شاخص یاب

آیون / Aion

  • نرخ فعلی:0.11844
  • بالاترین قیمت روز:0.12067
  • پایین ترین قیمت روز:0.11646
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.12049
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۹:۴۳:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.12054
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0021

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار کندل استیک آیون / Aion در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.11844 ریال9:43:12
0.11852 ریال9:42:09
0.11854 ریال9:37:09
0.11811 ریال9:35:10
0.11803 ریال9:32:09
0.11798 ریال9:30:12
0.11799 ریال9:15:09
0.11794 ریال9:13:08
0.11806 ریال9:10:10
0.11794 ریال9:09:08
0.11806 ریال9:08:08
0.11809 ریال9:06:08
0.11807 ریال9:05:10
0.11809 ریال9:04:09
0.11805 ریال9:03:09
0.11809 ریال9:01:10
0.11802 ریال9:00:15
0.11804 ریال8:56:07
0.11803 ریال8:52:08
0.11802 ریال8:51:08
0.1179 ریال8:48:08
0.11848 ریال8:46:08
0.11846 ریال8:45:09
0.11848 ریال8:43:07
0.11816 ریال8:39:08
0.11829 ریال8:37:08
0.11826 ریال8:34:08
0.11831 ریال8:32:08
0.11794 ریال8:29:07
0.11797 ریال8:28:08
0.1181 ریال8:21:08
0.1182 ریال8:18:08
0.1183 ریال8:14:08
0.11835 ریال8:12:07
0.1182 ریال8:07:08
0.1186 ریال8:05:08
0.11866 ریال8:03:09
0.11826 ریال7:58:07
0.11866 ریال7:55:08
0.11826 ریال7:54:08
0.11866 ریال7:52:07
0.11826 ریال7:51:08
0.11866 ریال7:44:07
0.11826 ریال7:42:08
0.11866 ریال7:40:09
0.11826 ریال7:32:09
0.11866 ریال7:29:07
0.11838 ریال7:26:08
0.11848 ریال7:25:08
0.1183 ریال7:24:07
0.11848 ریال7:19:07
0.1179 ریال7:16:08
0.11808 ریال7:15:08
0.11795 ریال7:13:07
0.11808 ریال7:10:20
0.11795 ریال7:09:07
0.1177 ریال7:08:07
0.11808 ریال7:06:07
0.1181 ریال6:59:07
0.11848 ریال6:57:07
0.11836 ریال6:53:07
0.11838 ریال6:49:07
0.11832 ریال6:46:07
0.11823 ریال6:42:08
0.11834 ریال6:37:07
0.11838 ریال6:35:08
0.11835 ریال6:31:08
0.11838 ریال6:30:10
0.1182 ریال6:29:07
0.11799 ریال6:26:07
0.1182 ریال6:25:09
0.11799 ریال6:24:07
0.11797 ریال6:21:33
0.11797 ریال6:21:20
0.11797 ریال6:21:20
0.11799 ریال6:18:42
0.11798 ریال6:16:30
0.11797 ریال6:16:25
0.11799 ریال6:14:09
0.11797 ریال6:13:45
0.11799 ریال6:11:54
0.11779 ریال6:06:07
0.11729 ریال6:01:09
0.11733 ریال5:59:08
0.11739 ریال5:56:08
0.11742 ریال5:48:07
0.11779 ریال5:43:08
0.11793 ریال5:37:08
0.11797 ریال5:35:08
0.11846 ریال5:32:08
0.11842 ریال5:30:10
0.11836 ریال5:29:09
0.11848 ریال5:27:08
0.11836 ریال5:25:08
0.11868 ریال5:23:08
0.11848 ریال5:22:08
0.11787 ریال5:20:11
0.11827 ریال5:19:08
0.11787 ریال5:15:08
0.11786 ریال5:13:08
0.11779 ریال5:08:07
0.11819 ریال5:05:09
0.11794 ریال5:03:08
0.11736 ریال5:00:10
0.11751 ریال4:58:07
0.11736 ریال4:57:07
0.11761 ریال4:54:07
0.11729 ریال4:51:07
0.11748 ریال4:50:09
0.11729 ریال4:47:07
0.11714 ریال4:44:07
0.11674 ریال4:33:08
0.11725 ریال4:32:08
0.11663 ریال4:28:08
0.11657 ریال4:26:08
0.11663 ریال4:23:07
0.11686 ریال4:22:07
0.11656 ریال4:21:07
0.11686 ریال4:17:07
0.11679 ریال4:14:07
0.11646 ریال4:13:08
0.11696 ریال4:10:08
0.11707 ریال4:08:07
0.11696 ریال4:06:07
0.1175 ریال4:04:08
0.11731 ریال4:01:08
0.1175 ریال4:00:11
0.11758 ریال3:59:07
0.11747 ریال3:58:08
0.11764 ریال3:55:08
0.11776 ریال3:52:07
0.11788 ریال3:50:09
0.11775 ریال3:49:07
0.11796 ریال3:45:08
0.118 ریال3:43:07
0.11794 ریال3:39:07
0.11778 ریال3:35:08
0.11793 ریال3:27:07
0.11731 ریال3:26:07
0.11743 ریال3:25:08
0.11732 ریال3:22:07
0.11743 ریال3:20:09
0.11776 ریال3:19:07
0.11794 ریال3:18:07
0.11764 ریال3:16:07
0.11794 ریال3:13:07
0.11788 ریال3:11:08
0.11784 ریال3:09:07
0.11788 ریال3:08:07
0.11795 ریال3:03:08
0.11812 ریال3:00:12
0.11814 ریال2:57:06
0.11813 ریال2:56:07
0.11814 ریال2:51:07
0.11804 ریال2:50:09
0.1177 ریال2:48:07
0.11775 ریال2:47:07
0.11804 ریال2:46:07
0.11802 ریال2:45:08
0.11827 ریال2:44:07
0.11828 ریال2:40:09
0.11833 ریال2:34:07
0.11835 ریال2:33:08
0.11832 ریال2:32:08
0.11797 ریال2:31:08
0.11832 ریال2:29:06
0.11798 ریال2:25:07
0.11853 ریال2:23:07
0.11798 ریال2:22:07
0.11839 ریال2:17:06
0.11813 ریال2:11:07
0.11814 ریال2:08:07
0.11803 ریال2:06:07
0.11794 ریال2:05:09
0.11799 ریال2:04:07
0.11803 ریال2:03:09
0.11799 ریال2:01:10
0.11794 ریال1:56:07
0.1178 ریال1:52:08
0.11768 ریال1:49:07
0.11777 ریال1:48:07
0.11765 ریال1:47:08
0.11797 ریال1:45:09
0.11765 ریال1:44:07
0.11777 ریال1:43:07
0.11797 ریال1:40:08
0.11775 ریال1:38:07
0.11762 ریال1:37:07
0.11747 ریال1:36:08
0.11775 ریال1:35:09
0.11729 ریال1:33:09
0.11717 ریال1:30:10
0.11814 ریال1:26:07
0.1191 ریال1:23:07
0.11889 ریال1:17:08
0.11888 ریال1:16:07
0.11932 ریال1:15:08
0.11888 ریال1:12:07
0.11939 ریال1:10:08
0.1198 ریال1:08:07
0.11989 ریال1:07:08
0.11971 ریال1:06:07
0.1198 ریال1:05:08
0.1199 ریال1:03:09
0.11987 ریال1:01:10
0.11989 ریال1:00:12
0.12027 ریال0:57:08
0.11987 ریال0:56:07
0.12048 ریال0:52:08
0.12047 ریال0:46:07
0.12046 ریال0:45:09
0.12047 ریال0:44:07
0.12046 ریال0:43:09
0.12024 ریال0:38:07
0.12011 ریال0:34:07
0.12016 ریال0:33:07
0.12011 ریال0:30:09
0.11971 ریال0:29:07
0.12011 ریال0:28:07
0.1204 ریال0:18:07
0.12007 ریال0:14:07
0.12027 ریال0:12:07
0.12067 ریال0:08:07
0.12049 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات