شاخص یاب

بیت کوین / Bitcoin

  • نرخ فعلی:6410.1
  • بالاترین قیمت روز:6435.8
  • پایین ترین قیمت روز:6251.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:24.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.7%
  • نرخ بازگشایی بازار:6,408.1
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۲۴:۰۵
  • نرخ روز گذشته:6,402.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.12%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:7.6

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار کندل استیک بیت کوین / Bitcoin در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
6,410.1 ریال8:24:05
6,407.3 ریال8:22:05
6,411.1 ریال8:20:06
6,400.9 ریال8:19:04
6,407.1 ریال8:18:02
6,416.7 ریال8:17:04
6,403.3 ریال8:16:02
6,421.6 ریال8:15:03
6,413.5 ریال8:14:05
6,422.1 ریال8:13:04
6,424.1 ریال8:12:02
6,414.8 ریال8:11:05
6,422 ریال8:10:06
6,423.7 ریال8:08:05
6,429.9 ریال8:07:04
6,425.8 ریال8:06:04
6,423.7 ریال8:05:05
6,424.9 ریال8:04:02
6,427.6 ریال8:03:02
6,431.7 ریال8:02:03
6,432.6 ریال8:01:05
6,431.5 ریال8:00:07
6,427.7 ریال7:59:05
6,424.6 ریال7:58:02
6,422.2 ریال7:57:04
6,435.8 ریال7:56:05
6,419.1 ریال7:55:03
6,412.3 ریال7:54:02
6,413.6 ریال7:53:02
6,419.8 ریال7:52:02
6,411.6 ریال7:51:05
6,417.9 ریال7:50:03
6,413.4 ریال7:49:05
6,412.3 ریال7:48:03
6,413.9 ریال7:47:02
6,405.1 ریال7:45:03
6,404.9 ریال7:44:05
6,395.2 ریال7:43:03
6,398.7 ریال7:42:02
6,396.7 ریال7:41:02
6,402.2 ریال7:40:03
6,408.6 ریال7:38:04
6,413 ریال7:37:05
6,413.6 ریال7:36:05
6,419.5 ریال7:34:02
6,415.9 ریال7:33:02
6,411.9 ریال7:32:02
6,423.1 ریال7:30:03
6,419.7 ریال7:29:04
6,421.3 ریال7:28:05
6,431.4 ریال7:27:04
6,426.9 ریال7:26:05
6,432.1 ریال7:25:05
6,431.7 ریال7:24:05
6,423.6 ریال7:23:02
6,430.1 ریال7:22:03
6,415.1 ریال7:21:05
6,422.1 ریال7:20:06
6,423.1 ریال7:19:05
6,409.2 ریال7:17:02
6,413.4 ریال7:16:02
6,401.3 ریال7:15:03
6,401.1 ریال7:14:02
6,388.1 ریال7:12:05
6,379.8 ریال7:11:02
6,374.7 ریال7:10:03
6,373.6 ریال7:09:02
6,357.1 ریال7:07:04
6,352.5 ریال7:06:03
6,352.1 ریال7:05:05
6,362 ریال7:04:04
6,359 ریال7:03:04
6,342.3 ریال7:02:05
6,362.3 ریال7:01:04
6,364 ریال7:00:03
6,364.9 ریال6:59:05
6,350.7 ریال6:57:05
6,355.3 ریال6:56:02
6,349.7 ریال6:55:06
6,361.7 ریال6:54:02
6,358.5 ریال6:52:04
6,356.4 ریال6:51:05
6,358 ریال6:50:06
6,359.5 ریال6:48:04
6,354.4 ریال6:47:05
6,357.7 ریال6:46:02
6,359.8 ریال6:45:06
6,357.5 ریال6:44:05
6,356.6 ریال6:43:02
6,346.9 ریال6:42:05
