شاخص یاب

آایترنتی / Aeternity

  • نرخ فعلی:0.3409
  • بالاترین قیمت روز:0.3493
  • پایین ترین قیمت روز:0.3321
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:0.341
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۵۱:۱۲
  • نرخ روز گذشته:0.3416
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.21%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0007

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار کندل استیک آایترنتی / Aeternity در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.3409 ریال14:51:12
0.3411 ریال14:50:11
0.3413 ریال14:45:13
0.3414 ریال14:44:11
0.3407 ریال14:43:11
0.3416 ریال14:40:15
0.341 ریال14:37:11
0.3427 ریال14:34:12
0.3416 ریال14:32:12
0.343 ریال14:30:15
0.3432 ریال14:29:12
0.3419 ریال14:24:08
0.3417 ریال14:22:12
0.343 ریال14:17:13
0.3439 ریال14:16:11
0.344 ریال14:15:09
0.345 ریال14:14:08
0.3441 ریال14:13:11
0.3435 ریال14:11:11
0.344 ریال14:10:13
0.3432 ریال14:09:11
0.3433 ریال14:05:12
0.342 ریال14:02:11
0.3427 ریال13:59:11
0.3433 ریال13:56:11
0.3415 ریال13:53:10
0.3446 ریال13:52:08
0.3437 ریال13:51:07
0.3426 ریال13:50:15
0.3411 ریال13:49:12
0.3406 ریال13:48:08
0.3401 ریال13:47:11
0.3409 ریال13:45:14
0.3397 ریال13:44:07
0.3393 ریال13:43:08
0.3389 ریال13:41:07
0.3398 ریال13:40:14
0.3395 ریال13:32:08
0.34 ریال13:30:17
0.3397 ریال13:28:11
0.3393 ریال13:27:07
0.3382 ریال13:26:07
0.3381 ریال13:25:12
0.3383 ریال13:24:08
0.338 ریال13:21:11
0.3373 ریال13:18:11
0.3372 ریال13:17:07
0.3375 ریال13:16:07
0.3361 ریال13:14:07
0.3372 ریال13:12:11
0.337 ریال13:07:08
0.3368 ریال13:06:07
0.3367 ریال13:04:11
0.3371 ریال13:03:09
0.3377 ریال13:00:17
0.3372 ریال12:58:11
0.337 ریال12:57:07
0.3377 ریال12:56:12
0.3372 ریال12:54:08
0.3374 ریال12:51:12
0.336 ریال12:47:10
0.3362 ریال12:42:11
0.336 ریال12:40:14
0.3371 ریال12:38:10
0.3375 ریال12:37:11
0.3378 ریال12:35:11
0.3373 ریال12:34:10
0.3378 ریال12:33:12
0.3377 ریال12:30:12
0.3382 ریال12:28:11
0.3379 ریال12:26:08
0.338 ریال12:25:09
0.3383 ریال12:24:08
0.3378 ریال12:23:10
0.3377 ریال12:21:10
0.3401 ریال12:18:10
0.3402 ریال12:16:11
0.3401 ریال12:08:11
0.3415 ریال12:02:11
0.3402 ریال12:01:12
0.3397 ریال12:00:16
0.3395 ریال11:57:10
0.3392 ریال11:53:10
0.3391 ریال11:52:10
0.3377 ریال11:51:10
0.3385 ریال11:50:13
0.3384 ریال11:47:07
0.3388 ریال11:46:06
0.3384 ریال11:45:12
0.3382 ریال11:42:10
0.3379 ریال11:41:06
0.3359 ریال11:40:12
0.3341 ریال11:38:10
0.3382 ریال11:35:12
0.3383 ریال11:34:11
0.3384 ریال11:33:08
0.3381 ریال11:29:07
0.3382 ریال11:27:07
0.3386 ریال11:26:06
0.3373 ریال11:23:11
0.3382 ریال11:22:10
0.3383 ریال11:20:13
0.3388 ریال11:17:07
0.3397 ریال11:16:10
0.3388 ریال11:15:12
0.3395 ریال11:13:06
0.3397 ریال11:08:07
0.3394 ریال11:04:10
0.3388 ریال11:03:11
0.3395 ریال11:01:08
0.3396 ریال10:58:10
0.3398 ریال10:57:06
0.3409 ریال10:56:10
0.3399 ریال10:54:06
0.3426 ریال10:53:10
0.3422 ریال10:52:09
0.3419 ریال10:51:07
0.3413 ریال10:50:14
0.3419 ریال10:47:09
0.3401 ریال10:46:09
0.3402 ریال10:45:11
0.3404 ریال10:43:06
0.3407 ریال10:39:09
0.3418 ریال10:36:09
0.3408 ریال10:31:08
0.3413 ریال10:30:14
0.3414 ریال10:28:06
0.3415 ریال10:26:09
0.3413 ریال10:24:11
0.3411 ریال10:20:09
0.3425 ریال10:15:10
0.3434 ریال10:13:06
0.3443 ریال10:10:13
0.3437 ریال10:09:10
0.3426 ریال10:04:05
0.3428 ریال10:03:07
0.3427 ریال10:00:10
0.3421 ریال9:54:09
0.3437 ریال9:53:06
0.3438 ریال9:52:06
0.3431 ریال9:51:09
0.343 ریال9:49:10
0.3439 ریال9:48:11
0.3438 ریال9:47:06
0.342 ریال9:44:09
0.3437 ریال9:43:09
0.3421 ریال9:42:12
0.3404 ریال9:41:10
0.3401 ریال9:40:08
0.3398 ریال9:39:06
0.3397 ریال9:27:10
0.3393 ریال9:24:06
0.3392 ریال9:23:06
0.341 ریال9:17:09
0.3391 ریال9:15:07
0.3389 ریال9:11:09
0.339 ریال9:10:08
0.341 ریال9:09:06
0.3392 ریال9:08:09
0.339 ریال9:07:10
0.3409 ریال9:04:05
0.341 ریال9:03:06
0.3399 ریال9:02:10
0.339 ریال9:01:10
0.3391 ریال9:00:16
0.339 ریال8:58:06
0.3392 ریال8:57:09
0.339 ریال8:55:10
0.3391 ریال8:54:06
0.3393 ریال8:53:06
0.34 ریال8:50:11
0.3411 ریال8:48:09
0.3407 ریال8:47:05
0.3395 ریال8:46:06
0.3393 ریال8:45:08
0.3395 ریال8:44:05
0.3402 ریال8:43:06
0.3418 ریال8:41:07
0.3401 ریال8:39:06
0.3416 ریال8:38:09
0.3405 ریال8:37:06
0.342 ریال8:36:09
0.3401 ریال8:35:07
0.3425 ریال8:34:08
0.3426 ریال8:24:06
0.3431 ریال8:23:06
0.3449 ریال8:20:12
0.3451 ریال8:19:08
0.3456 ریال8:18:06
0.3453 ریال8:16:09
0.3454 ریال8:11:06
0.3477 ریال8:09:09
0.3482 ریال8:08:09
0.3479 ریال8:03:06
0.3482 ریال8:02:09
0.3477 ریال8:00:15
0.3481 ریال7:59:09
0.3479 ریال7:58:06
0.3476 ریال7:57:06
0.3457 ریال7:53:08
0.3459 ریال7:49:09
0.3457 ریال7:48:08
0.3472 ریال7:44:05
0.3455 ریال7:39:06
0.3469 ریال7:38:05
0.3454 ریال7:34:08
0.3457 ریال7:29:08
0.3455 ریال7:24:06
0.3451 ریال7:23:06
0.347 ریال7:22:09
0.3487 ریال7:21:08
0.349 ریال7:18:08
0.347 ریال7:16:05
0.349 ریال7:14:09
0.3482 ریال7:13:05
0.3485 ریال7:10:07
0.3489 ریال7:04:05
0.3486 ریال7:02:05
0.3485 ریال6:59:08
0.3484 ریال6:58:04
0.348 ریال6:57:05
0.3474 ریال6:55:09
0.3475 ریال6:54:09
0.3484 ریال6:53:08
0.3471 ریال6:51:08
0.3482 ریال6:50:12
0.3471 ریال6:48:08
0.3487 ریال6:42:09
0.3483 ریال6:41:16
0.3472 ریال6:38:35
0.3471 ریال6:37:34
0.347 ریال6:36:32
0.3471 ریال6:35:26
0.347 ریال6:32:25
0.3469 ریال6:31:36
0.3446 ریال6:30:31
0.3465 ریال6:27:10
0.3466 ریال6:24:06
0.3467 ریال6:22:09
0.3457 ریال6:21:09
0.3452 ریال6:18:25
0.3455 ریال6:15:28
0.3455 ریال6:15:23
0.345 ریال6:13:13
0.3455 ریال6:13:05
0.3455 ریال6:12:34
0.3454 ریال6:07:08
0.3455 ریال6:06:09
0.3468 ریال6:05:11
0.3472 ریال6:03:36
0.3493 ریال6:02:27
0.3481 ریال6:01:09
0.3467 ریال5:58:08
0.3454 ریال5:56:09
0.3465 ریال5:55:13
0.3441 ریال5:53:05
0.344 ریال5:51:09
0.345 ریال5:50:11
0.3439 ریال5:49:04
0.341 ریال5:48:09
0.3426 ریال5:46:05
0.3416 ریال5:45:06
0.3412 ریال5:44:08
0.3404 ریال5:43:04
0.3396 ریال5:42:09
0.3385 ریال5:40:11
0.3381 ریال5:39:05
0.3385 ریال5:37:12
0.3347 ریال5:36:05
0.335 ریال5:34:08
0.338 ریال5:33:09
0.3381 ریال5:31:09
0.3385 ریال5:27:05
0.3386 ریال5:15:06
0.3385 ریال5:14:08
0.338 ریال5:11:08
0.3358 ریال5:06:08
0.3355 ریال5:04:07
0.3375 ریال5:02:04
0.3352 ریال4:58:08
0.3354 ریال4:57:08
0.3321 ریال4:56:07
0.3352 ریال4:55:06
0.3376 ریال4:54:04
0.3405 ریال4:51:05
0.3406 ریال4:47:08
0.3407 ریال4:40:06
0.3405 ریال4:37:07
0.34 ریال4:36:04
0.339 ریال4:34:08
0.3382 ریال4:29:04
0.3406 ریال4:26:08
0.339 ریال4:24:07
0.3412 ریال4:23:05
0.3395 ریال4:19:07
0.3402 ریال4:18:08
0.3406 ریال4:16:05
0.3402 ریال4:15:05
0.341 ریال4:12:04
0.3405 ریال4:11:04
0.3401 ریال4:10:10
0.3396 ریال4:03:08
0.3395 ریال3:58:07
0.3403 ریال3:57:07
0.341 ریال3:56:07
0.34 ریال3:55:08
0.3404 ریال3:54:07
0.34 ریال3:52:04
0.3395 ریال3:46:04
0.3392 ریال3:44:04
0.3391 ریال3:41:04
0.339 ریال3:39:08
0.3391 ریال3:35:05
0.339 ریال3:34:03
0.3388 ریال3:28:08
0.3382 ریال3:21:04
0.3347 ریال3:09:07
0.3352 ریال3:08:03
0.3335 ریال3:05:05
0.3367 ریال3:03:07
0.3349 ریال3:00:11
0.336 ریال2:58:04
0.3359 ریال2:57:04
0.3348 ریال2:50:05
0.3391 ریال2:46:03
0.3347 ریال2:43:07
0.3367 ریال2:41:07
0.3369 ریال2:38:03
0.3393 ریال2:33:07
0.3398 ریال2:27:07
0.3415 ریال2:05:08
0.3417 ریال1:39:06
0.3418 ریال1:37:03
0.3401 ریال1:36:03
0.3417 ریال1:32:07
0.3418 ریال1:25:04
0.3419 ریال0:45:07
0.3418 ریال0:38:06
0.3419 ریال0:30:09
0.3398 ریال0:29:06
0.342 ریال0:27:02
0.3419 ریال0:22:06
0.3418 ریال0:20:04
0.341 ریال0:17:02
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات