صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / شکر

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.82 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.88%