صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / پنبه

  • نرخ فعلی:79.62
  • بالاترین قیمت روز:79.71
  • پایین ترین قیمت روز:78.69
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.55
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.11%
  • نرخ بازگشایی بازار:79.41
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۹:۱۵
  • نرخ روز گذشته:79.12
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.63%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.5

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پنبه در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / پنبه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
79.62 ریال20:39:15
79.32 ریال20:37:11
79.57 ریال20:36:13
79.32 ریال20:35:12
79.23 ریال20:34:12
79.57 ریال20:33:15
79.23 ریال20:32:12
79.57 ریال20:31:13
79.31 ریال20:30:15
79.23 ریال20:29:13
79.36 ریال20:28:13
79.31 ریال20:27:13
79.23 ریال20:26:12
79.32 ریال20:25:13
79.31 ریال20:23:13
79.32 ریال20:21:13
79.31 ریال20:20:14
79.36 ریال20:19:12
79.23 ریال20:18:12
79.36 ریال20:17:13
79.31 ریال20:12:12
79.58 ریال20:11:13
79.36 ریال20:10:15
79.53 ریال20:09:13
79.36 ریال20:08:14
79.53 ریال20:06:15
79.46 ریال20:05:15
79.53 ریال20:03:15
79.58 ریال20:00:17
79.53 ریال19:59:12
79.48 ریال19:58:13
79.53 ریال19:56:14
79.46 ریال19:55:15
79.48 ریال19:54:14
79.46 ریال19:53:14
79.53 ریال19:47:13
79.48 ریال19:44:14
79.64 ریال19:43:15
79.48 ریال19:42:12
79.71 ریال19:40:16
79.48 ریال19:39:13
79.71 ریال19:38:13
79.48 ریال19:37:13
79.64 ریال19:35:13
79.48 ریال19:34:13
79.71 ریال19:30:18
79.48 ریال19:29:13
79.64 ریال19:27:13
79.48 ریال19:25:15
79.71 ریال19:24:13
79.64 ریال19:23:14
79.71 ریال19:21:14
79.16 ریال19:19:13
79.48 ریال19:18:12
79.16 ریال19:17:12
79.48 ریال19:16:13
79.19 ریال19:15:14
79.16 ریال19:14:13
79.19 ریال19:10:15
79.16 ریال19:09:13
79.11 ریال19:08:13
79.16 ریال19:06:13
79.19 ریال19:04:13
79.16 ریال19:03:14
79.19 ریال19:02:13
79.11 ریال19:01:14
79.19 ریال18:59:12
79.13 ریال18:58:13
79.11 ریال18:56:12
79.19 ریال18:55:14
79.13 ریال18:54:13
79.09 ریال18:53:13
79.13 ریال18:50:15
79.1 ریال18:49:14
79.13 ریال18:46:14
79.09 ریال18:45:15
79.13 ریال18:43:13
79.09 ریال18:38:14
79.13 ریال18:37:13
79.1 ریال18:36:14
79.09 ریال18:35:14
79.1 ریال18:32:13
79.09 ریال18:31:15
79.1 ریال18:30:15
79.07 ریال18:29:12
79.1 ریال18:28:13
79.07 ریال18:27:14
79.15 ریال18:26:13
79.13 ریال18:25:13
79.15 ریال18:24:13
79.07 ریال18:22:13
79.13 ریال18:21:14
79.07 ریال18:20:15
79.13 ریال18:19:12
79.07 ریال18:17:13
79.15 ریال18:16:13
79.07 ریال18:14:13
79.13 ریال18:13:11
79.07 ریال18:10:15
79.15 ریال18:09:15
79.07 ریال18:08:12
79.17 ریال18:07:14
79.15 ریال18:06:14
79.04 ریال18:05:14
79.07 ریال18:03:15
78.98 ریال18:02:14
79.15 ریال18:01:14
79.04 ریال18:00:17
79.03 ریال17:59:13
79.07 ریال17:58:11
79.04 ریال17:57:13
78.89 ریال17:56:12
79.07 ریال17:55:14
78.89 ریال17:54:13
79.07 ریال17:53:12
78.89 ریال17:52:12
79.07 ریال17:51:14
79.03 ریال17:50:14
79.04 ریال17:49:12
78.89 ریال17:48:13
79.03 ریال17:47:13
78.78 ریال17:46:12
79.04 ریال17:45:14
78.89 ریال17:43:12
78.78 ریال17:42:14
78.89 ریال17:41:12
79.03 ریال17:40:14
78.89 ریال17:39:13
78.78 ریال17:38:12
78.89 ریال17:35:13
78.73 ریال17:34:13
78.78 ریال17:32:13
78.71 ریال17:29:12
78.78 ریال17:28:11
78.71 ریال17:27:13
78.78 ریال17:26:13
78.73 ریال17:24:12
78.69 ریال17:23:12
78.71 ریال17:21:13
78.69 ریال17:19:13
78.73 ریال17:18:13
78.69 ریال17:17:13
78.71 ریال17:15:14
78.73 ریال17:14:12
78.69 ریال17:12:12
78.71 ریال17:10:15
78.69 ریال17:09:13
78.71 ریال17:08:13
78.69 ریال17:02:15
79.12 ریال17:01:14
78.69 ریال17:00:19
79.17 ریال16:56:13
79.12 ریال16:55:13
79.17 ریال16:54:12
79.12 ریال16:53:12
79.14 ریال16:52:13
79.17 ریال16:51:13
79.14 ریال16:50:14
78.75 ریال16:48:13
79.2 ریال16:47:12
79.17 ریال16:44:12
79.12 ریال16:43:13
79.17 ریال16:39:13
79.14 ریال16:38:13
79.12 ریال16:37:12
79.14 ریال16:36:14
79.2 ریال16:34:13
79.14 ریال16:33:13
79.33 ریال16:31:14
79.2 ریال16:30:17
79.33 ریال16:29:12
79.2 ریال16:28:13
79.33 ریال16:26:12
79.35 ریال16:24:13
79.33 ریال16:22:13
79.32 ریال16:21:14
79.33 ریال16:20:13
79.35 ریال16:19:13
79.33 ریال16:18:13
79.32 ریال16:16:12
79.33 ریال16:15:14
79.32 ریال16:12:13
79.35 ریال16:11:14
79.31 ریال16:08:13
79.32 ریال16:04:13
79.41 ریال16:03:13
79.32 ریال16:02:12
79.31 ریال16:01:13
79.41 ریال15:59:12
79.28 ریال15:57:13
79.31 ریال15:56:14
79.28 ریال15:54:18
79.41 ریال15:53:13
79.28 ریال15:50:14
79.41 ریال15:49:13
79.28 ریال15:44:12
79.23 ریال15:43:13
79.28 ریال15:37:12
79.25 ریال15:35:14
79.3 ریال15:34:12
79.23 ریال15:33:14
79.3 ریال15:32:15
79.25 ریال15:31:14
79.28 ریال15:30:17
79.3 ریال15:29:12
79.28 ریال15:28:13
79.3 ریال15:26:12
79.23 ریال15:24:14
79.3 ریال15:23:12
79.24 ریال15:22:12
79.3 ریال15:21:14
79.25 ریال15:20:14
79.3 ریال15:19:12
79.24 ریال15:17:13
79.23 ریال15:16:12
79.3 ریال15:15:14
79.24 ریال15:14:12
79.23 ریال15:13:12
79.3 ریال15:11:12
79.24 ریال15:10:14
79.23 ریال15:08:13
79.3 ریال15:07:12
79.24 ریال15:06:14
79.23 ریال15:05:13
79.27 ریال15:04:13
