کالایاب
شاخص یاب

آردور / Ardor

  • نرخ فعلی:0.10287
  • بالاترین قیمت روز:0.10482
  • پایین ترین قیمت روز:0.10225
  • بیشترین مقدار نوسان روز:46,964,913.14
  • درصد بیشترین نوسان روز:45659570231.49%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.019959
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۴۶:۴۰
  • نرخ روز گذشته:0.10411
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0012

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار کندل استیک آردور / Ardor در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12,072.88 ریال17:59:03
98,810 ریال17:57:04
0.1385 ریال17:49:04
9,775.8 ریال17:41:03
18,985 ریال17:40:14
6,319,636 ریال17:32:57
1,340.7 ریال17:28:57
981.14 ریال17:25:01
142 ریال17:15:13
93,210 ریال17:13:13
1,134.78 ریال17:08:56
7,530.5 ریال17:03:12
18,640,000 ریال16:57:43
1,538.25 ریال16:49:12
337,240 ریال16:48:04
3,002.6 ریال16:45:08
378.5 ریال16:43:02
20,651.5 ریال16:39:13
7,500.6 ریال16:35:12
1,866,000 ریال16:33:34
1,229.35 ریال16:31:13
6.2811 ریال16:28:59
18,922,000 ریال16:27:09
9,301 ریال16:24:59
36,990 ریال16:22:32
271.35 ریال16:21:00
1.3765 ریال16:17:03
93,340 ریال16:16:24
37,270 ریال16:12:55
9,080 ریال16:08:59
12,082.5 ریال16:05:14
4,180,000 ریال16:04:40
2,431 ریال16:01:56
241.19 ریال16:01:15
20,350 ریال15:57:16
506.61 ریال15:56:11
3,692 ریال15:53:12
20,507.5 ریال15:51:12
5,794.5 ریال15:49:57
2.83 ریال15:47:56
0.0473 ریال15:47:01
136.831 ریال15:46:46
0.0293 ریال15:46:36
570,406 ریال15:46:17
144,200 ریال15:26:08
46,900,000 ریال14:42:51
18,640,000 ریال14:41:21
135,730 ریال14:33:53
19,610 ریال14:31:41
10,909,000 ریال14:29:01
0.0078 ریال14:27:28
357,420 ریال14:20:30
221.57 ریال14:14:12
153,830 ریال14:12:17
46,970,000 ریال14:08:43
5,086.86 ریال14:05:16
101,700 ریال14:02:38
120,700 ریال13:59:51
0.747 ریال13:57:13
270.11 ریال13:56:57
1,128.17 ریال13:53:15
9,117.19 ریال13:53:01
0.0532 ریال13:44:16
135.413 ریال13:43:38
1,670.74 ریال13:40:21
172,000 ریال13:36:03
5,817 ریال13:31:50
190.29 ریال12:54:37
350.52 ریال12:50:22
0.034024 ریال12:49:24
61.83 ریال12:48:27
526 ریال12:47:57
0.0630 ریال12:46:30
270.05 ریال12:43:39
341.35 ریال12:40:42
0.005951 ریال12:37:11
9.7699 ریال12:33:18
141.4 ریال12:30:22
0.007097 ریال12:30:20
0.02015 ریال12:27:32
3,662.44 ریال12:22:07
124 ریال12:19:59
0.014628 ریال12:19:59
0.012793 ریال12:18:52
136,810 ریال12:18:50
0.001101 ریال12:17:58
90,870.03 ریال12:16:14
0.1032 ریال12:16:13
0.030539 ریال12:14:59
1.6 ریال12:14:58
136,850 ریال12:14:57
138,800 ریال12:13:47
171.8085 ریال12:13:47
464.7454 ریال12:13:47
13.86 ریال12:12:28
3,998.8 ریال12:12:28
3.6688 ریال12:07:15
20,933,600 ریال12:00:21
3.65 ریال11:58:42
