صفحات مرتبط
شاخص یاب

پنبه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 91 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.19 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 83 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.81 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.98%