صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / پنبه

  • نرخ فعلی:79.94
  • بالاترین قیمت روز:80.02
  • پایین ترین قیمت روز:79.77
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.24
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.2%
  • نرخ بازگشایی بازار:79.78
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۱۹:۱۴
  • نرخ روز گذشته:80.02
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.1%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.08

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پنبه در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پنبه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
79.94 ریال8:19:14
79.93 ریال8:18:14
79.94 ریال8:14:13
79.93 ریال8:12:16
79.94 ریال8:10:16
79.93 ریال8:09:14
79.94 ریال8:08:13
79.93 ریال8:07:15
79.9 ریال8:06:15
79.94 ریال8:05:15
79.9 ریال8:04:14
79.93 ریال8:03:15
79.9 ریال8:02:17
79.94 ریال8:01:15
79.9 ریال8:00:19
79.88 ریال7:59:15
79.93 ریال7:58:14
79.88 ریال7:54:15
79.9 ریال7:53:15
79.88 ریال7:52:13
79.9 ریال7:51:16
79.88 ریال7:49:13
79.9 ریال7:46:15
79.88 ریال7:45:15
79.9 ریال7:43:14
79.88 ریال7:37:14
79.9 ریال7:35:15
79.88 ریال7:34:14
79.95 ریال7:33:16
79.9 ریال7:31:16
79.95 ریال7:30:17
79.9 ریال7:12:17
79.94 ریال7:11:14
79.9 ریال7:08:15
79.94 ریال7:07:14
79.9 ریال7:06:15
79.94 ریال7:04:14
79.91 ریال7:03:14
79.94 ریال7:00:17
79.92 ریال6:59:13
79.91 ریال6:57:14
79.94 ریال6:55:14
79.96 ریال6:54:15
79.94 ریال6:52:15
79.96 ریال6:51:14
79.91 ریال6:50:26
79.92 ریال6:49:13
79.96 ریال6:47:13
79.91 ریال6:46:13
79.96 ریال6:45:15
79.91 ریال6:44:14
79.96 ریال6:37:13
79.83 ریال6:36:13
79.96 ریال6:34:13
79.83 ریال6:32:13
79.96 ریال6:30:16
79.83 ریال6:29:13
79.96 ریال6:28:14
79.83 ریال6:27:14
79.87 ریال6:26:15
79.83 ریال6:24:14
79.87 ریال6:21:15
79.83 ریال6:20:16
79.87 ریال6:19:13
79.83 ریال6:16:56
79.87 ریال6:13:13
79.94 ریال6:12:14
79.97 ریال6:11:13
79.94 ریال6:10:15
79.87 ریال6:08:14
79.91 ریال6:06:44
79.97 ریال6:05:57
79.91 ریال5:54:12
79.77 ریال5:53:13
79.91 ریال5:51:16
79.77 ریال5:47:15
79.93 ریال5:46:14
79.84 ریال5:45:16
79.77 ریال5:43:15
79.84 ریال5:42:16
79.8 ریال5:40:15
79.84 ریال5:39:14
79.77 ریال5:38:14
79.8 ریال5:37:13
79.86 ریال5:36:13
79.84 ریال5:35:14
79.77 ریال5:34:13
79.8 ریال5:32:14
79.85 ریال5:31:13
79.8 ریال5:27:14
79.85 ریال5:26:13
79.8 ریال5:25:13
79.86 ریال5:24:14
79.85 ریال5:23:13
79.9 ریال5:22:14
79.86 ریال5:21:14
79.9 ریال5:20:15
79.86 ریال5:19:14
79.85 ریال5:17:14
79.9 ریال5:14:13
79.85 ریال5:11:13
79.9 ریال5:08:12
79.91 ریال5:07:13
79.9 ریال5:06:13
79.78 ریال5:03:14
79.9 ریال5:02:14
79.78 ریال5:00:15
79.91 ریال4:59:11
79.9 ریال4:58:13
80.02 ریال4:56:13
79.86 ریال4:55:14
79.78 ریال4:54:13
80.02 ریال4:52:12
79.91 ریال4:51:12
80.02 ریال4:50:14
79.78 ریال4:48:14
80.02 ریال4:46:12
79.78 ریال4:45:13
نظرات