510,500 ریال11:57:23
0.020736 ریال11:56:40
0.0136 ریال11:56:40
0.001718 ریال11:56:30
27,255.5 ریال11:56:30
9,861.8 ریال11:53:24
0.000319 ریال11:51:52
0.987 ریال11:50:08
134,900 ریال11:47:11
0.006753 ریال11:45:16
0.004414 ریال11:44:00
268 ریال11:40:58
0.00898 ریال11:39:55
0.013204 ریال11:35:55
0.012296 ریال11:29:04
136,700 ریال11:25:08
212.63 ریال11:19:23
0.002194 ریال11:15:53
0.18581 ریال11:13:45
355,680 ریال11:03:14
0.00365 ریال11:03:11
1,913.05 ریال10:57:05
9,105.1 ریال10:57:02
0.06393 ریال10:51:40
0.5894 ریال10:51:40
157.68 ریال10:51:39
0.01811 ریال10:47:32
0.005101 ریال10:47:30
0.011121 ریال10:47:28
0.001612 ریال10:46:27
153,840 ریال10:46:27
0.5749 ریال10:46:25
0.002293 ریال10:36:59
463.5 ریال10:30:29
1,761.5 ریال10:23:57
2.394 ریال10:23:55
0.75 ریال10:16:42
157.59 ریال10:16:41
0.002988 ریال10:09:29
1,240.23 ریال10:08:03
135,500 ریال10:03:04
0.01127 ریال10:03:02
0.005004 ریال9:59:20
0.07217 ریال9:59:20
0.000551 ریال9:38:41
935.31 ریال9:30:32
5,826.5 ریال9:30:21
1.5722 ریال9:21:17
328.6 ریال9:21:16
62.14 ریال9:13:41
2,090.16 ریال9:13:41
30,481.25 ریال8:52:15
0.0816 ریال8:41:28
0.5871 ریال8:41:27
0.011041 ریال8:41:27
0.0105 ریال8:28:26
45,587.34 ریال8:28:23
0.003783 ریال8:25:24
0.00465 ریال8:25:21
0.009851 ریال8:16:41
0.07671 ریال8:14:34
986.36 ریال8:07:35
0.002328 ریال8:03:16
153,990 ریال7:50:55
2,953.4 ریال7:41:03
0.425 ریال7:32:19
4.18 ریال7:21:08
269.37 ریال7:12:56
5.042 ریال7:02:11
2,518.1 ریال6:55:12
0.3575 ریال6:45:04
8.7359 ریال6:33:00
41.679 ریال6:21:14
0.428 ریال6:12:59
63,212.8 ریال5:56:55
53.442 ریال5:45:07
0.18928 ریال5:35:11
7,523.75 ریال5:27:12
0.02314 ریال5:14:15
90.36 ریال5:05:06
8,150.2 ریال4:56:58
0.4636 ریال3:54:46
1,759.05 ریال3:38:49
1,236.98 ریال3:35:14
0.011762 ریال3:35:08
0.011762 ریال3:35:07
0.01148 ریال3:31:55
0.0659 ریال3:25:16
0.001176 ریال3:18:53
0.016658 ریال3:14:20
377.9 ریال3:11:18
0.4999 ریال3:06:33
247.65 ریال2:58:33
0.08417 ریال2:54:52
154,010 ریال2:49:26
6.9942 ریال2:47:08
0.000408 ریال2:45:09
0.02653 ریال2:42:44
0.017928 ریال2:39:20
518.912 ریال2:29:26
154,030 ریال2:24:08
0.0104 ریال2:20:12
0.000542 ریال2:15:54
0.005503 ریال2:10:11
0.35507 ریال2:06:48
21.718 ریال2:02:58
2.4849 ریال1:57:25
2.48 ریال1:53:20
0.00036 ریال1:50:12
0.002511 ریال1:45:53
0.0666 ریال1:37:45
62,717.49 ریال1:33:36
0.0073 ریال1:27:59
0.00672 ریال1:27:20
0.0773 ریال1:24:49
9.4954 ریال1:21:24
16,892 ریال1:18:11
0.008689 ریال1:14:44
8.7016 ریال1:12:39
0.000133 ریال1:11:14
0.13771 ریال1:08:19
0.008763 ریال1:05:51
0.2684 ریال1:03:47
0.006841 ریال1:01:14
0.07996 ریال0:52:39
5.9522 ریال0:49:34
0.019959 ریال0:46:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات