صفحات مرتبط
شاخص یاب

سویا

  • نرخ فعلی:897.88
  • بالاترین قیمت روز:897.88
  • پایین ترین قیمت روز:893.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.62
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:894.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۰:۵۱
  • نرخ روز گذشته:894.88
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
897.88 ریال5:20:51
897.38 ریال5:14:50
897.12 ریال5:13:05
897.38 ریال5:12:55
897.12 ریال5:12:51
897.38 ریال5:12:48
897.12 ریال5:12:42
896.88 ریال5:12:22
897 ریال5:12:16
896.88 ریال5:12:10
897.12 ریال5:11:13
896.88 ریال5:10:15
896.62 ریال5:10:12
896.88 ریال5:10:09
896.62 ریال5:07:12
896.38 ریال5:06:55
896.12 ریال5:03:24
896.38 ریال5:03:08
896.62 ریال5:02:42
897.12 ریال5:00:39
896.62 ریال5:00:30
897 ریال5:00:18
897.12 ریال4:49:14
896.88 ریال4:48:57
897.12 ریال4:48:53
897.38 ریال4:47:44
897.12 ریال4:47:06
897.25 ریال4:46:55
897.12 ریال4:46:12
897.25 ریال4:46:09
897.12 ریال4:46:07
897.25 ریال4:45:53
897.12 ریال4:45:10
896.88 ریال4:45:05
897.12 ریال4:44:49
897 ریال4:44:28
896.88 ریال4:44:26
897 ریال4:44:23
896.62 ریال4:44:16
896.5 ریال4:44:11
896.62 ریال4:44:09
896.25 ریال4:43:51
896.38 ریال4:43:49
896.25 ریال4:43:47
896.12 ریال4:43:45
896.38 ریال4:43:42
896.12 ریال4:43:40
896.38 ریال4:43:38
896.12 ریال4:42:56
896.38 ریال4:42:53
896.25 ریال4:42:46
896.38 ریال4:42:26
896.62 ریال4:42:11
896.38 ریال4:41:48
896.62 ریال4:41:43
896.5 ریال4:41:38
896.62 ریال4:41:36
896.5 ریال4:41:33
896.62 ریال4:41:24
896.88 ریال4:41:22
896.62 ریال4:41:19
896.88 ریال4:41:12
897.12 ریال4:39:49
897.38 ریال4:39:47
897.12 ریال4:39:45
897.38 ریال4:39:40
897.12 ریال4:39:05
897.38 ریال4:38:47
897.62 ریال4:38:42
897.38 ریال4:38:40
897.62 ریال4:38:09
897.38 ریال4:36:43
897.5 ریال4:36:31
897.38 ریال4:36:17
897.62 ریال4:36:09
897.38 ریال4:36:07
897.62 ریال4:35:40
897.88 ریال4:35:21
897.62 ریال4:35:04
897.88 ریال4:34:09
897.62 ریال4:34:07
897.38 ریال4:33:24
897.12 ریال4:32:13
896.88 ریال4:31:17
896.62 ریال4:31:10
897.12 ریال4:30:55
897.38 ریال4:30:50
897.12 ریال4:30:47
897.38 ریال4:30:44
897.12 ریال4:30:26
896.62 ریال4:30:18
896.12 ریال4:30:10
894.5 ریال4:27:49
894.25 ریال4:17:14
894 ریال4:17:11
894.25 ریال4:17:09
894 ریال3:50:46
893.75 ریال3:42:53
893.5 ریال3:40:08
893.25 ریال2:39:04
894 ریال2:38:56
893.25 ریال2:38:53
894 ریال2:29:12
893.25 ریال2:29:10
894 ریال2:29:04
893.25 ریال2:28:50
893.75 ریال2:28:48
893.25 ریال2:28:42
894 ریال2:28:39
893.75 ریال2:28:37
894 ریال2:27:39
894.25 ریال2:27:36
894 ریال2:27:32
894.25 ریال2:21:22
894.5 ریال2:15:40
895.25 ریال2:15:36
894.5 ریال2:15:32
895.25 ریال2:15:29
894.5 ریال2:15:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات