کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / قهوه

  • نرخ فعلی:95.5
  • بالاترین قیمت روز:97.3
  • پایین ترین قیمت روز:110.45
  • بیشترین مقدار نوسان روز:13.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.52%
  • نرخ بازگشایی بازار:110.45
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۵۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:97.3
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.88%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.8

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / قهوه در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / قهوه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
95.5 ریال21:56:17
95.85 ریال21:55:17
95.8 ریال21:54:17
95.85 ریال21:53:17
95.9 ریال21:52:16
95.85 ریال21:49:16
95.8 ریال21:48:17
95.9 ریال21:47:16
95.85 ریال21:43:16
96.2 ریال21:41:16
96.25 ریال21:39:16
96.15 ریال21:38:15
96.25 ریال21:34:16
96.2 ریال21:33:17
96.25 ریال21:30:20
95.95 ریال21:29:16
96.25 ریال21:28:17
96.15 ریال21:27:17
96.25 ریال21:24:17
96 ریال21:23:17
96.25 ریال21:22:16
95.95 ریال21:21:17
96 ریال21:20:19
96.25 ریال21:19:17
96 ریال21:18:15
96.05 ریال21:16:17
96.25 ریال21:14:16
96.1 ریال21:13:17
96 ریال21:12:18
96.1 ریال21:10:18
95.95 ریال21:09:17
96.05 ریال21:06:16
96.1 ریال21:05:16
96.25 ریال21:04:16
96.1 ریال21:03:16
96.3 ریال21:02:18
96.1 ریال21:01:18
96.25 ریال21:00:23
96.1 ریال20:59:17
96.25 ریال20:57:17
96.3 ریال20:56:17
96.1 ریال20:53:17
96.65 ریال20:51:18
96.1 ریال20:49:17
96.65 ریال20:43:19
96.3 ریال20:42:18
96.65 ریال20:39:18
96.75 ریال20:38:17
96.65 ریال20:36:19
96.55 ریال20:35:19
96.75 ریال20:34:17
96.85 ریال20:33:16
96.75 ریال20:32:19
96.55 ریال20:31:19
96.75 ریال20:29:17
96.55 ریال20:28:18
96.75 ریال20:27:19
96.55 ریال20:26:18
96.85 ریال20:25:20
96.55 ریال20:24:18
96.85 ریال20:22:19
96.75 ریال20:21:19
96.85 ریال20:20:19
96.75 ریال20:19:18
96.85 ریال20:15:18
96.55 ریال20:14:18
96.85 ریال20:13:18
96.55 ریال20:11:19
97.05 ریال20:10:19
96.85 ریال20:09:19
96.55 ریال20:04:20
96.15 ریال20:01:23
96.55 ریال20:00:33
97.05 ریال19:59:20
96.55 ریال19:58:18
97.05 ریال19:57:21
96.55 ریال19:56:20
97.1 ریال19:52:19
97.05 ریال19:51:20
97.1 ریال19:50:21
96.65 ریال19:49:20
97.05 ریال19:48:19
97 ریال19:47:21
96.65 ریال19:46:19
97.05 ریال19:45:20
97.1 ریال19:44:19
96.65 ریال19:43:19
97.1 ریال19:41:20
96.85 ریال19:40:22
96.65 ریال19:38:18
96.85 ریال19:37:18
96.65 ریال19:35:22
96.85 ریال19:31:18
96.65 ریال19:30:24
96.85 ریال19:29:18
96.65 ریال19:27:19
96.85 ریال19:25:19
96.7 ریال19:24:21
96.85 ریال19:23:18
96.7 ریال19:22:17
96.85 ریال19:16:20
96.7 ریال19:13:18
96.65 ریال19:11:20
96.7 ریال19:10:21
96.65 ریال19:09:18
96.7 ریال19:08:18
96.65 ریال19:07:19
96.7 ریال19:05:19
96.65 ریال19:04:18
96.55 ریال19:02:20
96.65 ریال19:01:20
96.45 ریال19:00:26
96.65 ریال18:59:18
96.55 ریال18:58:18
96.45 ریال18:57:19
96.65 ریال18:56:20
96.1 ریال18:55:21
96.65 ریال18:54:20
96.05 ریال18:50:21
96.25 ریال18:49:17
96.45 ریال18:48:17
96.1 ریال18:47:19
96.05 ریال18:46:19
96.25 ریال18:45:23
96.05 ریال18:44:18
96.1 ریال18:43:18
96.05 ریال18:41:18
96.25 ریال18:40:20
96.05 ریال18:38:18
96.3 ریال18:37:18
96.05 ریال18:35:18
96.5 ریال18:34:18
96.55 ریال18:33:21
96.05 ریال18:31:18
96.55 ریال18:27:19
96.5 ریال18:26:18
96.3 ریال18:24:19
96.5 ریال18:22:17
96.45 ریال18:21:19
96.5 ریال18:19:18
96.55 ریال18:18:16
96.45 ریال18:17:18
96.55 ریال18:15:19
96.5 ریال18:14:18
96.45 ریال18:13:16
96.5 ریال18:10:19
96.65 ریال18:09:18
96.55 ریال18:07:18
96.7 ریال18:04:18
96.55 ریال18:01:19
96.7 ریال18:00:24
96.65 ریال17:59:17
96.55 ریال17:58:16
96.25 ریال17:57:19
96.55 ریال17:55:16
96.7 ریال17:54:17
96.25 ریال17:53:15
96.55 ریال17:52:16
95.95 ریال17:51:17
96.25 ریال17:50:18
95.95 ریال17:49:16
96.55 ریال17:47:17
95.95 ریال17:42:17
96.25 ریال17:41:17
95.95 ریال17:40:18
96.3 ریال17:39:16
95.95 ریال17:37:16
96.3 ریال17:36:17
95.95 ریال17:34:16
96.5 ریال17:33:16
96.25 ریال17:32:18
96.3 ریال17:31:17
96.5 ریال17:30:22
95.95 ریال17:29:16
96.05 ریال17:27:16
96.3 ریال17:26:15
96.05 ریال17:24:17
96.3 ریال17:22:16
96.05 ریال17:21:17
96.3 ریال17:20:18
96.25 ریال17:18:17
96.3 ریال17:16:16
96.25 ریال17:14:16
96.05 ریال17:13:16
96.3 ریال17:11:16
96.55 ریال17:10:17
96.3 ریال17:09:17
96.05 ریال17:08:19
96.65 ریال17:07:16
96.3 ریال17:05:15
96.65 ریال17:02:19
96.75 ریال17:01:20
96.65 ریال16:56:16
96.75 ریال16:53:16
96.65 ریال16:52:17
96.75 ریال16:51:17
96.65 ریال16:48:16
96.75 ریال16:44:15
97.3 ریال16:30:20
97.15 ریال16:29:15
97.3 ریال16:23:15
97.15 ریال16:22:15
97 ریال16:10:17
96.95 ریال16:09:14
97 ریال16:06:16
96.95 ریال16:05:15
97 ریال15:59:15
96.95 ریال15:57:16
97 ریال15:56:15
96.95 ریال15:55:16
97 ریال15:52:15
96.95 ریال15:49:15
97 ریال15:48:15
96.95 ریال15:45:17
97 ریال15:44:15
96.95 ریال15:43:14
97 ریال15:42:14
96.95 ریال15:41:14
97 ریال15:40:16
96.95 ریال15:39:17
96.8 ریال15:37:14
97 ریال15:36:16
96.8 ریال15:34:15
96.95 ریال15:33:13
96.8 ریال15:27:15
96.75 ریال15:26:14
96.8 ریال15:21:15
96.75 ریال15:19:15
96.8 ریال15:15:15
96.75 ریال15:13:14
96.8 ریال15:11:14
96.75 ریال15:10:15
96.8 ریال15:09:16
96.75 ریال14:59:15
96.85 ریال14:58:14
96.75 ریال14:57:14
96.85 ریال14:56:15
96.75 ریال14:53:15
96.85 ریال14:51:15
96.75 ریال14:48:14
96.8 ریال14:46:15
96.65 ریال14:44:14
96.8 ریال14:43:13
96.85 ریال14:42:15
96.7 ریال14:41:13
96.65 ریال14:40:17
96.8 ریال14:38:15
96.65 ریال14:37:14
96.8 ریال14:35:15
96.7 ریال14:33:12
96.8 ریال14:32:15
96.7 ریال14:26:14
96.75 ریال14:25:16
96.7 ریال14:21:16
96.75 ریال14:20:16
96.7 ریال14:18:14
96.75 ریال14:12:16
96.7 ریال14:11:14
96.75 ریال14:09:18
96.9 ریال14:08:15
96.8 ریال14:06:14
96.75 ریال14:04:14
96.95 ریال14:03:13
96.9 ریال14:02:16
96.95 ریال14:00:21
96.9 ریال13:59:13
96.95 ریال13:57:15
96.9 ریال13:56:14
96.95 ریال13:54:15
96.9 ریال13:53:14
96.95 ریال13:47:14
110.45 ریال13:46:14
96.95 ریال13:41:14
110.45 ریال13:40:17
96.95 ریال13:39:16
110.45 ریال13:32:15
97.1 ریال13:31:15
110.45 ریال13:12:15
97.3 ریال13:11:14
110.45 ریال13:10:17
97.3 ریال13:09:16
110.45 ریال13:02:15
97.3 ریال13:01:16
110.45 ریال13:00:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات