شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

روغن سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.61 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.7%