صفحات مرتبط
شاخص یاب

شکر

  • نرخ فعلی:11.95
  • بالاترین قیمت روز:11.98
  • پایین ترین قیمت روز:11.88
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.88
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۵۷:۳۴
  • نرخ روز گذشته:11.91
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.04

نمودار کندل استیک شکر در روز جاری

نمودار کندل استیک شکر در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.95 ریال13:57:34
11.96 ریال13:57:12
11.95 ریال13:56:36
11.93 ریال13:55:49
11.95 ریال13:54:32
11.93 ریال13:52:26
11.92 ریال13:50:30
11.91 ریال13:46:41
11.92 ریال13:46:11
11.91 ریال13:45:33
11.92 ریال13:45:13
11.91 ریال13:44:24
11.92 ریال13:44:13
11.91 ریال13:43:05
11.92 ریال13:42:46
11.93 ریال13:42:38
11.92 ریال13:40:55
11.91 ریال13:40:37
11.92 ریال13:39:24
11.93 ریال13:39:12
11.91 ریال13:38:50
11.92 ریال13:38:33
11.93 ریال13:29:31
11.92 ریال13:29:23
11.91 ریال13:22:30
11.93 ریال13:21:42
11.91 ریال13:20:31
11.93 ریال13:20:22
11.91 ریال13:15:15
11.92 ریال13:14:49
11.93 ریال13:14:31
11.91 ریال13:12:22
11.93 ریال12:51:12
11.91 ریال12:48:31
11.93 ریال12:46:45
11.92 ریال12:45:49
11.91 ریال12:45:41
11.92 ریال12:45:33
11.93 ریال12:44:20
11.92 ریال12:43:55
11.93 ریال12:42:58
11.94 ریال12:42:31
11.93 ریال12:40:23
11.94 ریال12:39:54
11.93 ریال12:39:22
11.95 ریال12:37:11
11.96 ریال12:34:53
11.95 ریال12:32:52
11.94 ریال12:31:58
11.93 ریال12:31:13
11.95 ریال12:30:52
11.93 ریال12:30:34
11.94 ریال12:30:16
11.93 ریال12:28:32
11.92 ریال12:27:19
11.93 ریال12:26:28
11.94 ریال12:26:19
11.95 ریال12:25:36
11.96 ریال12:25:11
11.95 ریال12:25:01
11.96 ریال12:24:30
11.95 ریال12:23:51
11.96 ریال12:23:19
11.95 ریال12:23:10
11.96 ریال12:22:20
11.95 ریال12:21:12
11.94 ریال12:20:57
11.93 ریال12:20:13
11.95 ریال12:19:58
11.94 ریال12:19:20
11.93 ریال12:17:35
11.94 ریال12:17:19
11.95 ریال12:17:10
11.94 ریال12:16:36
11.93 ریال12:15:26
11.95 ریال12:15:02
11.96 ریال12:09:10
11.95 ریال12:08:53
11.96 ریال12:08:29
11.97 ریال12:08:21
11.98 ریال12:07:57
11.96 ریال12:06:21
11.93 ریال12:05:38
11.94 ریال12:05:23
11.95 ریال12:05:14
11.94 ریال12:04:58
11.93 ریال12:03:21
11.91 ریال12:03:11
11.9 ریال12:01:55
11.91 ریال12:01:39
11.9 ریال12:01:30
11.93 ریال12:01:00
11.91 ریال12:00:51
11.88 ریال12:00:30
نظرات