صفحات مرتبط

ذرت

  • نرخ فعلی:367.5
  • بالاترین قیمت روز:367.75
  • پایین ترین قیمت روز:366.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:366.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۱۱
  • نرخ روز گذشته:366.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.2%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.75