کالایاب
شاخص یاب

بنکور / Bancor

  • نرخ فعلی:0.7493
  • بالاترین قیمت روز:0.7880
  • پایین ترین قیمت روز:0.7107
  • بیشترین مقدار نوسان روز:47,574,999.95
  • درصد بیشترین نوسان روز:6349259208.69%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.014313
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۲:۲۰
  • نرخ روز گذشته:0.7107
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:5.43%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0386

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار کندل استیک بنکور / Bancor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
18,990,000 ریال17:59:26
52.04 ریال17:59:19
3,443 ریال17:57:05
0.0172 ریال17:49:06
576.25 ریال17:41:05
85.4699 ریال17:40:15
68.407 ریال17:28:57
135,520 ریال17:25:01
5,367 ریال17:16:12
318.18 ریال17:16:12
134.98 ریال17:08:56
32,975 ریال17:03:13
4,251,000 ریال16:57:57
46,870,000 ریال16:53:17
138,036 ریال16:52:57
12,093.22 ریال16:49:12
465.9 ریال16:48:11
86,129 ریال16:45:08
37,240 ریال16:43:04
558.38 ریال16:39:13
4,710,000 ریال16:33:34
5,379.24 ریال16:31:14
251.95 ریال16:27:11
8,281.48 ریال16:24:59
271.33 ریال16:21:00
37,280 ریال16:16:33
9,224.9 ریال16:13:00
2,810,000 ریال16:08:59
462.4 ریال16:05:14
18,936,000 ریال16:04:43
0.5097 ریال16:01:16
792.3 ریال15:57:21
921.24 ریال15:56:12
2.83 ریال15:47:57
613.89 ریال15:47:01
9,232.3 ریال15:46:17
540.92 ریال15:43:16
144,400 ریال15:26:54
18,615,000 ریال14:41:25
71,922 ریال14:29:05
2,240.5 ریال14:27:30
32,933 ریال14:20:33
1,526.38 ریال14:14:14
5,379.36 ریال14:12:18
0.1197 ریال14:05:17
18,605,000 ریال14:02:44
0.464 ریال13:57:13
271.81 ریال13:56:57
8.7012 ریال13:53:16
9,582.9 ریال13:53:01
1.9039 ریال13:44:33
14.3711 ریال13:44:18
7.0265 ریال13:43:41
913.5 ریال13:40:38
4,300,000 ریال13:36:36
36,320 ریال13:33:46
2,680,000 ریال13:32:38
47,220,000 ریال12:55:07
0.000138 ریال12:50:34
0.4299 ریال12:49:33
158 ریال12:48:33
429.57 ریال12:41:15
47,340,000 ریال12:37:36
509.1858 ریال12:33:52
201.83 ریال12:31:08
0.002516 ریال12:31:06
0.0315 ریال12:28:12
20,090 ریال12:28:09
0.000504 ریال12:22:36
0.000275 ریال12:20:29
3,467.6 ریال12:20:27
0.07942 ریال12:20:26
0.00784 ریال12:19:26
7.029 ریال12:19:24
0.017792 ریال12:18:36
0.011945 ریال12:16:54
117.93 ریال12:16:53
0.0476 ریال12:16:53
430.418 ریال12:15:18
0.00473 ریال12:14:18
0.0262 ریال12:14:17
0.000807 ریال12:14:16
0.0818 ریال12:12:58
0.3222 ریال12:12:58
134,800 ریال12:12:57
19,114,000 ریال12:07:29
429.7 ریال12:01:18
140,500 ریال11:59:27
8.6722 ریال11:56:45
19,078,000 ریال11:56:44
0.001418 ریال11:56:44
7.0165 ریال11:56:44
0.4508 ریال11:53:34
0.002509 ریال11:50:22
0.00543 ریال11:50:22
268.26 ریال11:47:20