6,346.8 ریال6:41:04
6,347.9 ریال6:40:03
6,336.6 ریال6:39:05
6,349.6 ریال6:37:04
6,333.8 ریال6:36:02
6,345.4 ریال6:35:03
6,329.1 ریال6:34:02
6,331.8 ریال6:32:02
6,336.8 ریال6:31:04
6,323.6 ریال6:30:06
6,330 ریال6:29:05
6,328.2 ریال6:28:05
6,319.2 ریال6:26:02
6,329.5 ریال6:25:02
6,327 ریال6:23:02
6,342.2 ریال6:22:02
6,340.1 ریال6:20:03
6,337.7 ریال6:19:02
6,341.6 ریال6:17:02
6,343.3 ریال6:16:05
6,347.7 ریال6:14:41
6,339.6 ریال6:13:02
6,344.4 ریال6:12:04
6,344.1 ریال6:11:04
6,343.9 ریال6:10:02
6,358.8 ریال6:09:05
6,350.3 ریال6:07:05
6,352 ریال6:06:05
6,351.3 ریال6:05:06
6,359.1 ریال6:04:25
6,357.8 ریال6:03:42
6,358.2 ریال6:02:05
6,351.9 ریال6:01:05
6,351.3 ریال5:59:04
6,359.9 ریال5:58:02
6,355.7 ریال5:56:05
6,354 ریال5:55:06
6,356.3 ریال5:54:02
6,350.7 ریال5:52:04
6,350.5 ریال5:51:04
6,356.2 ریال5:50:07
6,352.4 ریال5:49:04
6,353.5 ریال5:48:04
6,350.7 ریال5:46:04
6,353.8 ریال5:44:05
6,348 ریال5:43:02
6,349.9 ریال5:42:02
6,347.3 ریال5:41:02
6,346.3 ریال5:40:08
6,346.8 ریال5:39:03
6,339.8 ریال5:38:04
6,343.2 ریال5:36:05
6,349.5 ریال5:35:02
6,344.2 ریال5:34:04
6,350.2 ریال5:33:03
6,345.5 ریال5:32:02
6,342.4 ریال5:30:07
6,335.8 ریال5:29:03
6,336.1 ریال5:28:03
6,338.4 ریال5:27:05
6,334 ریال5:26:03
6,329 ریال5:25:06
6,331.6 ریال5:24:05
6,332.4 ریال5:22:02
6,334 ریال5:21:02
6,325 ریال5:20:02
6,320.9 ریال5:18:04
6,335.8 ریال5:17:03
6,327.6 ریال5:16:02
6,319.5 ریال5:14:05
6,317.3 ریال5:13:02
6,313.6 ریال5:12:04
6,316.1 ریال5:11:05
6,312 ریال5:10:06
6,297.2 ریال5:09:05
6,305 ریال5:07:02
6,294.9 ریال5:06:02
6,298 ریال5:05:02
6,298.3 ریال5:04:02
6,308.1 ریال5:03:03
6,301.4 ریال5:02:05
6,311.4 ریال5:01:02
6,310.2 ریال5:00:03
6,302.3 ریال4:59:02
6,309.1 ریال4:58:02
6,309.5 ریال4:56:04
6,319.7 ریال4:55:05
6,316.1 ریال4:54:02
6,308.5 ریال4:52:02
6,312.4 ریال4:51:02
6,307 ریال4:50:06
6,300.5 ریال4:49:04
6,315.9 ریال4:48:02
6,309.7 ریال4:47:02
6,310.7 ریال4:45:06
6,318.2 ریال4:44:02
6,302.8 ریال4:43:04
6,304.5 ریال4:42:04
6,309 ریال4:41:05
6,308.7 ریال4:40:03
6,300.8 ریال4:39:02
6,303.1 ریال4:38:04
6,295.7 ریال4:36:02
6,292 ریال4:35:02
6,302.3 ریال4:34:04
6,298.8 ریال4:33:04
6,305.8 ریال4:32:04
6,306.1 ریال4:30:03
6,311.2 ریال4:29:04
6,307.3 ریال4:28:05
6,304.2 ریال4:27:02
6,300.4 ریال4:26:05
6,300 ریال4:25:05
6,303.3 ریال4:24:04
6,300.9 ریال4:23:05
6,290.7 ریال4:21:03
6,290.5 ریال4:20:06
6,290.3 ریال4:18:05
6,290.1 ریال4:15:05
6,283.3 ریال4:14:05
6,283.6 ریال4:13:03
6,279.8 ریال4:12:02
6,283.1 ریال4:11:05
6,281.1 ریال4:10:07
6,286.1 ریال4:09:02
6,286.6 ریال4:08:04
6,280.8 ریال4:07:04
6,283.3 ریال4:06:02
6,278.6 ریال4:05:05
6,274.6 ریال4:04:05
6,269.6 ریال4:03:05
6,266.7 ریال4:02:02
6,266.5 ریال4:01:05
6,265.4 ریال4:00:03
6,264.4 ریال3:59:04
6,264.3 ریال3:58:02
6,272.6 ریال3:56:04
6,276.5 ریال3:55:05
6,272.5 ریال3:54:04
6,281.1 ریال3:53:02
6,281.8 ریال3:52:02
6,279.2 ریال3:51:02
6,270.7 ریال3:50:06
6,268.8 ریال3:49:02
6,267.6 ریال3:48:04
6,269.6 ریال3:47:02
6,266.9 ریال3:46:03
6,275.9 ریال3:45:03
6,274.8 ریال3:44:02
6,273.6 ریال3:43:02
6,274.2 ریال3:42:05
6,282.8 ریال3:41:04
6,270.7 ریال3:40:06
6,266.7 ریال3:39:02
6,265.3 ریال3:38:02
6,266.9 ریال3:37:02
6,266.4 ریال3:36:04
6,267 ریال3:35:06
6,265.8 ریال3:34:05
6,275.7 ریال3:33:05
6,274.2 ریال3:32:05
6,282.4 ریال3:31:02
6,280.4 ریال3:30:07
6,279.2 ریال3:28:05
6,277.7 ریال3:27:04
6,286.5 ریال3:26:04
6,291.1 ریال3:25:02
6,291.5 ریال3:24:05
6,295.1 ریال3:23:02
6,297.2 ریال3:22:02
6,297.7 ریال3:21:02
6,296.3 ریال3:20:06
6,294.8 ریال3:19:04
6,295.4 ریال3:18:04
6,296.9 ریال3:17:05
6,297.1 ریال3:16:05
6,297.8 ریال3:15:02
6,297.3 ریال3:14:04
6,299 ریال3:13:04
6,299.2 ریال3:12:03
6,297.6 ریال3:11:04
6,296.1 ریال3:10:06
6,293.5 ریال3:09:05
6,293.3 ریال3:08:03
6,287.8 ریال3:07:02
6,288 ریال3:06:04
6,286.1 ریال3:05:05
6,288 ریال3:04:02
6,283.2 ریال3:03:02
6,293.5 ریال3:02:04
6,293 ریال3:01:04
6,283.5 ریال3:00:07
6,287.9 ریال2:59:04
6,285.5 ریال2:58:04
6,283.1 ریال2:57:05
6,286 ریال2:56:04
6,286.2 ریال2:55:05
6,281.9 ریال2:54:04
6,289.3 ریال2:53:02
6,286.2 ریال2:52:02
6,284.4 ریال2:51:02
6,282.7 ریال2:50:03
6,281.3 ریال2:49:04
6,285.9 ریال2:48:04
6,276.8 ریال2:47:04
6,283.8 ریال2:46:02
6,270.3 ریال2:45:05
6,277.8 ریال2:44:02
6,289.6 ریال2:43:05
6,276.3 ریال2:42:02
6,276.1 ریال2:41:04
6,272.9 ریال2:40:02
6,278.6 ریال2:39:04
6,281 ریال2:38:05
6,286.4 ریال2:37:04
6,287.6 ریال2:36:05
6,289.1 ریال2:35:03
6,278.5 ریال2:34:02
6,274.7 ریال2:33:05
6,283.2 ریال2:32:03
6,281.5 ریال2:31:02
6,282.2 ریال2:30:07
6,274.8 ریال2:29:02
6,278.1 ریال2:28:02
6,281.8 ریال2:27:03
6,280.6 ریال2:26:04
6,285.8 ریال2:25:05
6,285 ریال2:24:02
6,300.4 ریال2:22:04
6,297 ریال2:21:02
6,289 ریال2:20:03
6,287.9 ریال2:19:04
6,290 ریال2:18:04
6,285.5 ریال2:17:04
6,276.7 ریال2:16:04
6,270.2 ریال2:15:02
6,273.6 ریال2:14:02
6,273.3 ریال2:13:02
6,270.7 ریال2:12:05
6,270.8 ریال2:11:02
6,269.6 ریال2:10:05
6,270.7 ریال2:09:05
6,264.1 ریال2:08:02
6,265 ریال2:07:02
6,260.9 ریال2:06:05
6,257.7 ریال2:05:05
6,256 ریال2:04:05
6,269.8 ریال2:03:05
6,273.7 ریال2:01:05
6,271.6 ریال2:00:08
6,270.1 ریال1:59:04
6,255.6 ریال1:58:04
6,271.3 ریال1:57:04
6,269.3 ریال1:56:02
6,269.4 ریال1:55:05
6,262.3 ریال1:54:05
6,259.6 ریال1:53:04
6,257.5 ریال1:52:03
6,253.4 ریال1:51:02
6,256.3 ریال1:50:06
6,266.7 ریال1:49:04
6,264.8 ریال1:48:05
6,265 ریال1:47:02
6,271.4 ریال1:45:03
6,268.3 ریال1:44:02
6,271.3 ریال1:43:05
6,253.6 ریال1:42:05
6,252.8 ریال1:41:04
6,252.6 ریال1:40:05
6,252.5 ریال1:39:02
6,252 ریال1:38:04
6,251.9 ریال1:37:02
6,252.7 ریال1:36:02
6,258.6 ریال1:35:05
6,260.4 ریال1:34:04
6,259.7 ریال1:33:05
6,260.4 ریال1:32:02
6,260.6 ریال1:31:04
6,267.6 ریال1:30:03
6,273.1 ریال1:29:04
6,275.4 ریال1:28:02
6,291.7 ریال1:27:04
6,313.9 ریال1:26:02
6,307.6 ریال1:25:06
6,315.8 ریال1:24:04
6,319.2 ریال1:23:04
6,328.8 ریال1:22:05
6,337.7 ریال1:21:05
6,351.7 ریال1:20:02
6,352.2 ریال1:19:04
6,354.2 ریال1:18:02
6,356.8 ریال1:17:04
6,354.3 ریال1:16:04
6,358.7 ریال1:15:06
6,352.3 ریال1:14:05
6,358.6 ریال1:13:04
6,347.5 ریال1:12:05
6,348.2 ریال1:11:05
6,350.8 ریال1:10:03
6,351.7 ریال1:09:05
6,351 ریال1:08:02
6,358.2 ریال1:07:05
6,362.3 ریال1:06:02
6,350.8 ریال1:05:02
6,357 ریال1:04:02
6,362.5 ریال1:03:04
6,355.5 ریال1:02:02
6,347.1 ریال1:01:04
6,338.3 ریال1:00:03
6,338.1 ریال0:59:04
6,338.3 ریال0:58:04
6,340.5 ریال0:57:05
6,346 ریال0:56:02
6,346.5 ریال0:55:06
6,345.4 ریال0:53:05
6,336.8 ریال0:52:02
6,357.3 ریال0:51:02
6,365.6 ریال0:50:05
6,390.5 ریال0:49:04
6,390.4 ریال0:48:04
6,403.8 ریال0:47:02
6,404.1 ریال0:46:02
6,401.8 ریال0:45:05
6,403.2 ریال0:44:02
6,403.8 ریال0:43:05
6,408.4 ریال0:41:02
6,407.2 ریال0:40:02
6,407.9 ریال0:39:04
6,409.4 ریال0:38:04
6,405.1 ریال0:37:02
6,408.8 ریال0:36:05
6,414.2 ریال0:35:06
6,420.1 ریال0:34:02
6,422.3 ریال0:33:02
6,419.4 ریال0:32:04
6,414.3 ریال0:31:03
6,407.7 ریال0:30:06
6,406.5 ریال0:29:05
6,405.9 ریال0:28:04
6,405.6 ریال0:27:02
6,410.7 ریال0:26:04
6,410.2 ریال0:24:04
6,410.8 ریال0:22:04
6,411 ریال0:21:05
6,405.8 ریال0:20:03
6,402.7 ریال0:19:05
6,403.6 ریال0:18:04
6,404.3 ریال0:17:02
6,403.3 ریال0:15:05
6,406.3 ریال0:14:02
6,401.3 ریال0:12:04
6,405 ریال0:11:02
6,407.2 ریال0:10:03
6,407.9 ریال0:09:02
6,408.2 ریال0:08:05
6,410.5 ریال0:07:02
6,410.7 ریال0:06:02
6,408.1 ریال0:05:05
6,407.8 ریال0:04:05
6,408.1 ریال0:03:02
نظرات