79.24 ریال15:02:13
79.23 ریال15:01:14
79.27 ریال15:00:17
79.24 ریال14:58:12
79.23 ریال14:57:13
79.22 ریال14:56:12
79.27 ریال14:54:13
79.22 ریال14:53:12
79.24 ریال14:52:13
79.22 ریال14:51:13
79.26 ریال14:50:14
79.22 ریال14:49:12
79.26 ریال14:48:12
79.31 ریال14:47:13
79.27 ریال14:46:12
79.22 ریال14:45:13
79.29 ریال14:44:11
79.26 ریال14:42:13
79.22 ریال14:41:12
79.24 ریال14:40:13
79.31 ریال14:37:12
79.26 ریال14:36:13
79.24 ریال14:35:14
79.29 ریال14:34:13
79.26 ریال14:32:13
79.3 ریال14:31:14
79.31 ریال14:30:18
79.3 ریال14:29:12
79.31 ریال14:27:13
79.3 ریال14:26:12
79.29 ریال14:25:13
79.3 ریال14:16:12
79.32 ریال14:15:14
79.3 ریال14:13:12
79.32 ریال14:11:13
79.3 ریال14:08:12
79.32 ریال14:06:12
79.3 ریال14:05:13
79.32 ریال14:04:13
79.3 ریال14:03:13
79.32 ریال14:02:12
79.39 ریال14:01:13
79.32 ریال13:59:12
79.39 ریال13:58:12
79.32 ریال13:57:12
79.35 ریال13:56:12
79.39 ریال13:53:12
79.32 ریال13:52:12
79.39 ریال13:49:12
79.22 ریال13:48:12
79.39 ریال13:47:13
79.35 ریال13:46:13
79.39 ریال13:38:12
79.13 ریال13:37:13
79.18 ریال13:36:12
79.39 ریال13:34:13
79.21 ریال13:33:14
79.13 ریال13:32:14
79.18 ریال13:31:12
79.21 ریال13:30:16
79.13 ریال13:29:12
79.18 ریال13:28:13
79.13 ریال13:27:12
79.18 ریال13:26:12
79.13 ریال13:25:14
79.21 ریال13:24:13
79.14 ریال13:22:12
79.13 ریال13:21:12
79.14 ریال13:20:13
79.13 ریال13:15:14
79.24 ریال13:14:12
79.13 ریال13:13:12
79.14 ریال13:12:13
79.24 ریال13:11:12
79.14 ریال13:10:13
79.13 ریال13:09:12
79.29 ریال13:08:12
79.14 ریال13:07:12
79.24 ریال13:06:13
79.2 ریال13:05:12
79.14 ریال13:04:13
79.2 ریال12:59:12
79.24 ریال12:58:12
79.29 ریال12:57:13
79.24 ریال12:56:12
79.29 ریال12:55:14
79.2 ریال12:54:14
79.29 ریال12:50:15
79.2 ریال12:49:12
79.23 ریال12:48:13
79.2 ریال12:45:13
79.23 ریال12:44:13
79.2 ریال12:43:13
79.23 ریال12:40:14
79.29 ریال12:39:13
79.23 ریال12:38:12
79.12 ریال12:37:13
79.23 ریال12:36:14
79.29 ریال12:35:13
79.23 ریال12:30:17
79.31 ریال12:29:11
79.29 ریال12:28:12
79.31 ریال12:27:13
79.23 ریال12:25:13
79.36 ریال12:24:13
79.23 ریال12:23:13
79.29 ریال12:22:12
79.22 ریال12:20:14
79.31 ریال12:19:12
79.22 ریال12:18:13
79.24 ریال12:17:13
79.32 ریال12:16:12
79.24 ریال12:15:14
79.22 ریال12:14:13
79.36 ریال12:13:13
79.22 ریال12:12:13
79.24 ریال12:11:12
79.22 ریال12:10:16
79.36 ریال12:09:13
79.22 ریال12:08:13
79.24 ریال12:07:12
79.22 ریال12:06:13
79.24 ریال12:03:14
79.29 ریال12:01:13
79.24 ریال12:00:18
79.29 ریال11:59:13
79.26 ریال11:58:12
79.35 ریال11:56:14
79.38 ریال11:55:13
79.29 ریال11:54:13
