کالایاب
شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:3994
  • بالاترین قیمت روز:4005.3
  • پایین ترین قیمت روز:3978.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.01%
  • نرخ بازگشایی بازار:3,990.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۲۵:۰۹
  • نرخ روز گذشته:3,993.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.8

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
3,994 ریال20:25:09
3,988.2 ریال20:24:13
3,988.3 ریال20:22:08
3,989.1 ریال20:21:07
3,991.8 ریال20:20:15
3,992 ریال20:18:08
3,989.8 ریال20:17:08
3,989.4 ریال20:13:08
3,989.9 ریال20:12:12
3,989.6 ریال20:09:12
3,989.9 ریال20:08:07
3,994.8 ریال20:04:13
3,994.4 ریال20:00:21
3,994.6 ریال19:58:12
3,994.5 ریال19:57:13
3,994.9 ریال19:55:14
3,994.6 ریال19:54:12
3,994.5 ریال19:53:08
3,994.6 ریال19:52:13
3,995 ریال19:50:15
3,994.5 ریال19:48:08
3,994.6 ریال19:47:12
3,994.5 ریال19:45:09
3,993.9 ریال19:44:12
3,994.3 ریال19:42:13
3,994.8 ریال19:40:10
3,994.2 ریال19:39:13
3,992.5 ریال19:34:13
3,992.6 ریال19:32:12
3,991 ریال19:30:17
3,991.3 ریال19:28:12
3,991.4 ریال19:26:12
3,993.7 ریال19:24:12
3,990.7 ریال19:22:12
3,995 ریال19:20:10
3,994.7 ریال19:19:12
3,991.6 ریال19:17:12
3,992.1 ریال19:13:12
3,989.7 ریال19:12:13
3,989.4 ریال19:11:12
3,991.3 ریال19:09:13
3,989.3 ریال19:06:13
3,988.4 ریال19:04:13
3,990.4 ریال19:02:13
3,988.9 ریال18:59:12
3,989.1 ریال18:58:11
3,992.3 ریال18:56:12
3,989.3 ریال18:55:13
3,991.6 ریال18:54:12
3,994 ریال18:53:12
3,992.5 ریال18:49:12
3,992.6 ریال18:47:11
3,992.5 ریال18:45:13
3,995.3 ریال18:43:13
3,995.1 ریال18:40:15
3,990.2 ریال18:39:07
3,990.3 ریال18:38:12
3,990.5 ریال18:37:11
3,996 ریال18:36:07
3,998.1 ریال18:35:13
3,996.1 ریال18:33:13
3,996.5 ریال18:31:14
3,996.4 ریال18:27:12
3,996.1 ریال18:25:14
3,995.2 ریال18:23:11
3,995.7 ریال18:21:08
3,995.8 ریال18:20:14
3,995.5 ریال18:19:06
3,995.6 ریال18:18:11
3,995.5 ریال18:15:14
3,995.7 ریال18:14:12
3,992.2 ریال18:09:12
3,995.7 ریال18:07:12
3,991.9 ریال18:04:12
3,991.8 ریال18:02:13
3,998.2 ریال17:59:12
3,994.8 ریال17:57:12
3,994.9 ریال17:55:08
3,997.2 ریال17:54:12
3,991.2 ریال17:52:11
3,990.9 ریال17:50:15
3,991.1 ریال17:48:12
3,996.5 ریال17:45:13
3,991.1 ریال17:44:11
3,998.2 ریال17:42:12
3,994.3 ریال17:40:15
3,989.9 ریال17:37:11
3,996.8 ریال17:35:13
