کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 294 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 12.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.56%