79.35 ریال11:53:13
79.29 ریال11:52:13
79.26 ریال11:51:12
79.35 ریال11:50:15
79.38 ریال11:48:12
79.4 ریال11:47:12
79.38 ریال11:46:12
79.35 ریال11:45:13
79.38 ریال11:44:13
79.35 ریال11:43:12
79.4 ریال11:40:14
79.38 ریال11:39:14
79.4 ریال11:38:13
79.38 ریال11:37:12
79.4 ریال11:36:13
79.38 ریال11:34:13
79.4 ریال10:48:12
79.31 ریال10:44:12
79.4 ریال10:43:12
79.31 ریال10:42:12
79.4 ریال10:41:12
79.3 ریال10:39:15
79.31 ریال10:37:12
79.3 ریال10:36:12
79.31 ریال10:33:13
79.3 ریال10:31:14
79.29 ریال10:30:16
79.31 ریال10:24:12
79.26 ریال10:23:12
79.39 ریال10:22:13
79.26 ریال10:21:13
79.3 ریال10:20:14
79.39 ریال10:19:12
79.26 ریال10:14:12
79.39 ریال10:13:12
79.26 ریال10:09:13
79.39 ریال10:08:13
79.26 ریال10:06:12
79.14 ریال10:05:12
79.26 ریال10:04:12
79.14 ریال10:03:13
79.26 ریال9:59:12
79.14 ریال9:42:12
79.25 ریال9:41:16
79.14 ریال9:39:12
79.25 ریال9:38:12
79.14 ریال9:37:13
79.25 ریال9:25:13
79.23 ریال9:24:12
79.25 ریال9:16:12
79.23 ریال8:05:13
79.22 ریال8:04:13
79.23 ریال8:02:11
79.22 ریال8:01:13
79.23 ریال8:00:18
79.22 ریال7:47:12
79.3 ریال7:46:11
79.22 ریال7:44:16
79.3 ریال7:42:12
79.23 ریال7:41:15
79.22 ریال7:40:15
79.3 ریال7:39:16
79.23 ریال7:38:12
79.3 ریال7:35:12
79.23 ریال7:32:11
79.3 ریال7:31:15
79.23 ریال7:30:16
79.3 ریال7:28:13
79.25 ریال7:26:12
79.23 ریال7:24:12
79.17 ریال7:23:14
79.23 ریال7:22:12
79.25 ریال7:20:14
79.23 ریال7:18:12
79.17 ریال7:17:12
79.23 ریال7:16:12
79.25 ریال7:15:16
79.06 ریال7:14:12
79.23 ریال7:13:12
79.17 ریال7:12:12
79.25 ریال7:11:12
79.17 ریال7:10:13
79.06 ریال7:08:12
79.25 ریال7:07:13
79.17 ریال7:03:16
79.06 ریال7:02:13
79.17 ریال7:00:15
79.12 ریال6:59:12
79.17 ریال6:58:12
79.12 ریال6:56:12
79.17 ریال6:55:13
79.06 ریال6:54:12
79.21 ریال6:50:13
79.12 ریال6:45:13
79.21 ریال6:44:43
79.15 ریال6:44:13
79.12 ریال6:42:00
79.12 ریال6:41:15
79.14 ریال6:39:59
79.15 ریال6:39:26
79.21 ریال6:36:57
79.14 ریال6:35:53
79.15 ریال6:35:01
79.14 ریال6:31:13
79.2 ریال6:30:16
79.15 ریال6:28:12
79.2 ریال6:25:13
79.15 ریال6:24:13
79.2 ریال6:23:13
79.24 ریال6:22:51
79.2 ریال6:21:41
79.27 ریال6:20:54
79.2 ریال6:17:56
79.27 ریال6:17:50
79.2 ریال6:17:50
79.24 ریال6:14:51
79.2 ریال6:12:27
79.2 ریال6:12:14
79.29 ریال6:10:26
79.27 ریال6:08:13
79.24 ریال6:06:14
79.27 ریال6:02:12
79.24 ریال6:01:15
79.27 ریال5:59:12
79.41 ریال5:58:17
79.27 ریال5:55:13
79.41 ریال5:54:16
79.29 ریال5:53:13
79.24 ریال5:52:16
79.41 ریال5:50:15
79.31 ریال5:49:13
79.41 ریال0:07:11
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات