شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 331 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 362 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 23.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.07%