شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار آمریکا / قهوه

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 107 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 22.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.87%