صفحات مرتبط
شاخص یاب

شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.84 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.33%