شاخص یاب

بازار آمریکا / کنجاله سویا

  • نرخ فعلی:336.9
  • بالاترین قیمت روز:337
  • پایین ترین قیمت روز:328
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.8
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.72%
  • نرخ بازگشایی بازار:333.6
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۴۵:۲۶
  • نرخ روز گذشته:331.8
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.54%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:5.1

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کنجاله سویا در روز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
336.9 ریال17:45:26
334.6 ریال17:44:25
336.9 ریال17:41:25
334.6 ریال17:40:27
336.9 ریال17:39:25
334.6 ریال17:37:23
336.9 ریال17:34:26
336.7 ریال17:33:26
336.9 ریال17:32:28
336.7 ریال17:31:27
336.9 ریال17:29:26
336.5 ریال17:27:25
336.7 ریال17:25:26
334.6 ریال17:24:28
336.5 ریال17:22:26
336.8 ریال17:21:27
336.5 ریال17:19:26
336.7 ریال17:18:27
336.5 ریال17:15:28
336.8 ریال17:13:25
336.5 ریال17:12:26
336.7 ریال17:11:25
336.5 ریال17:09:23
336.8 ریال17:08:26
334.3 ریال17:07:26
336.6 ریال17:06:25
334.3 ریال17:05:27
336.6 ریال17:04:26
334.3 ریال17:03:31
336.8 ریال17:02:28
336.6 ریال16:57:25
334.3 ریال16:47:24
333.9 ریال16:46:24
334.3 ریال16:44:22
334.4 ریال16:43:23
333.9 ریال16:42:27
334.4 ریال16:41:25
336.4 ریال16:38:25
334.4 ریال16:37:23
336.4 ریال16:34:25
336.9 ریال16:33:26
336.4 ریال16:32:26
333.9 ریال16:31:23
336.4 ریال16:29:25
333.9 ریال16:28:28
336.4 ریال16:24:27
336.9 ریال16:21:26
337 ریال16:20:27
336.9 ریال16:17:25
337 ریال16:16:26
336.9 ریال16:12:25
336.8 ریال16:11:25
337 ریال16:10:27
336.9 ریال16:09:25
337 ریال16:08:25
336.9 ریال16:07:28
337 ریال16:05:28
336.9 ریال16:03:27
337 ریال16:01:28
336.8 ریال16:00:39
337 ریال15:59:24
336.8 ریال15:58:25
334.1 ریال15:57:24
334.2 ریال15:56:26
334.4 ریال15:55:26
334.5 ریال15:54:24
334.1 ریال15:53:24
336.8 ریال15:52:26
334.5 ریال15:51:26
334.2 ریال15:50:28
334.1 ریال15:48:26
334.2 ریال15:44:25
334.3 ریال15:43:27
334.1 ریال15:40:28
334.4 ریال15:39:24
334.1 ریال15:37:24
334.3 ریال15:35:27
334.2 ریال15:34:26
334.3 ریال15:33:26
334.2 ریال15:30:28
334.3 ریال15:29:24
334.2 ریال15:28:26
334.3 ریال15:27:24
334.2 ریال15:26:25
334.3 ریال15:25:26
334.2 ریال15:24:25
334.3 ریال15:22:23
334.2 ریال15:21:26
334.3 ریال15:20:28
334.2 ریال15:17:25
334.3 ریال15:16:24
334.6 ریال15:15:26
334.2 ریال15:11:24
334.5 ریال15:10:25
334.6 ریال15:09:26
334.2 ریال15:08:26
334.5 ریال15:03:26
334.6 ریال15:02:27
334.5 ریال14:53:25
329.7 ریال14:52:25
334.5 ریال14:50:25
329.7 ریال14:49:25
334.5 ریال14:48:26
329.7 ریال14:45:27
334.5 ریال14:44:27
329.7 ریال11:16:25
328 ریال11:15:27
329.7 ریال11:13:22
328 ریال11:12:25
329.7 ریال11:11:24
328 ریال11:08:24
329.7 ریال11:07:26
328 ریال4:55:23
331.8 ریال4:52:21
328 ریال4:51:22
331.8 ریال4:46:20
333.6 ریال4:45:20
نظرات