صفحات مرتبط
شاخص یاب

سویا

  • نرخ فعلی:888.5
  • بالاترین قیمت روز:891.25
  • پایین ترین قیمت روز:888
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.28%
  • نرخ بازگشایی بازار:889.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۵۲:۲۹
  • نرخ روز گذشته:889
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.06%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
888.5 ریال4:52:29
888.25 ریال4:50:14
888 ریال4:50:11
888.25 ریال4:50:08
888 ریال4:50:06
888.25 ریال4:47:54
888 ریال4:47:49
888.25 ریال4:47:47
888 ریال4:47:44
888.25 ریال4:47:37
888.75 ریال4:47:34
888.25 ریال4:47:29
888.5 ریال4:47:10
888.75 ریال4:44:39
889 ریال4:44:36
888.75 ریال4:44:20
888.5 ریال4:43:04
888.75 ریال4:42:48
888.5 ریال4:42:45
888.75 ریال4:42:39
889.25 ریال4:41:04
889.5 ریال4:40:39
889.75 ریال4:38:46
890 ریال4:38:43
889.75 ریال4:38:41
890 ریال4:38:09
890.25 ریال4:37:31
890 ریال4:36:51
889.75 ریال4:36:46
889.5 ریال4:36:33
890 ریال4:36:28
889.5 ریال4:36:25
890 ریال4:36:17
889.5 ریال4:36:15
889.75 ریال4:36:09
890 ریال4:35:43
890.25 ریال4:35:20
890.75 ریال4:35:04
890.5 ریال4:34:42
890.75 ریال4:34:39
890.5 ریال4:34:37
890.75 ریال4:34:32
890.5 ریال4:34:19
890.25 ریال4:33:46
890.75 ریال4:32:49
890.5 ریال4:32:47
890.75 ریال4:32:44
890.5 ریال4:32:42
891.25 ریال4:32:39
890.75 ریال4:32:36
891.25 ریال4:32:34
890.75 ریال4:32:28
891 ریال4:32:23
890 ریال4:32:20
891 ریال4:32:17
890 ریال4:32:12
889.75 ریال4:31:53
889.5 ریال4:31:51
889.75 ریال4:31:48
889.5 ریال4:31:40
889.25 ریال4:31:32
889.5 ریال4:31:30
890 ریال4:31:27
889.75 ریال4:31:25
890 ریال4:31:12
889.75 ریال4:31:09
890 ریال4:31:07
889.75 ریال4:31:04
890 ریال4:30:50
889.5 ریال4:30:43
889.75 ریال4:30:35
889.25 ریال4:30:28
889 ریال4:30:26
889.25 ریال4:30:23
889 ریال4:30:20
889.25 ریال4:30:18
889 ریال4:30:15
889.25 ریال4:30:12
نظرات