3,992.6 ریال17:33:12
3,996.4 ریال17:31:08
3,995.9 ریال17:30:17
3,989.8 ریال17:28:12
3,990 ریال17:24:12
3,988.9 ریال17:22:12
3,988.8 ریال17:20:14
3,988.5 ریال17:19:11
3,984.7 ریال17:17:12
3,987.3 ریال17:13:12
3,985.3 ریال17:12:11
3,988.2 ریال17:10:09
3,987.3 ریال17:08:11
3,987.2 ریال17:07:12
3,985.6 ریال17:05:14
3,986.1 ریال17:03:14
3,987.2 ریال17:00:28
3,986.7 ریال16:58:12
3,986.1 ریال16:56:12
3,986 ریال16:55:13
3,987.7 ریال16:53:11
3,987.9 ریال16:52:07
3,988.2 ریال16:50:15
3,988 ریال16:48:12
3,988.6 ریال16:44:11
3,989.1 ریال16:42:10
3,989.5 ریال16:40:14
3,992 ریال16:39:11
3,992.2 ریال16:38:07
3,988.8 ریال16:37:11
3,988.9 ریال16:35:13
3,992.6 ریال16:33:12
3,993 ریال16:31:12
3,995.2 ریال16:28:12
3,992.9 ریال16:27:12
3,995.7 ریال16:26:11
3,993.1 ریال16:24:12
3,992.3 ریال16:22:12
3,993.2 ریال16:20:14
3,995.2 ریال16:18:11
3,989.3 ریال16:14:12
3,997.7 ریال16:13:11
3,994.1 ریال16:12:12
3,990.1 ریال16:10:14
3,989.4 ریال16:08:11
3,990.3 ریال16:04:12
3,994.4 ریال16:02:12
3,998 ریال15:59:11
3,998.3 ریال15:57:12
3,996.2 ریال15:55:08
3,998.7 ریال15:54:11
3,996.3 ریال15:52:12
3,998.9 ریال15:50:15
3,999.6 ریال15:48:13
3,999.8 ریال15:46:12
3,997.8 ریال15:44:12
3,999 ریال15:40:15
3,998.8 ریال15:39:12
3,999.1 ریال15:38:07
3,996.5 ریال15:36:11
3,996.6 ریال15:35:13
3,996.5 ریال15:34:12
3,999.4 ریال15:32:12
3,995.4 ریال15:30:17
3,996.3 ریال15:29:12
3,996.5 ریال15:28:12
3,996.2 ریال15:27:11
3,998.6 ریال15:26:11
3,996.1 ریال15:24:11
3,996.5 ریال15:22:11
3,999 ریال15:20:13
3,996.2 ریال15:18:12
3,996.3 ریال15:17:07
3,997.3 ریال15:15:13
3,998.5 ریال15:13:11
3,997 ریال15:12:07
3,997.3 ریال15:11:11
3,995.9 ریال15:09:07
3,995.7 ریال15:08:11
3,997.5 ریال15:06:11
3,997.7 ریال15:04:12
3,995.1 ریال15:00:21
3,999 ریال14:59:07
3,997.1 ریال14:57:11
3,998.2 ریال14:55:12
3,997.8 ریال14:53:11
3,996.9 ریال14:52:11
3,997.8 ریال14:51:07
3,997.6 ریال14:50:15
3,993.9 ریال14:48:12
3,991.6 ریال14:46:11
3,991.4 ریال14:44:06
3,996.1 ریال14:43:06
3,996.2 ریال14:42:11
3,993.4 ریال14:40:15
3,989.8 ریال14:38:11
3,990 ریال14:37:11
3,991.9 ریال14:35:13
3,992.1 ریال14:33:12
3,988.6 ریال14:32:12
3,992.2 ریال14:29:11
3,991.6 ریال14:28:11
3,991.7 ریال14:26:12
3,992.8 ریال14:24:11
3,998.5 ریال14:22:11
3,998.6 ریال14:20:13
3,995.9 ریال14:18:06
3,997.9 ریال14:17:06
3,998.8 ریال14:15:12
3,999.5 ریال14:14:10
3,998.3 ریال14:12:11
3,993.3 ریال14:09:11
3,992.3 ریال14:08:11
3,993.9 ریال14:06:11
3,991.3 ریال14:04:11
3,990.6 ریال14:02:12
3,990.3 ریال13:59:11
3,990.6 ریال13:57:12
3,989.3 ریال13:55:12
3,993.5 ریال13:54:06
3,993.9 ریال13:52:11
3,993.4 ریال13:50:14
3,990.4 ریال13:48:11
3,989.1 ریال13:46:10
3,988.5 ریال13:44:10
3,985.6 ریال13:42:10
3,985.3 ریال13:40:13
3,984.5 ریال13:38:10
3,984.1 ریال13:36:11
3,984.3 ریال13:35:13
3,988.3 ریال13:32:11
3,988.1 ریال13:30:15
3,981.7 ریال13:27:11
3,987.9 ریال13:26:10
3,980.5 ریال13:24:10
3,984 ریال13:22:10
3,983.4 ریال13:20:13
3,979.7 ریال13:14:10
3,983.4 ریال13:12:10
3,983.5 ریال13:10:14
3,983.3 ریال13:08:11
3,983.6 ریال13:05:13
3,983.2 ریال13:03:11
3,979.5 ریال13:00:23
3,979.7 ریال12:58:06
3,983.7 ریال12:55:11
3,979.8 ریال12:53:10
3,983.7 ریال12:52:10
3,981.2 ریال12:47:06
3,979 ریال12:46:11
3,979.3 ریال12:44:10
3,982.2 ریال12:43:10
3,983.9 ریال12:42:11
3,982 ریال12:40:12
3,979 ریال12:38:11
3,984.6 ریال12:37:06
3,978.6 ریال12:36:06
3,981 ریال12:34:11
3,981.8 ریال12:33:11
3,979.7 ریال12:32:11
3,984.2 ریال12:30:15
3,980.9 ریال12:28:11
3,979.9 ریال12:26:10
3,978.2 ریال12:23:10
3,980.9 ریال12:21:10
3,982.7 ریال12:18:06
3,982.8 ریال12:17:11
3,983.7 ریال12:15:11
3,981.9 ریال12:13:07
3,986.1 ریال12:12:11
3,984.5 ریال12:10:12
3,982.5 ریال12:08:10
3,982.2 ریال12:05:14
3,987.9 ریال11:59:10
3,987.8 ریال11:58:06
3,982.5 ریال11:57:11
3,982.1 ریال11:55:11
3,982.4 ریال11:53:06
3,982.6 ریال11:50:08
3,987.7 ریال11:48:11
3,987.6 ریال11:46:10
3,988.1 ریال11:44:09
3,983.2 ریال11:42:11
3,985.8 ریال11:40:13
3,983.6 ریال11:38:09
3,983.1 ریال11:37:10
3,988.3 ریال11:36:10
3,983.3 ریال11:34:11
3,983.7 ریال11:32:10
3,985.7 ریال11:30:15
3,985.9 ریال11:28:10
3,986.3 ریال11:27:10
3,983.2 ریال11:25:11
3,983.1 ریال11:24:10
3,982.8 ریال11:23:10
3,986.6 ریال11:22:10
3,983.1 ریال11:20:13
3,983.4 ریال11:17:10
3,990 ریال11:15:07
3,989.9 ریال11:13:10
3,987.1 ریال11:12:10
3,988 ریال11:10:12
3,984.5 ریال11:08:05
3,984.8 ریال11:07:10
3,987.6 ریال11:03:06
3,987.3 ریال11:02:06
3,987.4 ریال11:01:07
3,984.3 ریال11:00:20
3,983.7 ریال10:59:06
3,983.2 ریال10:58:05
3,983 ریال10:57:05
3,983.6 ریال10:56:10
3,983.8 ریال10:54:11
3,986.7 ریال10:52:09
3,986.9 ریال10:50:13
3,983 ریال10:48:09
3,982 ریال10:45:10
3,984.3 ریال10:43:11
3,982.2 ریال10:42:10
3,981.8 ریال10:38:09
3,981.9 ریال10:37:09
3,984.4 ریال10:35:06
3,984.3 ریال10:32:10
3,982.1 ریال10:30:14
3,982 ریال10:29:06
3,982.2 ریال10:28:09
3,986.2 ریال10:27:10
3,982.4 ریال10:25:11
3,987.3 ریال10:23:10
3,987.4 ریال10:22:05
3,987.5 ریال10:20:12
3,985.7 ریال10:19:05
3,986.2 ریال10:18:09
3,985.8 ریال10:13:05
3,988.5 ریال10:12:10
3,985.9 ریال10:10:13
3,986.1 ریال10:09:10
3,986 ریال10:07:09
3,986.4 ریال10:06:09
3,990.5 ریال10:04:10
3,987.4 ریال10:02:11
3,987.6 ریال10:00:16
3,985.8 ریال9:58:11
3,990.1 ریال9:57:05
3,990.4 ریال9:55:10
3,986.2 ریال9:52:05
3,986.3 ریال9:51:05
3,985.9 ریال9:50:12
3,992.1 ریال9:48:05
3,986.2 ریال9:47:09
3,987.6 ریال9:45:10
3,987.4 ریال9:44:09
3,987.6 ریال9:42:09
3,987 ریال9:40:11
3,987.3 ریال9:38:09
3,987.4 ریال9:37:09
3,990 ریال9:35:10
3,992.9 ریال9:31:10
3,990.3 ریال9:25:10
3,990.4 ریال9:24:08
3,988 ریال9:22:09
3,990.3 ریال9:20:11
3,990 ریال9:18:09
3,987.5 ریال9:17:09
3,990.4 ریال9:15:10
3,990 ریال9:14:09
3,990.1 ریال9:13:09
3,992.7 ریال9:10:11
3,993 ریال9:08:09
3,993.4 ریال9:07:09
3,991 ریال9:06:09
3,990.7 ریال9:03:06
3,990.8 ریال9:02:10
3,991 ریال8:58:08
3,993.9 ریال8:57:08
3,988 ریال8:53:08
3,988.1 ریال8:52:09
3,990.8 ریال8:50:11
3,992.9 ریال8:48:09
3,993 ریال8:44:09
3,993.6 ریال8:41:05
3,986.7 ریال8:40:12
3,986.6 ریال8:39:04
3,986.4 ریال8:38:08
3,986.9 ریال8:37:04
3,987.1 ریال8:36:09
3,985.7 ریال8:33:11
3,985.5 ریال8:31:06
3,993.4 ریال8:30:13
3,989.1 ریال8:28:09
3,988.8 ریال8:26:09
3,989.1 ریال8:24:08
3,987.8 ریال8:21:09
3,987.6 ریال8:19:04
3,987.1 ریال8:16:09
3,986.9 ریال8:14:08
3,987.1 ریال8:11:09
3,984.1 ریال8:09:05
3,983.3 ریال8:07:09
3,983.6 ریال8:00:15
3,985.5 ریال7:59:04
3,983.8 ریال7:58:08
3,984 ریال7:55:06
3,986 ریال7:54:09
3,985.8 ریال7:53:09
3,987.5 ریال7:52:08
3,987.3 ریال7:48:04
3,985.6 ریال7:47:09
3,985.5 ریال7:45:10
3,986.5 ریال7:44:04
3,986.9 ریال7:43:09
3,986.8 ریال7:42:05
3,985 ریال7:39:09
3,985.1 ریال7:38:08
3,985 ریال7:37:05
3,985.1 ریال7:36:05
3,984.7 ریال7:35:10
3,984.4 ریال7:33:10
3,984.5 ریال7:32:09
3,984.4 ریال7:30:12
3,984.5 ریال7:29:05
3,984.4 ریال7:28:08
3,987.5 ریال7:27:08
3,987.6 ریال7:25:10
3,991 ریال7:23:04
3,988.6 ریال7:22:09
3,988.4 ریال7:20:11
3,990.5 ریال7:18:09
3,991.5 ریال7:15:06
3,987.3 ریال7:14:05
3,984.5 ریال7:13:09
3,985.3 ریال7:12:08
3,984.4 ریال7:10:07
3,989.8 ریال7:08:08
3,992.3 ریال7:07:09
3,994.2 ریال7:06:04
3,994.3 ریال7:04:09
3,993.9 ریال7:02:09
3,992.1 ریال6:59:09
3,993.3 ریال6:57:08
3,993.4 ریال6:55:09
3,998 ریال6:54:08
3,998.2 ریال6:53:04
3,998.1 ریال6:52:08
3,998.4 ریال6:50:10
3,998.5 ریال6:48:09
3,995.6 ریال6:46:08
3,994.6 ریال6:44:08
3,995.6 ریال6:42:08
3,995.1 ریال6:40:10
3,994.8 ریال6:38:08
3,998.3 ریال6:37:08
3,995 ریال6:36:08
3,994.4 ریال6:34:05
3,993.8 ریال6:33:09
3,997.5 ریال6:30:12
3,997.6 ریال6:28:09
3,993.5 ریال6:27:08
3,994.3 ریال6:26:08
3,995.3 ریال6:24:07
3,995.6 ریال6:22:09
3,993.9 ریال6:20:10
3,995.6 ریال6:17:08
3,995.4 ریال6:16:08
3,997.4 ریال6:14:09
3,997.8 ریال6:13:08
3,998.8 ریال6:12:08
3,995.7 ریال6:10:06
3,995.2 ریال6:08:04
3,995.6 ریال6:05:09
3,997.1 ریال6:03:09
3,998.3 ریال6:00:12
3,998.6 ریال5:59:08
3,998.4 ریال5:58:04
4,001 ریال5:57:08
4,001.6 ریال5:55:09
3,997.1 ریال5:54:08
3,997 ریال5:53:04
3,997.3 ریال5:52:08
3,999.5 ریال5:50:10
4,000 ریال5:48:08
4,000.9 ریال5:46:09
4,001 ریال5:42:09
4,000.8 ریال5:40:10
4,000.4 ریال5:39:05
3,999.7 ریال5:38:08
4,003.7 ریال5:36:04
4,000.7 ریال5:32:08
3,998.9 ریال5:30:11
3,996.6 ریال5:28:08
3,997 ریال5:26:07
4,003.7 ریال5:24:08
3,999.8 ریال5:22:08
4,003.4 ریال5:21:08
4,001 ریال5:18:04
3,999.4 ریال5:17:08
4,000.4 ریال5:14:08
3,996.6 ریال5:13:08
3,996.5 ریال5:12:08
4,000.3 ریال5:09:08
4,000.8 ریال5:07:07
3,997.5 ریال5:05:09
4,003.7 ریال5:03:08
4,003.8 ریال5:00:13
4,003.6 ریال4:58:04
4,003.9 ریال4:57:08
4,004.4 ریال4:53:08
4,000.3 ریال4:52:08
4,000.8 ریال4:50:10
4,000.5 ریال4:47:08
4,000.2 ریال4:45:09
4,003.7 ریال4:42:08
3,998.5 ریال4:40:10
3,998.8 ریال4:38:04
4,003.2 ریال4:37:07
3,999.8 ریال4:35:09
4,001.5 ریال4:30:12
4,002 ریال4:27:08
4,000.9 ریال4:23:07
4,001.1 ریال4:21:08
4,004.8 ریال4:19:08
4,004.5 ریال4:16:08
4,001.5 ریال4:14:08
4,000.3 ریال4:12:07
3,998.1 ریال4:10:10
4,001.5 ریال4:07:08
4,003.8 ریال4:04:08
3,997 ریال4:02:08
3,996.9 ریال3:59:04
3,998.6 ریال3:58:04
3,999.7 ریال3:57:08
3,999.8 ریال3:55:09
3,999.6 ریال3:54:08
4,001.9 ریال3:52:08
4,000 ریال3:49:08
3,999.3 ریال3:47:07
3,998.6 ریال3:45:09
4,004.1 ریال3:43:07
3,997.4 ریال3:40:10
3,997.5 ریال3:39:08
3,999.9 ریال3:37:07
3,999.1 ریال3:35:09
3,996.3 ریال3:33:08
4,001.7 ریال3:31:09
4,001.6 ریال3:29:08
3,995.5 ریال3:27:08
3,995.8 ریال3:26:07
3,995.3 ریال3:24:08
3,995.5 ریال3:22:07
3,995.9 ریال3:20:05
3,996.2 ریال3:18:04
3,996 ریال3:15:09
3,995.8 ریال3:12:08
3,996.2 ریال3:10:10
3,996.3 ریال3:09:08
3,997 ریال3:08:08
3,998.1 ریال3:06:07
3,998.4 ریال3:04:08
3,997.7 ریال3:00:12
3,997.8 ریال2:59:07
3,997.7 ریال2:56:03
4,002.9 ریال2:55:08
3,996.1 ریال2:54:07
3,997.7 ریال2:53:07
3,997.8 ریال2:52:08
4,000.3 ریال2:50:10
3,996.1 ریال2:47:07
4,000.2 ریال2:46:07
4,000.3 ریال2:44:03
4,000.1 ریال2:43:08
4,000 ریال2:41:08
3,999.3 ریال2:39:08
3,993.1 ریال2:38:07
3,997.3 ریال2:37:08
3,993.2 ریال2:35:04
3,993.8 ریال2:31:03
3,993.6 ریال2:30:12
4,005.3 ریال2:28:08
4,000.9 ریال2:26:08
4,000.8 ریال2:22:08
4,000.5 ریال2:19:08
3,993.5 ریال2:18:07
3,993.4 ریال2:17:07
3,999.4 ریال2:14:07
3,998.4 ریال2:12:08
3,992.9 ریال2:11:02
3,993.3 ریال2:09:06
3,993.5 ریال2:08:06
3,993.8 ریال2:07:07
3,993.3 ریال2:06:07
3,994.2 ریال2:04:08
3,993.9 ریال2:02:08
3,994 ریال2:00:12
3,991.5 ریال1:58:03
3,993.9 ریال1:54:07
3,991.1 ریال1:53:03
3,990.7 ریال1:52:07
3,990.5 ریال1:47:07
3,990.3 ریال1:45:08
3,989.8 ریال1:43:07
3,990.9 ریال1:41:07
3,988.4 ریال1:38:07
3,988.3 ریال1:36:07
3,988.7 ریال1:35:04
3,987.8 ریال1:34:07
3,987.7 ریال1:33:08
3,987.8 ریال1:31:08
3,988 ریال1:29:07
3,987.6 ریال1:28:07
3,988.2 ریال1:26:08
3,988.1 ریال1:24:07
3,989.5 ریال1:22:07
3,989.4 ریال1:21:03
3,989.5 ریال1:15:08
3,987.8 ریال1:14:07
3,987.9 ریال1:13:07
3,991.4 ریال1:08:07
3,992.1 ریال1:06:07
3,992.4 ریال1:04:07
3,988.3 ریال1:02:07
3,988.5 ریال0:59:07
3,988.7 ریال0:57:07
3,992.5 ریال0:54:07
3,992.4 ریال0:53:06
3,990.6 ریال0:52:02
3,990.7 ریال0:51:03
3,992.5 ریال0:50:09
3,992.6 ریال0:48:07
3,989.4 ریال0:47:07
3,993.2 ریال0:45:04
3,993.4 ریال0:44:07
3,993.1 ریال0:43:07
3,992.8 ریال0:42:07
3,992.5 ریال0:38:07
3,987 ریال0:36:07
3,992.3 ریال0:35:08
3,986.7 ریال0:30:09
3,992.2 ریال0:28:07
3,987.6 ریال0:26:07
3,990.1 ریال0:24:07
3,992.9 ریال0:22:06
3,993.5 ریال0:20:04
3,990.9 ریال0:18:07
3,989.9 ریال0:16:03
3,993.1 ریال0:14:06
3,993 ریال0:12:07
3,992.7 ریال0:09:07
3,993.3 ریال0:06:07
3,990.1 ریال0:03:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات