بازار آمریکا / قهوه

  • نرخ فعلی:121
  • بالاترین قیمت روز:121
  • پایین ترین قیمت روز:120.35
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:120.35
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۶:۲۸
  • نرخ روز گذشته:120.2
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.67%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.8

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
121 ریال16:06:28
120.9 ریال15:54:24
120.8 ریال15:48:25
120.9 ریال15:42:25
120.7 ریال15:30:25
120.85 ریال15:24:24
121 ریال15:18:24
120.85 ریال15:12:25
121 ریال15:06:25
120.95 ریال15:00:28
120.8 ریال14:54:24
120.95 ریال14:48:24
120.7 ریال14:36:24
120.45 ریال14:18:24
120.5 ریال14:12:24
120.45 ریال14:00:27
120.5 ریال13:48:24
120.45 ریال13:42:25
120.5 ریال13:24:25
120.35 ریال13:12:25
نظرات