صفحات مرتبط
شاخص یاب

ذرت

  • نرخ فعلی:354.25
  • بالاترین قیمت روز:355
  • پایین ترین قیمت روز:352.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:352.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۴:۳۳:۰۸
  • نرخ روز گذشته:352.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.57%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2

نمودار کندل استیک ذرت در روز جاری

نمودار کندل استیک ذرت در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
354.25 ریال14:33:08
354.75 ریال14:32:23
354.5 ریال14:30:16
354.75 ریال14:29:23
354.5 ریال14:28:17
354.75 ریال14:28:11
354.5 ریال14:28:06
354.75 ریال14:27:22
355 ریال14:27:17
354.75 ریال14:25:40
354.5 ریال14:25:34
354.75 ریال14:25:07
354.5 ریال14:24:13
354.25 ریال14:20:19
354 ریال14:15:51
353.75 ریال14:13:45
354 ریال14:13:34
353.75 ریال14:11:07
354 ریال14:08:36
353.75 ریال14:07:07
354 ریال14:05:49
353.75 ریال14:04:07
354 ریال14:02:54
353.75 ریال13:51:28
353.5 ریال13:32:26
353.75 ریال13:30:10
354 ریال13:27:46
353.75 ریال13:27:06
354 ریال13:25:08
353.75 ریال13:24:57
354 ریال13:20:35
353.75 ریال13:13:27
353.5 ریال13:12:13
353.75 ریال13:09:56
353.5 ریال13:09:51
353.75 ریال13:09:46
353.5 ریال13:08:11
353.75 ریال13:01:22
353.5 ریال13:01:07
353.75 ریال12:56:07
353.5 ریال12:49:36
353.75 ریال12:48:06
354 ریال12:46:37
353.75 ریال12:41:36
353.5 ریال12:37:06
353.75 ریال12:35:33
353.5 ریال12:29:46
353.75 ریال12:20:56
353.5 ریال12:02:59
353.75 ریال11:58:35
353.5 ریال11:57:30
353.75 ریال11:57:06
353.5 ریال11:54:11
353.75 ریال11:48:37
354 ریال11:48:32
353.75 ریال11:48:28
354 ریال11:46:10
354.25 ریال11:44:29
354 ریال11:42:45
353.75 ریال11:39:24
353.5 ریال11:35:52
353.25 ریال11:35:16
353.5 ریال11:34:15
353.25 ریال11:33:34
353.5 ریال11:33:25
353.25 ریال11:32:52
353.5 ریال11:31:32
353.25 ریال11:28:06
353.5 ریال11:24:06
353.25 ریال11:22:51
353.5 ریال10:59:27
353.25 ریال10:55:24
353 ریال10:49:46
353.25 ریال10:33:05
353.5 ریال10:30:12
353.25 ریال10:27:10
353.5 ریال10:21:15
353.25 ریال10:08:17
353.5 ریال10:05:38
353.25 ریال10:04:51
353 ریال10:01:45
353.25 ریال9:48:44
353 ریال9:48:40
353.25 ریال9:48:37
353 ریال9:48:05
353.25 ریال9:38:16
353 ریال9:12:05
353.25 ریال9:11:53
353 ریال9:11:50
353.25 ریال9:11:46
353 ریال9:08:46
353.25 ریال9:08:13
353.5 ریال9:00:27
353.25 ریال8:48:24
353.5 ریال8:41:59
353.25 ریال8:41:55
353.5 ریال8:41:51
353.25 ریال8:40:34
353.5 ریال8:39:29
353.25 ریال8:35:32
353 ریال8:29:30
353.25 ریال8:29:26
353 ریال8:29:23
353.25 ریال8:26:26
353 ریال8:22:49
353.25 ریال8:18:45
353 ریال8:18:05
353.25 ریال8:17:54
353 ریال8:00:23
352.75 ریال7:59:33
353 ریال7:56:23
352.75 ریال7:54:15
353 ریال7:50:42
353.25 ریال7:47:08
353 ریال7:43:51
353.25 ریال7:38:32
353 ریال7:36:53
353.25 ریال7:36:47
353.5 ریال7:33:54
353.75 ریال7:33:40
353.5 ریال7:04:52
353.75 ریال6:56:22
354 ریال6:55:25
353.75 ریال6:49:05
354 ریال6:48:51
353.75 ریال6:43:04
354 ریال6:30:11
353.75 ریال6:29:07
354 ریال6:05:24
353.75 ریال6:05:05
354 ریال6:04:17
353.75 ریال6:04:14
354 ریال6:04:11
353.75 ریال6:04:07
354 ریال6:03:52
353.75 ریال6:03:33
354 ریال5:55:50
354.25 ریال5:54:51
354 ریال5:53:04
353.75 ریال5:51:27
354 ریال5:44:25
354.25 ریال5:44:11
354 ریال5:40:09
354.25 ریال5:39:21
354 ریال5:39:04
354.25 ریال5:36:35
354.5 ریال5:33:42
354.75 ریال5:30:08
354.5 ریال5:28:11
354.75 ریال5:25:35
354.5 ریال5:24:10
354.75 ریال5:21:16
355 ریال5:21:14
354.75 ریال5:21:11
355 ریال5:19:28
354.75 ریال5:16:08
355 ریال5:10:48
354.75 ریال5:10:24
355 ریال5:09:32
354.75 ریال5:07:29
354.5 ریال5:04:56
354.75 ریال5:03:38
354.5 ریال5:01:46
354.25 ریال5:00:33
354.5 ریال5:00:06
354.25 ریال4:59:03
354.5 ریال4:58:47
354.25 ریال4:58:11
354 ریال4:58:08
354.25 ریال4:58:04
354 ریال4:56:32
353.75 ریال4:55:43
354 ریال4:51:16
353.75 ریال4:50:11
354 ریال4:48:04
353.75 ریال4:46:23
354 ریال4:45:34
354.25 ریال4:44:27
354 ریال4:43:57
353.75 ریال4:43:52
354 ریال4:43:49
353.75 ریال4:43:41
353.5 ریال4:42:42
353.75 ریال4:42:19
353.5 ریال4:40:37
353.25 ریال4:40:33
353.5 ریال4:40:30
353.25 ریال4:36:34
353.5 ریال4:34:12
353.75 ریال4:34:08
353.5 ریال4:34:04
353.75 ریال4:32:28
353.5 ریال4:31:52
353.25 ریال4:31:48
353.5 ریال4:31:09
353 ریال4:31:05
353.25 ریال4:30:42
353 ریال4:30:24
353.25 ریال4:30:20
352.75 ریال4:30:11
نظرات