صفحات مرتبط

ذرت

  • نرخ فعلی:380.25
  • بالاترین قیمت روز:381.75
  • پایین ترین قیمت روز:380.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.07%
  • نرخ بازگشایی بازار:381.25
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۲۰:۳۲
  • نرخ روز گذشته:381.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.33%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.25

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
380.25 ریال13:20:32
380.5 ریال13:18:50
380.25 ریال13:14:52
380.5 ریال13:13:11
380.75 ریال13:09:51
380.5 ریال13:04:54
380.25 ریال13:02:17
380.5 ریال13:01:21
380.75 ریال12:53:15
380.5 ریال12:51:16
381 ریال12:50:12
380.75 ریال12:07:29
381 ریال12:05:21
380.75 ریال12:01:43
381.25 ریال12:01:38
380.75 ریال12:01:33
381.25 ریال11:59:33
381.5 ریال11:54:15
381.25 ریال11:45:06
381.5 ریال11:09:09
381.25 ریال10:54:14
381.5 ریال10:19:29
381.25 ریال9:43:05
381.5 ریال9:37:40
381.25 ریال9:31:50
381.5 ریال9:03:49
381.25 ریال8:58:51
381.5 ریال8:29:20
381.75 ریال7:53:39
381.5 ریال7:51:08
381.75 ریال7:42:54
381.5 ریال6:13:04
381.25 ریال5:57:36
381.5 ریال5:57:33
381.25 ریال5:57:30
381.5 ریال5:51:29
381.25 ریال5:42:43
381 ریال5:39:44
381.25 ریال5:34:35
381.75 ریال5:33:41
381.5 ریال5:31:03
381.75 ریال5:24:55
381.5 ریال4:39:42
381.25 ریال4:36:51
381.5 ریال4:34:53
381.25 ریال4:32:19
381.5 ریال4:31:45
381.25 ریال4:31:43
381.5 ریال4:30:40
381.25 ریال4:30:16