شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 318 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 339 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.7 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.86%