کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا

  • نرخ فعلی:315.7
  • بالاترین قیمت روز:321.8
  • پایین ترین قیمت روز:315
  • بیشترین مقدار نوسان روز:6.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.22%
  • نرخ بازگشایی بازار:319.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۳:۱۷
  • نرخ روز گذشته:315
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.7

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
315.7 ریال16:03:17
315.6 ریال16:00:27
315.5 ریال15:59:14
315.6 ریال15:58:14
315.7 ریال15:57:15
315.6 ریال15:56:15
315.7 ریال15:55:16
315.5 ریال15:54:15
315.7 ریال15:53:16
315.6 ریال15:52:15
315.5 ریال15:51:16
315.7 ریال15:50:18
315.5 ریال15:48:16
315.6 ریال15:42:15
315.7 ریال15:41:15
315.6 ریال15:40:19
316 ریال15:39:15
315.7 ریال15:38:15
316 ریال15:37:16
316.1 ریال15:35:17
315.6 ریال15:34:17
316.1 ریال15:33:18
316 ریال15:32:17
316.1 ریال15:31:19
315.6 ریال15:29:16
316 ریال15:27:15
316.1 ریال15:26:16
316 ریال15:25:16
316.1 ریال15:23:14
316 ریال15:22:15
316.1 ریال15:21:17
316 ریال15:20:21
315.9 ریال15:19:15
316 ریال15:17:16
315.9 ریال15:16:16
316 ریال15:15:19
315.9 ریال15:13:16
316 ریال15:10:18
315.9 ریال15:08:17
316 ریال15:07:15
315.9 ریال15:06:16
316 ریال15:05:17
315.9 ریال15:01:21
316 ریال15:00:27
315.9 ریال14:59:16
316 ریال14:57:16
315.9 ریال14:56:16
316 ریال14:53:15
315.9 ریال14:47:16
316 ریال14:46:17
315.9 ریال14:45:17
316 ریال14:44:16
315.9 ریال14:42:16
316.2 ریال14:41:15
316 ریال14:40:19
316.2 ریال14:33:19
316 ریال14:32:18
316.3 ریال14:31:18
316.2 ریال14:22:16
316.3 ریال14:21:17
316.2 ریال14:18:18
316.3 ریال14:16:16
316.2 ریال14:15:18
316.3 ریال14:12:16
316.2 ریال14:11:16
316.3 ریال14:10:18
316.2 ریال14:09:17
316.3 ریال14:07:16
316.4 ریال14:06:16
316.2 ریال14:05:20
316.3 ریال14:04:17
316.4 ریال14:03:18
316.2 ریال14:01:23
316.3 ریال13:59:15
316.1 ریال13:57:17
316.3 ریال13:52:18
316.1 ریال13:50:19
316.2 ریال13:49:16
316.1 ریال13:48:19
316.3 ریال13:47:16
316.2 ریال13:46:17
316.1 ریال13:45:18
316.3 ریال13:44:17
316.1 ریال13:41:17
316.2 ریال13:40:19
316.1 ریال13:39:18
316.2 ریال13:35:18
315.9 ریال13:34:19
316.2 ریال13:33:19
316 ریال13:32:19
316.1 ریال13:30:20
321.8 ریال13:28:17
316 ریال13:27:17
321.8 ریال13:22:16
316 ریال13:21:18
321.8 ریال13:19:17
316 ریال13:18:19
321.8 ریال13:17:17
316 ریال13:15:18
321.8 ریال5:06:11
319.5 ریال5:05:12
321.8 ریال4:59:11
319.5 ریال4:58:11
315 ریال4:57:12
321.8 ریال4:56:12
315 ریال4:55:11
321.8 ریال4:54:12
315 ریال4:53:12
319.5 ریال4:52:11
315 ریال4:51:12
319.5 ریال4:49:12
315 ریال4:48:12
319.5 ریال4:45:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات