شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذرت

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 398 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.62 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.17%