نفت خام (WTI)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک نفت خام (WTI) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 52 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 71.74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 137.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 37.74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.22%