صفحات مرتبط

سویا

  • نرخ فعلی:1035.5
  • بالاترین قیمت روز:1038.75
  • پایین ترین قیمت روز:1031
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,031
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۵
  • نرخ روز گذشته:1,031.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:4

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,035.5 ریال17:15:13
1,035.75 ریال17:14:29
1,036 ریال17:13:13
1,036.25 ریال17:12:12
1,036.5 ریال17:10:34
1,036.25 ریال17:09:21
1,036.75 ریال17:08:50
1,037 ریال17:08:45
1,037.25 ریال17:08:33
1,037 ریال17:08:18
1,037.25 ریال17:08:11
1,037 ریال17:08:06
1,037.25 ریال17:07:29
1,037 ریال17:06:17
1,036.75 ریال17:05:37
1,037 ریال17:05:14
1,036.75 ریال17:03:34
1,037 ریال17:03:28
1,036.75 ریال17:03:17
1,037 ریال17:02:23
1,037.25 ریال17:01:51
1,037.75 ریال17:01:46
1,037 ریال17:01:29
1,037.25 ریال17:01:23
1,037.5 ریال17:01:17
1,038 ریال17:00:57
1,038.25 ریال16:58:16
1,038.5 ریال16:53:44
1,038.75 ریال16:53:38
1,038.5 ریال16:52:17
1,038.75 ریال16:50:24
1,038.25 ریال16:49:55
1,038.5 ریال16:49:29
1,038.25 ریال16:49:23
1,038.5 ریال16:48:57
1,038.25 ریال16:47:57
1,038.5 ریال16:47:17
1,038.25 ریال16:45:39
1,038 ریال16:43:12
1,038.25 ریال16:43:06
1,038.5 ریال16:42:26
1,038.25 ریال16:41:26
1,038.5 ریال16:41:11
1,038 ریال16:40:59
1,037.75 ریال16:40:23
1,038.25 ریال16:40:12
1,037.75 ریال16:39:27
1,037.5 ریال16:39:22
1,037.75 ریال16:39:06
1,037.5 ریال16:39:00
1,037.25 ریال16:38:13
1,037.5 ریال16:36:38
1,037.25 ریال16:36:22
1,037.5 ریال16:36:11
1,037.25 ریال16:35:49
1,037 ریال16:35:34
1,036.75 ریال16:34:58
1,036.25 ریال16:32:23
1,036 ریال16:31:32
1,036.25 ریال16:31:16
1,036 ریال16:30:28
1,035.75 ریال16:26:47
1,036 ریال16:25:07
1,036.25 ریال16:23:06
1,036 ریال16:14:46
1,035.75 ریال16:14:10
1,036 ریال16:10:47
1,035.75 ریال16:07:11
1,035.25 ریال16:06:11
1,035.5 ریال16:03:06
1,035.25 ریال16:00:48
1,035.5 ریال16:00:32
1,035.75 ریال15:57:06
1,036 ریال15:56:41
1,035.75 ریال15:52:17
1,035.5 ریال15:52:12
1,035.75 ریال15:52:06
1,035.5 ریال15:46:07
1,035.75 ریال15:42:34
1,036 ریال15:39:50
1,036.25 ریال15:39:06
1,036 ریال15:38:11
1,036.25 ریال15:36:37
1,036.5 ریال15:33:29
1,036.75 ریال15:32:49
1,036.5 ریال15:31:06
1,036.25 ریال15:29:50
1,036.5 ریال15:23:26
1,036.25 ریال15:23:21
1,036.5 ریال15:23:16
1,036.25 ریال15:23:00
1,036.5 ریال15:21:52
1,036.25 ریال15:18:33
1,036.5 ریال15:13:06
1,036.25 ریال15:12:57
1,036.5 ریال15:09:00
1,036.25 ریال14:56:07
1,036 ریال14:53:11
1,036.25 ریال14:52:32
1,036.5 ریال14:51:46
1,036.25 ریال14:51:41
1,036.5 ریال14:49:44
1,036.25 ریال14:49:05
1,036.5 ریال14:48:45
1,036.25 ریال14:48:12
1,036 ریال14:47:35
1,035.75 ریال14:46:45
1,035.5 ریال14:46:26
1,035.75 ریال14:42:06
1,035.25 ریال14:40:12
1,035 ریال14:39:54
1,034.5 ریال14:39:45
1,035.25 ریال14:39:15
1,035.5 ریال14:39:10
1,035.25 ریال14:39:05
1,035.5 ریال14:38:26
1,034.75 ریال14:38:11
1,034.25 ریال14:34:50
1,034.5 ریال14:22:35
1,034 ریال14:13:00
1,033.75 ریال14:06:43
1,033.5 ریال14:06:05
1,034 ریال14:05:46
1,034.25 ریال14:05:22
1,034 ریال14:05:12
1,033.5 ریال14:04:16
1,033.25 ریال14:03:38
1,033 ریال14:03:00
1,033.25 ریال14:02:25
1,033 ریال14:02:20
1,033.25 ریال14:02:16
1,033 ریال13:49:43
1,033.25 ریال13:45:36
1,033.5 ریال13:33:38
1,033.75 ریال13:24:39
1,033.5 ریال13:13:05
1,033 ریال13:05:37
1,032.75 ریال13:03:56
1,033 ریال13:01:49
1,033.25 ریال12:54:33
1,032.75 ریال12:53:31
1,033 ریال12:44:17
1,033.25 ریال12:40:55
1,033.5 ریال12:39:31
1,033.75 ریال12:36:29
1,034.25 ریال12:27:47
1,034.5 ریال12:25:10
1,034 ریال12:25:06
1,034.25 ریال12:24:08
1,033.75 ریال12:15:51
1,034.25 ریال12:09:40
1,034 ریال12:09:14
1,033.75 ریال12:07:32
1,033.5 ریال12:05:06
1,033.25 ریال12:04:21
1,033 ریال11:59:09
1,032.75 ریال11:51:05
1,033.25 ریال11:46:17
1,033 ریال11:44:29
1,033.25 ریال11:42:10
1,033.5 ریال11:40:58
1,033.75 ریال11:37:30
1,033.5 ریال11:30:11
1,033.25 ریال11:29:17
1,033.5 ریال11:22:48
1,033.25 ریال11:22:25
1,033.5 ریال11:22:17
1,033.75 ریال11:19:50
1,034 ریال11:16:13
1,034.5 ریال11:10:23
1,034.25 ریال11:10:11
1,034.5 ریال11:04:08
1,034.75 ریال11:02:59
1,035 ریال11:02:06
1,034.75 ریال10:54:45
1,035 ریال10:50:06
1,035.25 ریال10:39:32
1,035.5 ریال10:34:43
1,035 ریال10:30:43
1,035.25 ریال10:30:11
1,034.75 ریال10:29:39
1,034.5 ریال10:26:31
1,034.25 ریال10:26:22
1,034.5 ریال10:26:18
1,034.25 ریال10:23:49
1,034 ریال10:20:29
1,034.25 ریال10:18:09
1,034 ریال10:11:42
1,034.25 ریال9:45:31
1,034 ریال9:44:31
1,034.25 ریال9:30:42
1,034 ریال9:27:29
1,034.25 ریال9:23:45
1,034.75 ریال9:10:51
1,034.5 ریال9:04:33
1,034.75 ریال9:04:20
1,034.25 ریال9:03:04
1,034 ریال8:59:26
1,033.75 ریال8:59:05
1,033.5 ریال8:47:44
1,033.75 ریال8:40:38
1,033.5 ریال8:40:28
1,033.75 ریال8:40:21
1,033.5 ریال8:35:34
1,033.75 ریال8:35:31
1,033.5 ریال8:35:28
1,033.75 ریال8:30:39
1,034 ریال8:29:08
1,034.25 ریال8:28:04
1,034 ریال8:26:47
1,034.25 ریال8:26:43
1,034 ریال8:26:40
1,034.25 ریال8:26:08
1,034 ریال8:18:14
1,034.25 ریال8:00:12
1,034.5 ریال7:57:44
1,034.25 ریال7:56:24
1,034.5 ریال7:53:27
1,034.25 ریال7:45:06
1,034.5 ریال7:24:44
1,034 ریال7:24:41
1,034.5 ریال7:24:37
1,034 ریال7:23:58
1,034.25 ریال7:23:55
1,034 ریال7:23:51
1,034.25 ریال7:12:28
1,034.5 ریال7:08:34
1,034.75 ریال7:01:31
1,034.5 ریال6:56:20
1,034.25 ریال6:45:23
1,034.5 ریال6:30:32
1,034.25 ریال6:27:56
1,034 ریال6:16:57
1,033.75 ریال6:15:26
1,034 ریال6:12:55
1,033.75 ریال6:12:26
1,034 ریال6:06:16
1,033.75 ریال6:06:13
1,034 ریال6:06:04
1,033.75 ریال6:01:33
1,034 ریال5:53:53
1,033.75 ریال5:50:51
1,034 ریال5:46:40
1,033.75 ریال5:41:35
1,033.5 ریال5:41:32
1,033.75 ریال5:41:29
1,033.5 ریال5:41:21
1,033.75 ریال5:38:31
1,033.5 ریال5:38:12
1,033.75 ریال5:38:09
1,033.5 ریال5:38:04
1,033.75 ریال5:34:30
1,034 ریال5:33:49
1,033.75 ریال5:33:45
1,034 ریال5:33:42
1,033.75 ریال5:33:04
1,033.5 ریال5:32:12
1,033.75 ریال5:25:36
1,033.5 ریال5:22:32
1,033.75 ریال5:21:12
1,033.5 ریال5:21:09
1,033.75 ریال5:21:04
1,033.5 ریال5:16:24
1,033.25 ریال5:15:22
1,033.5 ریال5:15:11
1,033.25 ریال5:15:08
1,033.5 ریال5:15:05
1,033.25 ریال5:14:12
1,033.5 ریال5:13:06
1,033.25 ریال5:07:53
1,033.75 ریال5:07:50
1,033.25 ریال5:07:48
1,033.75 ریال5:07:09
1,033.5 ریال5:05:13
1,033 ریال5:04:12
1,033.25 ریال5:01:30
1,033.5 ریال4:59:12
1,033.25 ریال4:59:09
1,033.5 ریال4:59:04
1,033.25 ریال4:57:49
1,033.5 ریال4:57:32
1,033.25 ریال4:57:27
1,033.5 ریال4:57:06
1,033.25 ریال4:55:45
1,033 ریال4:52:53
1,032.75 ریال4:52:09
1,033 ریال4:51:10
1,032.75 ریال4:51:08
1,033 ریال4:51:05
1,032.75 ریال4:50:52
1,033 ریال4:49:47
1,032.75 ریال4:49:44
1,033 ریال4:49:42
1,032.75 ریال4:47:39
1,032.5 ریال4:47:10
1,032.75 ریال4:45:39
1,032.5 ریال4:45:34
1,032.75 ریال4:45:31
1,032.5 ریال4:45:29
1,032.25 ریال4:45:10
1,032 ریال4:44:24
1,032.25 ریال4:43:52
1,032 ریال4:43:35
1,031.75 ریال4:43:22
1,032 ریال4:42:43
1,031.75 ریال4:38:38
1,032 ریال4:37:03
1,031.75 ریال4:36:58
1,032 ریال4:36:55
1,031.75 ریال4:36:06
1,031.5 ریال4:33:49
1,031.75 ریال4:33:20
1,031.5 ریال4:32:20
1,031.75 ریال4:32:12
1,031.5 ریال4:31:32
1,031.75 ریال4:31:14
1,031.5 ریال4:31:06
1,031.75 ریال4:31:04
1,031.5 ریال4:30:51
1,031.75 ریال4:30:30
1,031 ریال4:30:14
نظرات