شاخص یاب

بازار آمریکا / روغن سویا

  • نرخ فعلی:29.12
  • بالاترین قیمت روز:30.43
  • پایین ترین قیمت روز:29.1
  • بیشترین مقدار نوسان روز:1.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.03%
  • نرخ بازگشایی بازار:30.43
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۴۱:۱۴
  • نرخ روز گذشته:29.15
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.03

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روغن سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روغن سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.12 ریال8:41:14
29.1 ریال8:39:15
29.12 ریال8:38:14
29.11 ریال8:37:14
29.12 ریال8:20:16
29.11 ریال8:17:14
29.12 ریال8:16:14
29.11 ریال8:15:18
29.12 ریال8:11:13
29.11 ریال8:06:15
29.12 ریال8:05:15
29.11 ریال7:43:14
29.12 ریال7:42:15
29.11 ریال7:41:14
29.13 ریال7:40:16
29.11 ریال7:37:14
29.12 ریال7:36:16
29.11 ریال7:29:14
29.12 ریال7:28:14
29.11 ریال7:27:15
29.12 ریال7:26:15
29.11 ریال7:25:14
29.12 ریال7:24:15
29.1 ریال7:23:18
29.11 ریال7:22:18
29.1 ریال7:21:15
29.12 ریال7:19:15
29.11 ریال7:17:14
29.12 ریال7:16:15
29.1 ریال7:15:14
29.11 ریال7:14:13
29.13 ریال7:13:12
29.1 ریال7:12:17
29.13 ریال7:10:14
29.1 ریال7:09:14
29.11 ریال7:08:15
29.13 ریال7:03:14
29.12 ریال7:02:14
29.13 ریال6:57:14
29.14 ریال6:56:14
29.13 ریال6:55:14
29.14 ریال6:52:15
29.13 ریال6:51:14
29.14 ریال6:49:13
29.13 ریال6:47:13
29.15 ریال6:42:15
29.14 ریال6:41:14
29.15 ریال6:40:15
29.14 ریال6:39:14
29.15 ریال6:38:13
29.14 ریال6:37:13
29.15 ریال6:34:13
29.13 ریال6:33:15
29.14 ریال6:32:13
29.13 ریال6:31:14
29.15 ریال6:30:16
29.13 ریال6:29:13
29.15 ریال6:24:14
29.13 ریال6:23:13
29.14 ریال6:22:14
29.15 ریال6:21:15
29.13 ریال6:20:16
29.14 ریال6:19:13
29.15 ریال6:17:13
29.14 ریال6:16:56
29.15 ریال6:15:14
29.13 ریال6:14:14
29.14 ریال6:13:13
29.15 ریال6:12:14
29.13 ریال6:11:13
29.14 ریال6:10:15
29.15 ریال6:08:14
29.14 ریال6:07:12
29.15 ریال6:05:57
29.16 ریال6:04:12
29.14 ریال6:02:13
29.15 ریال6:00:17
29.16 ریال5:59:13
29.13 ریال5:55:15
29.15 ریال5:52:13
29.13 ریال5:51:16
29.16 ریال5:50:16
29.13 ریال5:48:13
29.15 ریال5:46:14
29.13 ریال5:45:16
29.15 ریال5:43:15
29.13 ریال5:41:14
29.15 ریال5:40:15
29.13 ریال5:37:14
29.14 ریال5:36:13
29.15 ریال5:33:12
29.14 ریال5:31:13
29.15 ریال5:30:14
29.14 ریال5:29:12
29.15 ریال5:27:14
29.14 ریال5:26:13
29.15 ریال5:25:13
29.14 ریال5:23:13
29.1 ریال5:21:14
29.14 ریال5:20:15
29.11 ریال5:19:14
29.14 ریال5:17:14
29.1 ریال5:16:14
29.14 ریال5:15:15
29.11 ریال5:12:13
29.1 ریال5:11:13
29.11 ریال5:07:13
29.1 ریال5:06:13
29.11 ریال5:04:12
29.1 ریال5:03:14
29.13 ریال5:02:14
29.11 ریال5:00:15
29.13 ریال4:59:11
29.11 ریال4:57:13
29.13 ریال4:56:13
29.11 ریال4:55:14
29.13 ریال4:53:12
29.12 ریال4:52:12
29.13 ریال4:50:14
29.12 ریال4:49:12
29.13 ریال4:43:15
29.12 ریال4:42:14
29.13 ریال4:40:13
29.12 ریال4:39:13
29.14 ریال4:37:12
29.12 ریال4:35:13
29.14 ریال4:34:11
29.12 ریال4:33:13
29.13 ریال4:32:13
29.14 ریال4:31:12
29.13 ریال4:30:14
29.14 ریال4:28:12
29.13 ریال4:27:13
29.14 ریال4:22:13
29.13 ریال4:21:12
29.14 ریال4:18:12
29.13 ریال4:15:16
29.14 ریال4:14:12
29.13 ریال4:13:13
29.15 ریال4:12:14
29.14 ریال4:11:13
29.15 ریال4:10:13
29.13 ریال4:08:13
30.43 ریال4:06:12
29.15 ریال4:05:15
30.43 ریال4:02:14
29.15 ریال4:01:13
30.43 ریال3:59:12
29.15 ریال3:58:13
30.43 ریال3:57:13
29.15 ریال3:52:12
30.43 ریال3:51:13
29.15 ریال3:50:12
30.43 ریال3:48:12
29.15 ریال3:46:14
30.43 ریال3:45:14
نظرات