کالایاب
شاخص یاب

آایترنتی / Aeternity

  • نرخ فعلی:0.54379
  • بالاترین قیمت روز:0.54379
  • پایین ترین قیمت روز:0.51982
  • بیشترین مقدار نوسان روز:46,833,651.7
  • درصد بیشترین نوسان روز:1167317.57%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1337
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۲:۵۳:۲۳
  • نرخ روز گذشته:0.52917
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0146

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19,007,000 ریال17:58:51
18,640,000 ریال17:57:04
0.2635 ریال17:49:03
0.3607 ریال17:41:02
170,260 ریال17:40:10
269.89 ریال17:32:57
516,000 ریال17:28:57
1,029 ریال17:25:01
552.23 ریال17:15:13
4,299,000 ریال17:13:13
628.5444 ریال17:08:56
3,382.15 ریال17:03:12
135,580 ریال16:57:36
18,650,000 ریال16:53:14
8,260.3 ریال16:52:57
133.54 ریال16:49:12
19,700 ریال16:48:04
0.8906 ریال16:45:07
97.55 ریال16:42:58
12,093.63 ریال16:39:13
101.46 ریال16:35:12
145,800 ریال16:33:28
2,999.86 ریال16:31:13
113.23 ریال16:28:58
46,780,000 ریال16:27:04
9,239 ریال16:24:59
152,500 ریال16:22:31
651,099 ریال16:20:59
6,348.3 ریال16:17:03
46,840,000 ریال16:16:24
351,430 ریال16:12:55
11,011,000 ریال16:08:59
1,539.25 ریال16:05:13
49,120 ریال16:04:35
5,810,000 ریال16:01:56
1,869.5 ریال16:01:15
445,120 ریال15:57:16
2,850,000 ریال15:56:09
6,871 ریال15:53:12
21,148.5 ریال15:51:12
46,830,000 ریال15:49:51
0.0664 ریال15:47:56
628.14 ریال15:47:01
125.53 ریال15:46:46
0.0298 ریال15:46:36
569,994 ریال15:46:17
36,890 ریال15:43:12
144,200 ریال15:24:23
134.952 ریال14:42:51
5.3774 ریال14:41:19
135,840 ریال14:33:52
0.8911 ریال14:31:40
12,115.19 ریال14:27:27
135,850 ریال14:20:28
1.8233 ریال14:17:32
1,062.01 ریال14:14:11
12,115.5 ریال14:12:15
1,455.85 ریال14:08:40
554.48 ریال14:05:16
136,420 ریال14:02:38
88,740 ریال13:59:48
360.12 ریال13:57:13
640,164 ریال13:56:57
623.67 ریال13:53:15
49,320 ریال13:52:59
1,241.18 ریال13:44:31
136,440 ریال13:44:15
124.801 ریال13:43:37
914 ریال13:40:17
447,650 ریال13:35:43
37,410 ریال13:33:00
19,650 ریال13:31:39
126.8188 ریال12:54:28
0.0468 ریال12:50:16
1,669.51 ریال12:49:19
0.001468 ریال12:47:57
0.0013982 ریال12:46:23
321,150 ریال12:43:34
0.00929 ریال12:40:31
0.009244 ریال12:37:07
0.002655 ریال12:33:07
0.3474 ریال12:29:58
9,867.3 ریال12:27:14
0.000321 ریال12:21:56
0.0479 ریال12:19:41
0.002751 ریال12:19:41
3.669 ریال12:18:38
146,900 ریال12:18:36
0.24491 ریال12:17:45
37,076 ریال12:16:07
2.12069 ریال12:16:06
12,121.53 ریال12:14:48
7,362.24 ریال12:14:48
0.021907 ریال12:13:39
136,930 ریال12:13:36
377.18 ریال12:12:24
2.49 ریال12:07:01
6.5646 ریال11:59:57
0.000732 ریال11:58:36
336,303 ریال11:57:21
0.026848 ریال11:56:39
94.28 ریال11:56:39
0.00283 ریال11:56:29
0.0174 ریال11:56:29
877.9 ریال11:53:15
114.17 ریال11:51:49
0.0328 ریال11:50:02
0.01195 ریال11:47:07
0.09405 ریال11:45:15
0.003655 ریال11:43:58
0.030016 ریال11:39:53
0.001873 ریال11:38:43
0.24374 ریال11:37:03
0.000411 ریال11:35:47
134.86 ریال11:31:50
0.1962 ریال11:28:50
1.537 ریال11:24:55
0.0103 ریال11:19:22
25.5 ریال11:15:46
0.000548 ریال11:13:28
880.1 ریال11:02:55
543.5 ریال10:56:48
18,202.07 ریال10:56:46
441.88 ریال10:51:23
6.3173 ریال10:51:21
0.43468 ریال10:51:21
263.1 ریال10:47:17
268.65 ریال10:47:16
0.7925 ریال10:46:17
39,197.01 ریال10:46:17
0.000322 ریال10:46:16
0.3525 ریال10:41:20
1,525.98 ریال10:36:44
0.044003 ریال10:30:21
98.951 ریال10:23:41
1,053.15 ریال10:23:34
0.593 ریال10:16:25
0.000368 ریال10:09:07
1,340.36 ریال10:07:48
3,035.1 ریال10:02:56
0.0009 ریال10:02:55
0.003358 ریال9:59:07
0.22939 ریال9:59:07
0.0011 ریال9:51:26
0.000137 ریال9:51:18
0.000046 ریال9:38:28
14.855 ریال9:29:39
0.013481 ریال9:21:01
9,155.6 ریال9:13:25
0.5384 ریال9:13:24
6.3029 ریال8:51:53
96.21 ریال8:41:25
0.03734 ریال8:41:24
0.0104 ریال8:41:24
0.000914 ریال8:38:20
485.72 ریال8:38:20
9,442.6 ریال8:28:14
0.001732 ریال8:28:13
153,920 ریال8:25:13
3,216.24 ریال8:25:10
1.5914 ریال8:16:41
0.0109 ریال8:14:34
135.09 ریال8:07:34
153,860 ریال7:50:40
1,536.7 ریال7:41:03
1.06 ریال7:32:19
134.982 ریال7:21:07
268.94 ریال7:12:55
57.98 ریال7:02:10
0.092 ریال6:55:11
55.191 ریال6:45:03
27,615 ریال6:33:00
129.6 ریال6:21:14
26.8507 ریال6:12:59
9,118.8 ریال5:56:54
8.68 ریال5:45:07
0.000262 ریال5:35:11
1,526.45 ریال5:27:11
0.00756 ریال5:14:14
2,999.22 ریال5:05:03
32,822 ریال4:56:58
0.4021 ریال3:54:35
0.002955 ریال3:38:46
153,850 ریال3:35:11
0.79936 ریال3:35:04
0.01326 ریال3:35:04
0.011795 ریال3:31:54
0.04741 ریال3:25:15
0.001538 ریال3:18:52
0.41351 ریال3:14:20
0.03848 ریال3:11:17
0.002624 ریال3:06:31
7.828 ریال2:58:32
85.76 ریال2:54:49
1,341.77 ریال2:49:25
120.14 ریال2:47:07
0.000408 ریال2:45:08
6.9148 ریال2:42:43
0.001617 ریال2:39:19
133.469 ریال2:29:26
154,020 ریال2:24:05
0.385 ریال2:20:09
0.006184 ریال2:15:53
114,800 ریال2:13:01
0.000010 ریال2:10:10
0.25368 ریال2:06:46
0.06796 ریال2:02:58
0.008829 ریال1:57:24
8,988 ریال1:53:19
803.75 ریال1:50:11
0.0221 ریال1:45:52
0.3342 ریال1:41:29
3.2979 ریال1:37:44
0.039912 ریال1:33:34
525.67 ریال1:27:59
0.00672 ریال1:27:20
724.1 ریال1:24:49
3.677 ریال1:21:23
0.0138 ریال1:18:10
154,040 ریال1:14:44
0.04251 ریال1:12:38
0.001871 ریال1:11:14
16,729 ریال1:08:18
2.2489 ریال1:05:50
266.47 ریال1:03:47
0.001744 ریال1:01:13
0.011418 ریال0:52:38
0.22123 ریال0:49:30
0.1337 ریال0:46:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات