صفحات مرتبط
شاخص یاب

گندم

  • نرخ فعلی:520.75
  • بالاترین قیمت روز:523.5
  • پایین ترین قیمت روز:518.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.24%
  • نرخ بازگشایی بازار:521.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۴۰:۱۴
  • نرخ روز گذشته:522.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.29%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.5

نمودار کندل استیک گندم در روز جاری

نمودار کندل استیک گندم در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
520.75 ریال13:40:14
521 ریال13:39:17
520.75 ریال13:38:12
521 ریال13:37:12
520.75 ریال13:36:11
520.5 ریال13:34:16
520.75 ریال13:32:57
521 ریال13:32:42
520.75 ریال13:32:16
521 ریال13:31:33
520.75 ریال13:31:11
521 ریال13:30:45
520.75 ریال13:30:10
521 ریال13:29:06
521.25 ریال13:28:21
521 ریال13:26:11
521.25 ریال13:25:08
521 ریال13:21:16
521.25 ریال13:19:50
521 ریال13:19:11
521.25 ریال13:18:17
520.5 ریال13:14:17
520.25 ریال13:12:18
520.75 ریال13:10:07
520.25 ریال13:06:17
520.5 ریال12:59:16
520.75 ریال12:56:11
520.25 ریال12:53:30
520.5 ریال12:52:45
520.25 ریال12:51:12
520.5 ریال12:41:00
520.25 ریال12:37:11
520.5 ریال12:35:18
520.25 ریال12:32:22
520 ریال12:31:40
520.25 ریال12:24:12
520.5 ریال12:24:06
520.25 ریال12:22:16
520.75 ریال12:21:29
521 ریال12:20:37
520.75 ریال12:14:58
520.25 ریال12:11:15
520.5 ریال11:58:06
520.25 ریال11:56:39
520.5 ریال11:56:24
520 ریال11:56:19
520.25 ریال11:56:11
520 ریال11:55:11
520.25 ریال11:51:21
521 ریال11:50:42
520.75 ریال11:49:49
521 ریال11:49:06
520.75 ریال11:48:28
521 ریال11:46:15
521.25 ریال11:45:12
521.5 ریال11:44:11
521.25 ریال11:43:57
521 ریال11:42:50
520.75 ریال11:42:12
521 ریال11:39:42
520.75 ریال11:39:38
520.5 ریال11:34:15
520.75 ریال11:33:10
520.5 ریال11:31:23
520.25 ریال11:28:06
520.5 ریال11:25:29
520.75 ریال11:25:20
521 ریال11:14:14
520.75 ریال11:12:57
520.5 ریال11:12:44
520.25 ریال11:00:43
520 ریال10:50:17
519.75 ریال10:49:16
520.5 ریال10:31:57
520.75 ریال10:30:12
520.5 ریال10:27:55
520.75 ریال10:23:36
520.5 ریال10:23:32
520.75 ریال10:23:28
520.5 ریال10:23:05
520.75 ریال10:22:56
520.5 ریال10:19:22
520.25 ریال10:19:10
520 ریال10:18:14
520.25 ریال10:08:25
520 ریال10:00:12
519.75 ریال9:25:14
519.5 ریال9:23:29
519.75 ریال9:12:39
519.5 ریال9:12:35
519.75 ریال9:12:32
519.5 ریال8:57:40
519 ریال8:54:23
519.25 ریال8:54:16
519 ریال8:48:20
519.25 ریال8:35:24
519 ریال8:29:22
519.25 ریال8:21:24
519 ریال8:20:38
519.25 ریال8:19:34
519 ریال8:19:15
518.75 ریال8:18:45
519 ریال8:12:34
518.75 ریال8:10:47
518.5 ریال8:10:14
518.75 ریال8:09:13
519 ریال8:08:20
518.75 ریال8:08:16
519 ریال8:01:29
518.75 ریال8:01:26
518.5 ریال8:00:23
518.25 ریال7:59:33
518.5 ریال7:54:15
518.75 ریال7:51:49
519 ریال7:51:45
518.5 ریال7:51:38
519 ریال7:51:24
519.25 ریال7:51:20
519 ریال7:51:16
519.25 ریال7:50:42
519.5 ریال7:50:38
519.25 ریال7:50:35
519.5 ریال7:49:05
519.75 ریال7:47:11
520 ریال7:46:53
519.75 ریال7:46:36
520 ریال7:44:38
520.25 ریال7:42:43
520.5 ریال7:42:39
520.25 ریال7:42:36
520.5 ریال7:40:29
520.75 ریال7:34:09
521 ریال7:33:44
520.75 ریال7:31:12
520.5 ریال7:30:23
520.75 ریال7:30:11
520.25 ریال7:28:29
520.5 ریال7:23:19
520.25 ریال7:22:18
520.5 ریال7:18:15
520.25 ریال7:18:11
520.5 ریال7:18:08
520.25 ریال7:07:31
520.5 ریال7:06:08
520.25 ریال7:03:24
520.5 ریال7:03:20
520.25 ریال7:03:08
520 ریال7:02:12
519.75 ریال7:01:08
519.5 ریال7:01:04
521 ریال7:00:16
521.25 ریال6:59:08
521 ریال6:58:14
520.75 ریال6:56:51
521 ریال6:56:45
520.75 ریال6:56:42
521 ریال6:56:22
521.5 ریال6:56:18
521 ریال6:56:15
521.5 ریال6:53:11
521.25 ریال6:52:14
521.5 ریال6:52:11
521.25 ریال6:52:08
521.5 ریال6:51:15
521.75 ریال6:51:12
521.5 ریال6:51:08
521.75 ریال6:47:55
521.5 ریال6:47:08
521.25 ریال6:46:22
521.5 ریال6:46:18
521.25 ریال6:46:15
521.5 ریال6:44:18
522 ریال6:42:11
521.75 ریال6:40:16
522 ریال6:40:13
521.75 ریال6:40:09
522 ریال6:33:46
522.25 ریال6:33:36
522 ریال6:28:41
522.25 ریال6:27:20
522.5 ریال6:13:57
522.25 ریال6:10:16
522.5 ریال6:09:04
522.25 ریال6:00:11
522.5 ریال5:57:04
522 ریال5:56:55
522.5 ریال5:56:52
522 ریال5:54:07
522.25 ریال5:51:07
522 ریال5:43:42
521.75 ریال5:43:39
522 ریال5:43:36
521.75 ریال5:42:35
521.5 ریال5:42:21
521.75 ریال5:41:21
522 ریال5:39:21
522.25 ریال5:38:40
522.75 ریال5:38:10
522.5 ریال5:37:42
522.25 ریال5:36:44
522.5 ریال5:35:29
522.25 ریال5:35:20
522.75 ریال5:33:53
523 ریال5:33:50
522.75 ریال5:33:47
523 ریال5:33:45
522.75 ریال5:33:42
523 ریال5:29:14
522.75 ریال5:26:16
523 ریال5:25:21
523.25 ریال5:24:25
523 ریال5:22:51
523.25 ریال5:10:11
523 ریال5:09:46
523.25 ریال5:09:32
523 ریال5:04:46
523.25 ریال5:04:15
522.75 ریال5:04:12
523.25 ریال5:04:09
522.75 ریال4:56:38
522.5 ریال4:55:37
522.75 ریال4:53:19
523 ریال4:48:35
522.75 ریال4:48:17
523 ریال4:45:53
523.25 ریال4:45:48
523 ریال4:45:41
523.25 ریال4:45:05
523.5 ریال4:44:22
523.25 ریال4:43:49
523 ریال4:43:20
523.25 ریال4:43:04
523 ریال4:40:27
522.75 ریال4:35:31
522.5 ریال4:33:45
522.75 ریال4:33:27
523.25 ریال4:32:54
522.5 ریال4:32:45
522.75 ریال4:32:08
523 ریال4:31:48
523.25 ریال4:31:13
522.5 ریال4:31:09
522.75 ریال4:31:05
522 ریال4:30:42
521.5 ریال4:30:11
نظرات