قیمت روز:3592.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:23.2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,611.3
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۵۸:۰۶
  • نرخ روز گذشته:3,610.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,616.8 ریال11:58:06
3,615.1 ریال11:57:07
3,614.8 ریال11:55:10
3,613.4 ریال11:54:07
3,612.6 ریال11:53:03
3,612 ریال11:52:06
3,610.6 ریال11:50:09
3,610.4 ریال11:46:06
3,609.8 ریال11:44:07
3,610.2 ریال11:41:07
3,610.4 ریال11:40:03
3,610.8 ریال11:39:07
3,610.9 ریال11:38:07
3,612.3 ریال11:36:06
3,613 ریال11:34:07
3,612.9 ریال11:32:07
3,613.5 ریال11:31:02
3,612.6 ریال11:30:10
3,612.7 ریال11:29:07
3,611.3 ریال11:28:06
3,610.7 ریال11:27:08
3,610.3 ریال11:26:07
3,610.2 ریال11:25:08
3,609.3 ریال11:24:02
3,610.3 ریال11:23:07
3,609.1 ریال11:22:07
3,608.5 ریال11:21:07
3,608.4 ریال11:20:09
3,609 ریال11:19:03
3,608.8 ریال11:18:07
3,609.1 ریال11:17:03
3,610.2 ریال11:16:06
3,609.9 ریال11:15:08
3,608.8 ریال11:14:07
3,608.3 ریال11:13:03
3,607.4 ریال11:12:06
3,607.8 ریال11:11:07
3,607.9 ریال11:10:08
3,607.6 ریال11:09:07
3,607.7 ریال11:08:07
3,607.5 ریال11:07:07
3,608.6 ریال11:06:06
3,608.7 ریال11:04:07
3,608 ریال11:03:07
3,607.3 ریال11:01:03
3,607.7 ریال11:00:04
3,608.1 ریال10:59:02
3,607.7 ریال10:58:07
3,608.4 ریال10:57:07
3,608.2 ریال10:56:02
3,612.6 ریال10:55:03
3,612.5 ریال10:54:07
3,611.8 ریال10:52:08
3,612.1 ریال10:51:07
3,613.9 ریال10:49:06
3,614.4 ریال10:47:06
3,614.6 ریال10:46:06
3,615.1 ریال10:45:08
3,615 ریال10:44:07
3,615.4 ریال10:43:06
3,615.6 ریال10:42:06
3,614.4 ریال10:41:06
3,614.7 ریال10:40:09
3,614.3 ریال10:39:07
3,614.1 ریال10:38:07
3,615.3 ریال10:37:09
3,615.1 ریال10:36:07
3,616.1 ریال10:35:08
3,616.4 ریال10:34:06
3,616.1 ریال10:33:03
3,615.5 ریال10:32:07
3,615.3 ریال10:31:03
3,613.9 ریال10:30:10
3,613.7 ریال10:29:06
3,615 ریال10:28:06
3,616.1 ریال10:26:06
3,615.4 ریال10:25:08
3,615.3 ریال10:24:03
3,615.8 ریال10:23:07
3,616.4 ریال10:22:07
3,616.5 ریال10:21:06
3,615.8 ریال10:20:09
3,615.5 ریال10:19:07
3,614.4 ریال10:18:02
3,613.8 ریال10:17:06
3,614.2 ریال10:15:08
3,614.5 ریال10:14:06
3,613.8 ریال10:13:06
3,612.9 ریال10:12:07
3,612.2 ریال10:11:07
3,613 ریال10:09:06
3,611.9 ریال10:07:03
3,611.2 ریال10:06:07
3,611.4 ریال10:04:07
3,610.5 ریال10:03:07
3,611 ریال10:01:02
3,610.9 ریال10:00:10
3,609.4 ریال9:59:02
3,608.5 ریال9:58:07
3,608 ریال9:57:02
3,607.9 ریال9:56:09
3,608.2 ریال9:55:08
3,607 ریال9:54:07
3,607.7 ریال9:53:02
3,608.2 ریال9:52:03
3,607.4 ریال9:51:07
3,606.7 ریال9:49:06
3,607.4 ریال9:48:07
3,607.9 ریال9:46:02
3,608.5 ریال9:45:08
3,607.7 ریال9:43:07
3,607.4 ریال9:42:02
3,607.8 ریال9:41:03
3,608 ریال9:40:08
3,607.3 ریال9:39:07
3,607.7 ریال9:38:07
3,608 ریال9:37:03
3,607.8 ریال9:36:07
3,607.7 ریال9:34:06
3,607.3 ریال9:33:07
3,607.7 ریال9:32:02
3,606.7 ریال9:31:03
3,606 ریال9:30:03
3,606.3 ریال9:29:06
3,606.2 ریال9:28:07
3,606.4 ریال9:27:06
3,606.5 ریال9:23:06
3,606.1 ریال9:22:03
3,606.2 ریال9:21:07
3,606 ریال9:20:08
3,605.3 ریال9:19:06
3,605.7 ریال9:18:06
3,605.6 ریال9:17:02
3,605.1 ریال9:16:03
3,605.4 ریال9:15:03
3,605.9 ریال9:14:06
3,606 ریال9:13:02
3,606.1 ریال9:11:06
3,606.5 ریال9:10:08
3,606.4 ریال9:09:02
3,605.9 ریال9:08:03
3,606.1 ریال9:07:07
3,605.4 ریال9:06:06
3,606 ریال9:04:07
3,605.6 ریال9:03:07
3,604.3 ریال9:02:02
3,604.4 ریال9:01:02
3,604.6 ریال9:00:09
3,606.1 ریال8:59:07
3,605.8 ریال8:57:07
3,605.6 ریال8:56:07
3,605.4 ریال8:55:07
3,604.3 ریال8:54:06
3,604.4 ریال8:53:02
3,605.7 ریال8:51:07
3,604.9 ریال8:49:07
3,603 ریال8:48:06
3,602.7 ریال8:47:06
3,603.2 ریال8:46:07
3,604.9 ریال8:45:07
3,604 ریال8:44:06
3,602.9 ریال8:43:07
3,603.6 ریال8:42:07
3,602 ریال8:41:07
3,608.9 ریال8:22:06
3,609.8 ریال8:01:07
3,609.6 ریال8:00:10
3,609.2 ریال7:59:03
3,609.3 ریال7:58:02
3,609.6 ریال7:57:07
3,609.8 ریال7:55:03
3,609.9 ریال7:54:07
3,608.8 ریال7:53:07
3,608.6 ریال7:52:07
3,610.4 ریال7:51:07
3,611 ریال7:49:06
3,610.6 ریال7:48:07
3,610.8 ریال7:47:07
3,611.5 ریال7:46:02
3,610.4 ریال7:45:08
3,610.5 ریال7:44:06
3,610.3 ریال7:43:02
3,610.4 ریال7:41:03
3,610.5 ریال7:40:07
3,610.3 ریال7:39:06
3,611.8 ریال7:38:07
3,609.9 ریال7:37:07
3,610.7 ریال7:36:07
3,610.6 ریال7:35:07
3,611.1 ریال7:34:03
3,609.8 ریال7:33:07
3,608.6 ریال7:32:02
3,609.3 ریال7:31:07
3,609.6 ریال7:30:09
3,608.1 ریال7:29:06
3,608.4 ریال7:28:02
3,607.3 ریال7:27:07
3,608 ریال7:26:06
3,609.1 ریال7:25:10
3,608.8 ریال7:24:06
3,610.5 ریال7:23:06
3,610.3 ریال7:22:02
3,611.2 ریال7:21:02
3,611.5 ریال7:20:03
3,611.8 ریال7:18:06
3,611.6 ریال7:17:06
3,612.7 ریال7:16:06
3,611.7 ریال7:15:08
3,612.2 ریال7:14:07
3,612.3 ریال7:13:07
3,610.8 ریال7:12:07
3,611.5 ریال7:11:03
3,610.9 ریال7:10:04
3,610 ریال7:09:07
3,611.6 ریال7:08:03
3,611.3 ریال7:07:06
3,611.4 ریال7:05:07
3,611.7 ریال7:04:07
3,612 ریال7:03:07
3,611.9 ریال7:01:07
3,611.6 ریال7:00:04
3,612.6 ریال6:59:06
3,611.7 ریال6:58:02
3,612.5 ریال6:57:07
3,610.6 ریال6:55:08
3,609.8 ریال6:54:06
3,610.6 ریال6:53:06
3,608.8 ریال6:52:06
3,610.4 ریال6:51:06
3,610.2 ریال6:50:09
3,611.4 ریال6:48:07
3,610.8 ریال6:47:06
3,611.4 ریال6:46:07
3,612 ریال6:45:08
3,614.8 ریال6:44:06
3,614.5 ریال6:43:14
3,613.7 ریال6:42:09
3,614.6 ریال6:41:10
3,614.8 ریال6:40:10
3,615.1 ریال6:39:09
3,615.4 ریال6:38:11
3,614.8 ریال6:37:07
3,614.9 ریال6:36:19
3,614.5 ریال6:35:14
3,614.1 ریال6:33:13
3,613.8 ریال6:32:02
3,614.4 ریال6:31:07
3,614.3 ریال6:30:10
3,614.4 ریال6:29:07
3,614.8 ریال6:28:02
3,615.6 ریال6:27:07
3,614.6 ریال6:26:06
3,615.3 ریال6:25:07
3,615.8 ریال6:24:07
3,616.3 ریال6:23:07
3,618.6 ریال6:22:06
3,618.3 ریال6:21:06
3,618.8 ریال6:20:03
3,618.7 ریال6:19:03
3,618.8 ریال6:18:07
3,618.6 ریال6:17:02
3,618 ریال6:16:06
3,618.3 ریال6:15:08
3,618.5 ریال6:14:07
3,618.3 ریال6:13:06
3,595.1 ریال6:12:07
3,594.3 ریال6:11:06
3,594.1 ریال6:09:07
3,593.9 ریال6:08:07
3,592.9 ریال6:04:07
3,592.5 ریال6:03:07
3,593 ریال6:00:12
3,593.3 ریال5:59:06
3,593.2 ریال5:58:11
3,613.2 ریال5:57:03
3,613.1 ریال5:56:06
3,613.3 ریال5:55:08
3,613.1 ریال5:54:02
3,610.6 ریال5:53:06
3,612.3 ریال5:52:02
3,612.5 ریال5:50:10
3,612.2 ریال5:49:09
3,612 ریال5:48:07
3,611.2 ریال5:47:08
3,611 ریال5:46:02
3,610.5 ریال5:44:03
3,610 ریال5:43:07
3,609.6 ریال5:42:06
3,609.7 ریال5:41:06
3,610 ریال5:40:08
3,610.9 ریال5:39:02
3,611.2 ریال5:38:07
3,611 ریال5:37:02
3,610.8 ریال5:36:03
3,611 ریال5:34:03
3,611.2 ریال5:33:07
3,611.4 ریال5:32:08
3,609.3 ریال5:31:07
3,608.7 ریال5:29:06
3,608.8 ریال5:28:03
3,609 ریال5:27:07
3,609.1 ریال5:26:06
3,609 ریال5:25:08
3,608.7 ریال5:24:07
3,608.9 ریال5:23:06
3,608.8 ریال5:22:06
3,608.6 ریال5:21:07
3,609.7 ریال5:20:04
3,609.3 ریال5:19:02
3,608.7 ریال5:18:06
3,608.5 ریال5:17:07
3,609.2 ریال5:16:06
3,608.6 ریال5:15:07
3,609.4 ریال5:14:07
3,609.3 ریال5:13:07
3,608.2 ریال5:12:02
3,607.2 ریال5:11:07
3,608.4 ریال5:10:08
3,606.9 ریال5:09:02
3,609.5 ریال5:08:02
3,611.6 ریال5:07:07
3,616.3 ریال5:06:06
3,616.6 ریال5:04:07
3,615.4 ریال5:03:06
3,616.9 ریال5:01:07
3,617.3 ریال5:00:10
3,617.2 ریال4:59:06
3,619.2 ریال4:58:06
3,619.1 ریال4:57:03
3,618.8 ریال4:56:07
3,619.1 ریال4:55:08
3,621.2 ریال4:54:05
3,621.6 ریال4:53:06
3,621.1 ریال4:52:06
3,621 ریال4:51:07
3,620.9 ریال4:49:07
3,621.5 ریال4:48:07
3,620 ریال4:47:07
3,619.4 ریال4:46:07
3,619.3 ریال4:45:07
3,619.4 ریال4:44:02
3,618.9 ریال4:43:06
3,619.2 ریال4:42:07
3,619.4 ریال4:41:07
3,619.9 ریال4:40:03
3,619.4 ریال4:39:02
3,620.1 ریال4:38:06
3,619.8 ریال4:37:02
3,620.5 ریال4:36:06
3,620.3 ریال4:35:07
3,620 ریال4:34:07
3,620.4 ریال4:33:07
3,617.7 ریال4:32:02
3,617.8 ریال4:31:02
3,616 ریال4:29:06
3,617.5 ریال4:28:03
3,617.4 ریال4:26:07
3,616.3 ریال4:25:07
3,613.6 ریال4:24:06
3,613.1 ریال4:23:06
3,613.2 ریال4:22:03
3,613.4 ریال4:21:07
3,615.5 ریال4:20:03
3,615 ریال4:19:03
3,616 ریال4:18:06
3,615.6 ریال4:17:06
3,616.2 ریال4:16:02
3,616.1 ریال4:15:08
3,615.6 ریال4:13:06
3,616 ریال4:12:06
3,616.1 ریال4:11:06
3,616.7 ریال4:10:08
3,616.3 ریال4:09:02
3,616.8 ریال4:08:04
3,617.5 ریال4:07:06
3,615.8 ریال4:05:03
3,616.6 ریال4:04:03
3,616.9 ریال4:03:06
3,616.5 ریال4:01:07
3,616.1 ریال4:00:10
3,616.3 ریال3:59:06
3,616.7 ریال3:58:07
3,617.5 ریال3:57:06
3,619.4 ریال3:56:07
3,618.5 ریال3:55:02
3,619.7 ریال3:54:07
3,620.2 ریال3:53:07
3,620.5 ریال3:52:06
3,620.1 ریال3:51:06
3,620 ریال3:50:03
3,620.8 ریال3:49:07
3,621.5 ریال3:46:02
3,622.2 ریال3:45:08
3,621 ریال3:43:07
3,622.8 ریال3:42:07
3,623.8 ریال3:41:03
3,624.2 ریال3:39:07
3,625.6 ریال3:38:07
3,624.7 ریال3:37:07
3,625.2 ریال3:36:07
3,625.8 ریال3:34:07
3,627.2 ریال3:33:07
3,625.5 ریال3:32:02
3,624.4 ریال3:31:07
3,624.5 ریال3:29:07
3,623.9 ریال3:28:07
3,623 ریال3:27:07
3,623.1 ریال3:26:06
3,624.4 ریال3:25:08
3,624.3 ریال3:24:06
3,622.6 ریال3:23:05
3,621.7 ریال3:22:06
3,621.5 ریال3:20:08
3,621.6 ریال3:19:06
3,622 ریال3:18:06
3,619.9 ریال3:17:07
3,621.3 ریال3:16:06
3,618.1 ریال3:15:08
3,617.1 ریال3:14:07
3,617.5 ریال3:13:06
3,617.9 ریال3:12:07
3,619.8 ریال3:11:06
3,622.4 ریال3:10:04
3,628.7 ریال3:09:02
3,627.4 ریال3:08:06
3,622.9 ریال3:07:06
3,623.2 ریال3:06:06
3,624.2 ریال3:04:06
3,624.3 ریال3:03:07
3,623.1 ریال3:01:07
3,623.9 ریال3:00:04
3,624.2 ریال2:59:07
3,623.8 ریال2:58:06
3,620.7 ریال2:57:06
3,623.3 ریال2:56:06
3,623.4 ریال2:55:07
3,623.8 ریال2:54:06
3,624.5 ریال2:53:06
3,626.9 ریال2:52:03
3,628.2 ریال2:49:06
3,626.1 ریال2:47:06
3,623.8 ریال2:46:06
3,625.2 ریال2:45:08
3,623.3 ریال2:44:07
3,624.1 ریال2:43:06
3,624.7 ریال2:42:06
3,621.1 ریال2:41:06
3,619.9 ریال2:40:08
3,620.4 ریال2:39:06
3,620.1 ریال2:38:06
3,619.9 ریال2:37:07
3,618.2 ریال2:35:11
3,618 ریال2:34:07
3,618.6 ریال2:33:07
3,618.1 ریال2:32:07
3,617.2 ریال2:31:03
3,617.3 ریال2:30:09
3,617.9 ریال2:29:06
3,616.9 ریال2:28:06
3,617.8 ریال2:27:06
3,618.1 ریال2:26:06
3,615.4 ریال2:25:03
3,615.2 ریال2:24:03
3,615 ریال2:22:02
3,615.5 ریال2:21:06
3,615.1 ریال2:20:08
3,615 ریال2:19:06
3,615.4 ریال2:18:02
3,615.8 ریال2:17:06
3,614.3 ریال2:16:06
3,616.3 ریال2:15:08
3,615.9 ریال2:14:03
3,615.5 ریال2:13:07
3,614.8 ریال2:12:07
3,613.5 ریال2:11:06
3,611 ریال2:10:04
3,610.9 ریال2:09:07
3,610.2 ریال2:08:06
3,611.1 ریال2:07:07
3,608.9 ریال2:06:07
3,609 ریال2:04:07
3,609.3 ریال2:03:07
3,609.5 ریال2:01:07
3,610.1 ریال2:00:11
3,608.9 ریال1:59:03
3,608.5 ریال1:58:03
3,608.1 ریال1:57:06
3,606.8 ریال1:56:07
3,611.3 ریال0:04:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات