شاخص یاب

روغن سویا

  • نرخ فعلی:29.12
  • بالاترین قیمت روز:29.19
  • پایین ترین قیمت روز:29.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:29.19
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۷:۱۶
  • نرخ روز گذشته:29.17
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.17%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.05

نمودار کندل استیک روغن سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک روغن سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
29.12 ریال8:07:16
29.11 ریال8:03:27
29.1 ریال8:03:21
29.12 ریال7:48:05
29.11 ریال7:13:18
29.12 ریال7:11:42
29.13 ریال7:08:36
29.14 ریال7:08:32
29.13 ریال7:08:25
29.14 ریال7:06:47
29.12 ریال7:02:27
29.11 ریال6:54:27
29.1 ریال6:51:22
29.11 ریال6:51:19
29.1 ریال6:51:15
29.11 ریال6:50:49
29.12 ریال6:42:08
29.13 ریال6:31:12
29.14 ریال6:19:21
29.15 ریال6:19:18
29.14 ریال6:19:15
29.15 ریال6:06:44
29.14 ریال6:04:04
29.13 ریال5:57:04
29.12 ریال5:56:57
29.13 ریال5:56:54
29.15 ریال5:56:51
29.12 ریال5:56:48
29.15 ریال5:54:21
29.14 ریال5:51:37
29.15 ریال5:49:33
29.14 ریال5:45:47
29.15 ریال5:39:53
29.16 ریال5:38:18
29.15 ریال5:38:08
29.14 ریال5:37:37
29.15 ریال5:37:34
29.14 ریال5:37:29
29.15 ریال5:36:14
29.16 ریال5:32:11
29.15 ریال5:32:08
29.14 ریال5:31:04
29.15 ریال5:28:53
29.13 ریال5:20:23
29.14 ریال5:18:43
29.15 ریال5:12:17
29.14 ریال4:55:38
29.13 ریال4:54:37
29.12 ریال4:53:07
29.11 ریال4:52:56
29.1 ریال4:50:24
29.11 ریال4:48:11
29.1 ریال4:47:48
29.09 ریال4:46:50
29.1 ریال4:45:31
29.11 ریال4:41:12
29.1 ریال4:39:10
29.09 ریال4:39:07
29.1 ریال4:39:04
29.09 ریال4:38:10
29.1 ریال4:37:44
29.11 ریال4:36:34
29.12 ریال4:36:31
29.11 ریال4:36:22
29.12 ریال4:34:56
29.11 ریال4:34:20
29.1 ریال4:33:46
29.11 ریال4:33:43
29.1 ریال4:33:41
29.11 ریال4:33:27
29.12 ریال4:33:24
29.11 ریال4:33:22
29.13 ریال4:33:18
29.12 ریال4:33:16
29.13 ریال4:26:04
29.12 ریال4:16:50
29.13 ریال4:13:04
29.14 ریال4:10:12
29.13 ریال4:09:35
29.14 ریال4:06:40
29.13 ریال4:04:05
29.14 ریال4:00:23
29.13 ریال3:54:04
29.14 ریال3:52:31
29.12 ریال3:52:28
29.14 ریال3:51:47
29.13 ریال3:51:33
29.14 ریال3:50:53
29.13 ریال3:47:24
29.12 ریال3:47:07
29.13 ریال3:46:44
29.14 ریال3:45:34
29.15 ریال3:38:48
29.14 ریال3:38:32
29.15 ریال3:36:07
29.16 ریال3:35:50
29.15 ریال3:35:45
29.16 ریال3:35:43
29.15 ریال3:35:40
29.14 ریال3:34:48
29.13 ریال3:34:04
29.14 ریال3:33:45
29.15 ریال3:33:40
29.16 ریال3:32:25
29.15 ریال3:31:11
29.14 ریال3:31:08
29.15 ریال3:31:05
29.14 ریال3:30:54
29.15 ریال3:30:29
29.18 ریال3:30:27
29.15 ریال3:30:25
29.18 ریال3:30:22
29.17 ریال3:30:17
29.16 ریال3:30:12
29.19 ریال3:30:09
نظرات