صفحات مرتبط
شاخص یاب

ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 348 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 37.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.31%