شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 303 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 301 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.62%