بازار آمریکا / کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 380 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.6 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.74%