صفحات مرتبط
شاخص یاب

پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.57 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.38%