کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 371 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 376 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.51%