2.6334 ریال11:45:25
109.06 ریال11:44:13
0.4175 ریال11:44:13
3.7989 ریال11:41:01
62.51 ریال11:40:06
0.003244 ریال11:37:25
0.0201 ریال11:36:19
0.0174 ریال11:25:49
131,100 ریال11:25:45
0.000412 ریال11:19:30
0.0328 ریال11:19:30
0.04616 ریال11:16:20
0.80445 ریال11:16:17
0.004001 ریال11:14:21
0.01435 ریال11:14:20
121.67 ریال11:04:10
0.0298 ریال11:04:05
0.7550 ریال10:58:01
13.8611 ریال10:58:00
0.9939 ریال10:57:57
146,900 ریال10:52:53
3.661 ریال10:52:53
3.6721 ریال10:52:50
0.0803 ریال10:52:48
0.011258 ریال10:48:08
0.031939 ریال10:46:49
204.2 ریال10:46:49
0.6215 ریال10:46:48
94.23 ریال10:37:28
0.3534 ریال10:37:28
6,539.2 ریال10:30:49
0.000505 ریال10:30:44
0.005006 ریال10:25:44
153,840 ریال10:25:41
0.48828 ریال10:25:39
0.0148 ریال10:18:00
0.5036 ریال10:17:57
0.006244 ریال10:10:29
128.73 ریال10:10:20
0.6366 ریال10:09:12
0.03717 ریال10:03:28
25.95 ریال10:03:28
65.65 ریال10:03:28
0.0292 ریال9:59:49
0.00573 ریال9:59:47
0.02976 ریال9:59:46
0.0147 ریال9:54:39
0.1314 ریال9:54:34
0.0147 ریال9:54:31
0.000459 ریال9:39:23
202.53 ریال9:39:23
659.65 ریال9:32:12
3,220.63 ریال9:32:09
269.53 ریال9:22:01
86,768 ریال9:22:01
1,193.61 ریال9:14:17
466 ریال9:14:15
154,050 ریال9:14:10
0.0293 ریال8:53:59
158.28 ریال8:53:58
0.000229 ریال8:38:53
0.005169 ریال8:38:53
0.001737 ریال8:38:52
7,055 ریال8:38:52
3,216.01 ریال8:29:13
9,105.3 ریال8:29:12
3,232.76 ریال8:29:10
427.09 ریال8:25:50
0.1733 ریال8:25:50
0.1565 ریال8:25:47
0.001961 ریال8:16:45
1.3651 ریال8:14:35
0.00032 ریال8:07:38
0.08601 ریال8:03:18
14.6982 ریال7:51:09
8.675 ریال7:41:04
0.225 ریال7:32:20
2,004.23 ریال7:21:09
270.31 ریال7:12:56
3,224.89 ریال6:55:14
1.4523 ریال6:45:05
0.1956 ریال6:33:01
271.53 ریال5:56:55
95.89 ریال5:45:08
0.41986 ریال5:35:12
324.95 ریال5:27:12
0.002475 ریال5:14:15
337.64 ریال5:05:12
270.63 ریال4:56:58
0.01992 ریال3:54:59
153,920 ریال3:39:30
0.04332 ریال3:35:27
0.001408 ریال3:35:21
0.011126 ریال3:35:20
12,125.21 ریال3:35:20
47,575,000 ریال3:35:20
0.04745 ریال3:31:58
1.7677 ریال3:25:21
0.000136 ریال3:18:55
135.945 ریال3:14:23
102.131 ریال3:11:20
0.001041 ریال3:06:37
28.922 ریال2:58:35
399.9 ریال2:55:00
0.05179 ریال2:45:10
0.22651 ریال2:42:45
806.77 ریال2:29:30
205.5 ریال2:24:20
0.003701 ریال2:15:55
0.003203 ریال2:10:13
213.97 ریال1:57:27
0.3365 ریال1:53:23
0.000135 ریال1:50:13
2.3757 ریال1:45:58
8,971.87 ریال1:41:32
0.001564 ریال1:37:46
0.02098 ریال1:33:41
0.0174 ریال1:24:52
126.82 ریال1:18:14
0.0016 ریال1:12:41
0.001693 ریال1:11:14
0.009758 ریال1:08:19
81.08 ریال1:05:52
0.05368 ریال1:03:48
0.000581 ریال1:01:16
0.2409 ریال0:52:39
210 ریال0:49:40
0.014313 ریال0:46:46
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات