کالایاب
شاخص یاب

آایترنتی / Aeternity

  • نرخ فعلی:0.53637
  • بالاترین قیمت روز:0.54921
  • پایین ترین قیمت روز:0.53595
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.54827
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۴۹:۱۰
  • نرخ روز گذشته:0.54797
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.16%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0116

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.53637 ریال7:49:10
0.53595 ریال7:48:09
0.53601 ریال7:47:03
0.53595 ریال7:46:09
0.53598 ریال7:45:05
0.53601 ریال7:44:08
0.53602 ریال7:43:10
0.53649 ریال7:42:08
0.53648 ریال7:41:09
0.53647 ریال7:39:09
0.53616 ریال7:38:13
0.53652 ریال7:36:08
0.53643 ریال7:35:10
0.53644 ریال7:33:03
0.5361 ریال7:32:08
0.53643 ریال7:31:03
0.5367 ریال7:30:13
0.53661 ریال7:28:09
0.53629 ریال7:26:08
0.53665 ریال7:25:11
0.5367 ریال7:24:08
0.53674 ریال7:22:09
0.53682 ریال7:20:10
0.5373 ریال7:18:14
0.53777 ریال7:17:09
0.53748 ریال7:14:08
0.53717 ریال7:13:13
0.5371 ریال7:12:09
0.5378 ریال7:10:11
0.53779 ریال7:06:09
0.53778 ریال7:03:08
0.53756 ریال7:02:09
0.53757 ریال7:00:05
0.53754 ریال6:59:12
0.53767 ریال6:58:08
0.53784 ریال6:56:08
0.53727 ریال6:55:10
0.53712 ریال6:54:08
0.53738 ریال6:53:04
0.53746 ریال6:52:09
0.53738 ریال6:51:08
0.53701 ریال6:50:10
0.53699 ریال6:49:10
0.53698 ریال6:48:13
0.53731 ریال6:47:03
0.53757 ریال6:46:09
0.53731 ریال6:45:11
0.53746 ریال6:44:08
0.53763 ریال6:43:09
0.53738 ریال6:42:09
0.53689 ریال6:41:18
0.53692 ریال6:40:05
0.53691 ریال6:39:08
0.53689 ریال6:38:02
0.53674 ریال6:37:10
0.53663 ریال6:35:10
0.53638 ریال6:34:08
0.53794 ریال6:32:09
0.53811 ریال6:30:11
0.53836 ریال6:28:09
0.53885 ریال6:26:40
0.53995 ریال6:23:54
0.53995 ریال6:23:54
0.54038 ریال6:21:43
0.54038 ریال6:21:43
0.54071 ریال6:17:27
0.54071 ریال6:17:27
0.54235 ریال6:12:08
0.54203 ریال6:10:12
0.5427 ریال6:06:08
0.54265 ریال6:04:03
0.54281 ریال6:02:07
0.54277 ریال6:00:16
0.54285 ریال5:58:08
0.54273 ریال5:54:08
0.54287 ریال5:51:03
0.5431 ریال5:42:20
0.54369 ریال5:37:09
0.54398 ریال5:32:11
0.54364 ریال5:31:03
0.54404 ریال5:30:11
0.54461 ریال5:28:16
0.54448 ریال5:27:13
0.54424 ریال5:26:08
0.54425 ریال5:24:08
0.54433 ریال5:22:07
0.54427 ریال5:20:10
0.54459 ریال5:18:17
0.5446 ریال5:16:03
0.54461 ریال5:15:10
0.54462 ریال5:14:08
0.5446 ریال5:13:14
0.54462 ریال5:12:09
0.54498 ریال5:11:09
0.54478 ریال5:10:10
0.5449 ریال5:08:09
0.54498 ریال5:04:09
0.54497 ریال5:03:08
0.54498 ریال5:02:09
0.54503 ریال5:01:16
0.54485 ریال5:00:17
0.54486 ریال4:59:04
0.54488 ریال4:56:14
0.54486 ریال4:55:10
0.54539 ریال4:54:03
0.5454 ریال4:53:04
0.54511 ریال4:51:08
0.54509 ریال4:50:11
0.54515 ریال4:49:14
0.54607 ریال4:47:13
0.5457 ریال4:46:09
0.54568 ریال4:45:11
0.54567 ریال4:44:08
0.54618 ریال4:42:08
0.54619 ریال4:41:08
0.54618 ریال4:40:09
0.5462 ریال4:39:12
0.54617 ریال4:38:09
0.5462 ریال4:37:09
0.54622 ریال4:36:09
0.54619 ریال4:35:10
0.54623 ریال4:33:09
0.54634 ریال4:32:09
0.54659 ریال4:30:13
0.5466 ریال4:28:08
0.54662 ریال4:26:09
0.54669 ریال4:25:10
0.54659 ریال4:22:09
0.54668 ریال4:20:05
0.5467 ریال4:18:08
0.54669 ریال4:16:08
0.54673 ریال4:14:03
0.54634 ریال4:12:07
0.54714 ریال4:08:08
0.54669 ریال4:06:12
0.54454 ریال4:01:11
0.5443 ریال4:00:15
0.54421 ریال3:58:10
0.54455 ریال3:56:09
0.54456 ریال3:55:10
0.54462 ریال3:54:03
0.54436 ریال3:53:09
0.54435 ریال3:52:09
0.54425 ریال3:51:08
0.54391 ریال3:50:05
0.5439 ریال3:49:03
0.54392 ریال3:48:09
0.54391 ریال3:47:02
0.54387 ریال3:46:08
0.54407 ریال3:45:10
0.54385 ریال3:44:08
0.54358 ریال3:43:09
0.54359 ریال3:41:09
0.54388 ریال3:40:11
0.54377 ریال3:39:08
0.54342 ریال3:38:08
0.54337 ریال3:36:08
0.54336 ریال3:35:09
0.54516 ریال3:33:09
0.54474 ریال3:32:14
0.54476 ریال3:31:09
0.54507 ریال3:27:09
0.54509 ریال3:26:08
0.54544 ریال3:24:07
0.54536 ریال3:22:08
0.54538 ریال3:21:03
0.54586 ریال3:20:10
0.54549 ریال3:18:07
0.54595 ریال3:16:14
0.54583 ریال3:14:09
0.5458 ریال3:12:09
0.54631 ریال3:11:08
0.54747 ریال3:10:11
0.54718 ریال3:07:09
0.54745 ریال3:03:03
0.54691 ریال3:01:12
0.54706 ریال3:00:14
0.54734 ریال2:59:02
0.54723 ریال2:58:09
0.54716 ریال2:56:08
0.54742 ریال2:53:09
0.54741 ریال2:51:03
0.5471 ریال2:50:10
0.54685 ریال2:49:09
0.54678 ریال2:48:09
0.54701 ریال2:47:07
0.54692 ریال2:46:09
0.54675 ریال2:45:11
0.54676 ریال2:44:08
0.54678 ریال2:43:09
0.54676 ریال2:42:03
0.54677 ریال2:41:09
0.54683 ریال2:40:12
0.54682 ریال2:39:08
0.54694 ریال2:38:08
0.54751 ریال2:34:09
0.54784 ریال2:33:09
0.54776 ریال2:31:10
0.54792 ریال2:30:13
0.54794 ریال2:29:09
0.54783 ریال2:28:08
0.54793 ریال2:27:08
0.54801 ریال2:26:09
0.5482 ریال2:25:11
0.5485 ریال2:23:08
0.54863 ریال2:21:10
0.54807 ریال2:15:10
0.54806 ریال2:14:17
0.54801 ریال2:11:07
0.54802 ریال2:10:10
0.54777 ریال2:09:14
0.54778 ریال2:06:08
0.54777 ریال2:03:08
0.54778 ریال2:01:12
0.5478 ریال2:00:14
0.54781 ریال1:58:09
0.54775 ریال1:56:09
0.54774 ریال1:55:10
0.54776 ریال1:51:09
0.54795 ریال1:50:04
0.54818 ریال1:49:04
0.54819 ریال1:46:09
0.5482 ریال1:45:05
0.54785 ریال1:44:08
0.54784 ریال1:43:08
0.54828 ریال1:42:08
0.54826 ریال1:40:12
0.54799 ریال1:39:09
0.54826 ریال1:38:03
0.54827 ریال1:37:10
0.54826 ریال1:36:09
0.54791 ریال1:35:10
0.54827 ریال1:34:09
0.54835 ریال1:33:08
0.54834 ریال1:32:08
0.54752 ریال1:31:10
0.54899 ریال1:30:06
0.549 ریال1:29:08
0.54914 ریال1:26:08
0.54919 ریال1:25:11
0.54915 ریال1:23:09
0.54916 ریال1:22:09
0.54908 ریال1:21:03
0.54909 ریال1:18:09
0.54907 ریال1:16:10
0.54908 ریال1:15:09
0.54882 ریال1:14:08
0.5487 ریال1:12:08
0.54829 ریال1:08:09
0.54838 ریال1:06:08
0.54835 ریال1:04:09
0.54836 ریال1:03:08
0.54829 ریال1:02:08
0.54791 ریال1:00:12
0.54824 ریال0:59:03
0.54832 ریال0:58:10
0.54825 ریال0:56:09
0.54821 ریال0:54:08
0.54823 ریال0:53:09
0.54819 ریال0:51:08
0.54822 ریال0:48:08
0.54874 ریال0:47:03
0.54827 ریال0:46:09
0.54874 ریال0:42:08
0.54867 ریال0:39:03
0.54868 ریال0:38:05
0.54851 ریال0:37:10
0.54855 ریال0:33:04
0.54844 ریال0:32:08
0.54831 ریال0:24:08
0.54832 ریال0:22:09
0.54833 ریال0:20:10
0.54826 ریال0:19:09
0.54921 ریال0:16:09
0.54884 ریال0:12:13
0.54818 ریال0:10:11
0.54808 ریال0:08:13
0.5481 ریال0:06:09
0.54827 ریال0:04:08
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات