صفحات مرتبط

سویا

  • نرخ فعلی:1031.25
  • بالاترین قیمت روز:1038.5
  • پایین ترین قیمت روز:1031
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.51%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,037.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۴:۲۱
  • نرخ روز گذشته:1,037
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.75

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,031.25 ریال13:24:21
1,031 ریال13:23:05
1,031.25 ریال13:22:41
1,032 ریال13:19:25
1,032.25 ریال13:19:16
1,031.75 ریال13:19:06
1,032 ریال13:15:17
1,031.75 ریال13:14:22
1,032 ریال13:13:25
1,032.25 ریال13:13:00
1,032.5 ریال13:06:43
1,032.25 ریال13:03:06
1,032.5 ریال13:01:21
1,032.75 ریال12:56:10
1,032.5 ریال12:54:11
1,032.75 ریال12:53:59
1,032.5 ریال12:50:27
1,032.75 ریال12:47:06
1,033 ریال12:46:35
1,032.75 ریال12:46:15
1,032.5 ریال12:44:58
1,032.75 ریال12:42:16
1,033 ریال12:39:20
1,032.75 ریال12:35:22
1,033 ریال12:23:34
1,033.25 ریال12:23:11
1,033.5 ریال12:23:06
1,033.75 ریال12:22:19
1,034 ریال12:18:48
1,034.25 ریال12:18:44
1,034 ریال12:18:19
1,033.75 ریال12:13:25
1,034 ریال12:12:43
1,033.75 ریال12:12:33
1,032.75 ریال12:11:29
1,033 ریال12:06:24
1,033.25 ریال12:01:43
1,033.75 ریال12:00:23
1,034 ریال12:00:13
1,033.5 ریال11:58:51
1,033.25 ریال11:58:37
1,033 ریال11:55:34
1,032.75 ریال11:55:11
1,032.5 ریال11:55:06
1,032.75 ریال11:54:56
1,033.25 ریال11:53:42
1,033.75 ریال11:53:38
1,033.5 ریال11:53:15
1,034 ریال11:52:09
1,033.5 ریال11:51:06
1,034 ریال11:50:46
1,034.5 ریال11:50:41
1,034.75 ریال11:50:17
1,035 ریال11:48:15
1,035.25 ریال11:41:51
1,035.5 ریال11:40:43
1,035.75 ریال11:38:28
1,036 ریال11:37:28
1,037 ریال11:35:06
1,036.5 ریال11:32:49
1,036.25 ریال11:31:46
1,036.5 ریال11:31:23
1,037.75 ریال11:30:20
1,037.25 ریال11:30:11
1,036 ریال11:29:29
1,036.25 ریال11:29:15
1,036.5 ریال11:27:09
1,037.25 ریال11:26:15
1,037.5 ریال11:18:41
1,037.75 ریال11:17:05
1,038.25 ریال11:16:18
1,038.5 ریال11:14:28
1,038.25 ریال11:14:14
1,038 ریال11:12:54
1,037.75 ریال11:10:41
1,037 ریال11:01:19
1,037.25 ریال11:00:25
1,037.5 ریال10:58:59
1,038 ریال10:55:06
1,037.75 ریال10:54:22
1,038.25 ریال10:51:51
1,038 ریال10:46:25
1,037.25 ریال10:46:13
1,037 ریال10:44:14
1,037.5 ریال10:42:51
1,037.25 ریال10:42:14
1,036.5 ریال10:41:38
1,036.25 ریال10:41:09
1,035.5 ریال10:18:30
1,035.25 ریال10:16:12
1,035.5 ریال10:14:26
1,035.75 ریال10:06:13
1,036 ریال10:01:48
1,035.75 ریال10:01:44
1,035.5 ریال10:01:08
1,035.25 ریال10:00:43
1,035.75 ریال9:55:49
1,036 ریال9:55:45
1,035.75 ریال9:55:41
1,036 ریال9:39:13
1,036.25 ریال9:37:04
1,036.5 ریال9:29:23
1,036.25 ریال9:22:50
1,036 ریال9:22:46
1,036.25 ریال9:22:43
1,036 ریال9:17:04
1,036.25 ریال8:59:23
1,036.5 ریال8:48:44
1,036.25 ریال8:45:10
1,036.75 ریال8:29:23
1,037.5 ریال8:16:11
1,037.75 ریال8:13:20
1,038 ریال8:12:16
1,037.75 ریال8:11:37
1,037.5 ریال7:51:04
1,037.75 ریال7:43:08
1,038 ریال7:41:16
1,038.25 ریال7:39:10
1,037.75 ریال7:38:55
1,037.25 ریال7:38:52
1,037.75 ریال7:38:49
1,037.25 ریال7:36:19
1,037 ریال7:35:27
1,036.75 ریال7:35:24
1,036.5 ریال7:30:31
1,036.25 ریال7:23:10
1,036.5 ریال7:23:07
1,036.25 ریال7:23:04
1,036.5 ریال7:22:46
1,036.75 ریال7:14:13
1,036.5 ریال7:11:47
1,036.75 ریال6:42:32
1,036.5 ریال6:39:31
1,036.75 ریال6:35:32
1,036.5 ریال6:29:21
1,036.75 ریال6:28:16
1,037.25 ریال6:23:06
1,037 ریال6:16:07
1,037.25 ریال6:14:43
1,037.5 ریال6:11:28
1,037.25 ریال6:09:57
1,037 ریال6:09:42
1,036.75 ریال6:08:05
1,037 ریال6:03:41
1,037.25 ریال6:01:25
1,037 ریال6:01:23
1,037.25 ریال6:01:19
1,037 ریال6:00:13
1,036.5 ریال5:57:36
1,036.75 ریال5:57:33
1,036.5 ریال5:57:30
1,036.75 ریال5:56:12
1,037 ریال5:55:35
1,037.25 ریال5:55:32
1,037 ریال5:55:29
1,037.25 ریال5:54:40
1,037 ریال5:54:31
1,037.25 ریال5:54:17
1,037 ریال5:54:14
1,037.25 ریال5:54:12
1,037 ریال5:53:46
1,037.25 ریال5:53:32
1,037 ریال5:52:36
1,036.75 ریال5:50:23
1,036.25 ریال5:48:15
1,036 ریال5:47:58
1,036.25 ریال5:47:55
1,036 ریال5:47:52
1,036.25 ریال5:47:46
1,036 ریال5:47:32
1,035.25 ریال5:44:07
1,035.5 ریال5:41:24
1,036 ریال5:36:46
1,036.25 ریال5:35:34
1,036.5 ریال5:35:31
1,036.25 ریال5:35:28
1,036.5 ریال5:35:05
1,036.75 ریال5:34:21
1,036.5 ریال5:34:13
1,037 ریال5:34:10
1,036.5 ریال5:34:07
1,037 ریال5:33:51
1,037.25 ریال5:33:49
1,037 ریال5:33:46
1,037.25 ریال5:24:07
1,037 ریال5:21:34
1,037.25 ریال5:17:54
1,037 ریال5:17:45
1,037.25 ریال5:14:49
1,037 ریال5:10:46
1,037.25 ریال5:07:04
1,037 ریال5:04:23
1,037.25 ریال5:00:38
1,037 ریال4:59:22
1,036.75 ریال4:57:25
1,037 ریال4:57:22
1,036.75 ریال4:57:20
1,037 ریال4:53:04
1,036.75 ریال4:46:58
1,036.5 ریال4:46:55
1,036.75 ریال4:46:42
1,037 ریال4:42:56
1,037.25 ریال4:41:39
1,037 ریال4:41:09
1,037.25 ریال4:41:04
1,037 ریال4:36:27
1,036.75 ریال4:36:24
1,037.25 ریال4:36:20
1,036.75 ریال4:35:04
1,037 ریال4:33:48
1,036.75 ریال4:33:22
1,037 ریال4:33:06
1,036.75 ریال4:32:43
1,037 ریال4:31:03
1,036.75 ریال4:30:50
1,037 ریال4:30:48
1,036.75 ریال4:30:40
1,037 ریال4:30:37
1,036.75 ریال4:30:27
1,037.25 ریال4:30:16
نظرات