شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا

  • نرخ فعلی:307.7
  • بالاترین قیمت روز:315.7
  • پایین ترین قیمت روز:305
  • بیشترین مقدار نوسان روز:10.3
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.6%
  • نرخ بازگشایی بازار:315.7
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۵:۱۳
  • نرخ روز گذشته:305.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.72%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.2

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
307.7 ریال18:45:13
307.5 ریال18:44:14
307.6 ریال18:43:15
307.8 ریال18:42:13
307.6 ریال18:41:13
307.5 ریال18:40:14
307.6 ریال18:39:14
307.5 ریال18:38:13
307.6 ریال18:37:14
307.5 ریال18:36:15
307.6 ریال18:35:13
307.5 ریال18:34:14
307.6 ریال18:32:16
307.7 ریال18:31:15
307.6 ریال18:30:16
307.4 ریال18:29:13
307.6 ریال18:28:14
307.7 ریال18:27:13
307.6 ریال18:24:14
307.4 ریال18:23:12
306.6 ریال18:22:13
307.4 ریال18:21:13
306.6 ریال18:13:13
307.4 ریال18:12:13
306.6 ریال17:39:13
306.8 ریال17:38:11
306.6 ریال17:37:11
306.8 ریال17:36:14
306.6 ریال17:35:13
306.8 ریال17:32:13
306.6 ریال17:31:14
306.8 ریال17:24:14
306.6 ریال17:23:13
306.8 ریال17:17:13
306.9 ریال17:13:13
306.8 ریال17:12:13
306.7 ریال17:11:13
306.9 ریال17:07:13
306.7 ریال17:05:13
306.9 ریال17:04:13
306.8 ریال16:59:13
306.7 ریال16:57:13
306.8 ریال16:56:13
306.6 ریال16:55:13
306.7 ریال16:54:13
306.6 ریال16:53:11
306.7 ریال16:52:12
306.6 ریال16:51:14
306.7 ریال16:50:14
306.6 ریال16:49:13
306.5 ریال16:45:13
306.6 ریال16:44:12
306.3 ریال16:40:14
306.6 ریال16:39:13
306.5 ریال16:38:13
306.6 ریال16:37:12
306.4 ریال16:36:13
306.3 ریال16:34:12
306.5 ریال16:33:12
306.4 ریال16:32:13
306.5 ریال16:31:15
306.3 ریال16:29:12
306.4 ریال16:28:18
306.3 ریال16:27:13
306.2 ریال16:26:12
306.4 ریال16:25:12
306.2 ریال16:24:13
306.4 ریال16:23:12
306.2 ریال16:20:14
306.4 ریال16:19:13
306.2 ریال16:18:13
306.4 ریال16:17:12
306.2 ریال16:07:37
306.5 ریال16:04:13
306.4 ریال16:03:13
306.5 ریال16:02:14
306.4 ریال16:01:13
306.5 ریال15:59:13
306.4 ریال15:58:12
306.5 ریال15:56:13
306.4 ریال15:54:12
306.3 ریال15:53:12
306.5 ریال15:51:13
306.4 ریال15:50:13
306.5 ریال15:48:12
306.3 ریال15:47:13
306.5 ریال15:44:12
306.3 ریال15:39:11
306.4 ریال15:38:12
306.3 ریال15:36:12
306.4 ریال15:34:12
306.3 ریال15:32:13
306.4 ریال15:29:12
306.5 ریال15:27:13
306.4 ریال15:21:13
306.3 ریال15:20:14
306.5 ریال15:16:13
306.3 ریال15:15:14
306.5 ریال15:13:11
306.3 ریال15:10:13
306.5 ریال15:09:13
306.1 ریال15:07:12
306.3 ریال15:05:12
306.1 ریال15:03:12
306.3 ریال15:01:12
306.1 ریال14:59:13
306.3 ریال14:56:13
306.2 ریال14:54:12
306.1 ریال14:53:12
306.2 ریال14:52:12
306.1 ریال14:49:12
306.3 ریال14:48:13
306.2 ریال14:47:12
306.3 ریال14:46:12
306.2 ریال14:45:12
306.3 ریال14:42:12
306.4 ریال14:41:12
306.2 ریال14:39:13
306.3 ریال14:36:12
306.2 ریال14:34:12
306.4 ریال14:33:13
306.2 ریال14:32:14
306.3 ریال14:31:13
306.4 ریال14:30:16
306.2 ریال14:29:12
306.4 ریال14:28:11
306.3 ریال14:24:13
306.2 ریال14:20:14
306.1 ریال14:19:12
306.2 ریال14:18:12
306.1 ریال14:16:12
306.2 ریال14:15:15
306 ریال14:14:11
306.1 ریال14:12:13
306 ریال14:10:14
306.1 ریال14:09:12
306 ریال14:07:13
306.1 ریال14:05:13
306 ریال14:04:12
306.1 ریال14:03:11
305.8 ریال14:02:13
306 ریال13:59:12
306.1 ریال13:57:13
306 ریال13:56:12
305.8 ریال13:55:13
306 ریال13:53:13
305.9 ریال13:52:12
305.8 ریال13:51:13
306 ریال13:50:14
305.8 ریال13:49:12
306 ریال13:48:12
305.8 ریال13:36:13
305.5 ریال13:35:13
305.7 ریال13:34:12
305.5 ریال13:33:12
305.8 ریال13:32:14
305.7 ریال13:30:16
305.3 ریال13:29:13
305.7 ریال13:28:12
305.8 ریال13:27:13
305.7 ریال13:25:13
305.3 ریال13:24:15
305.2 ریال13:23:13
305.3 ریال13:21:13
305.2 ریال13:20:14
305 ریال13:15:15
305.3 ریال13:14:12
305.2 ریال13:11:13
305 ریال13:09:12
305.4 ریال13:07:13
305.2 ریال13:05:13
305 ریال13:03:15
305.4 ریال13:01:14
305 ریال12:59:12
305.4 ریال12:58:12
305.6 ریال12:57:12
305 ریال12:55:13
305.5 ریال12:54:13
305.6 ریال12:52:12
305.5 ریال12:50:14
305.6 ریال12:49:11
305.4 ریال12:46:13
305.6 ریال12:44:11
305.4 ریال12:42:12
305.5 ریال12:41:12
305.6 ریال12:39:11
305.5 ریال12:38:12
305.6 ریال12:37:12
305.5 ریال12:36:13
305.6 ریال12:35:13
315.7 ریال12:34:12
305.6 ریال12:33:14
315.7 ریال12:29:12
305.4 ریال12:28:13
315.7 ریال12:24:13
305.5 ریال12:23:12
315.7 ریال5:01:13
305.5 ریال5:00:20
315.7 ریال4:56:11
305.5 ریال4:55:12
315.7 ریال4:53:11
305.5 ریال4:52:11
315.7 ریال4:50:15
305.5 ریال4:49:11
315.7 ریال4:48:11
نظرات