صفحات مرتبط

شکر

  • نرخ فعلی:11.71
  • بالاترین قیمت روز:11.77
  • پایین ترین قیمت روز:11.68
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.26%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.73
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۱۳:۴۰
  • نرخ روز گذشته:11.79
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.68%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.71 ریال13:13:40
11.7 ریال13:13:00
11.69 ریال13:12:15
11.7 ریال13:11:45
11.71 ریال13:08:40
11.72 ریال13:04:34
11.73 ریال13:04:15
11.72 ریال13:03:15
11.73 ریال13:03:06
11.71 ریال13:02:52
11.72 ریال13:02:37
11.71 ریال13:02:32
11.72 ریال13:02:27
11.71 ریال13:02:22
11.72 ریال13:02:17
11.73 ریال13:01:31
11.75 ریال12:59:11
11.74 ریال12:58:44
11.75 ریال12:57:55
11.76 ریال12:57:40
11.75 ریال12:57:06
11.76 ریال12:56:55
11.77 ریال12:53:10
11.76 ریال12:53:06
11.77 ریال12:52:35
11.75 ریال12:50:17
11.77 ریال12:48:11
11.75 ریال12:28:54
11.73 ریال12:28:50
11.75 ریال12:28:45
11.73 ریال12:26:10
11.75 ریال12:25:21
11.74 ریال12:25:16
11.73 ریال12:24:24
11.75 ریال12:24:20
11.74 ریال12:24:15
11.73 ریال12:23:48
11.75 ریال12:16:10
11.74 ریال12:15:36
11.75 ریال12:15:26
11.73 ریال12:11:43
11.74 ریال12:10:44
11.73 ریال12:10:12
11.74 ریال12:09:15
11.75 ریال12:08:06
11.73 ریال12:07:57
11.75 ریال12:07:53
11.73 ریال12:03:25
11.71 ریال12:03:16
11.73 ریال12:02:57
11.74 ریال12:02:52
11.73 ریال12:01:52
11.71 ریال12:01:43
11.72 ریال12:01:38
11.71 ریال12:01:33
11.72 ریال12:01:24
11.7 ریال12:01:05
11.68 ریال12:00:51
11.71 ریال12:00:42
11.73 ریال12:00:18
نظرات