شاخص یاب

بازار آمریکا / قهوه

  • نرخ فعلی:112.25
  • بالاترین قیمت روز:125.75
  • پایین ترین قیمت روز:112.2
  • بیشترین مقدار نوسان روز:11.95
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.38%
  • نرخ بازگشایی بازار:125.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۵۸:۱۵
  • نرخ روز گذشته:114
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.56%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1.75

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / قهوه در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / قهوه در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
112.25 ریال18:58:15
112.2 ریال18:57:16
112.25 ریال18:54:17
112.8 ریال18:52:17
112.25 ریال18:51:18
113.25 ریال18:49:16
113.05 ریال18:48:16
113.25 ریال18:47:16
112.8 ریال18:45:18
113.15 ریال18:44:15
112.8 ریال18:42:16
113.25 ریال18:40:17
113.15 ریال18:39:18
113.05 ریال18:38:15
112.95 ریال18:37:18
113.05 ریال18:36:16
112.95 ریال18:35:18
113.25 ریال18:33:17
113.15 ریال18:31:17
113.05 ریال18:29:15
113.25 ریال18:28:15
113.15 ریال18:26:16
113.25 ریال18:25:17
113.15 ریال18:22:15
113.25 ریال18:20:18
113.3 ریال18:19:16
113.25 ریال18:18:16
113.3 ریال18:17:14
113.25 ریال18:13:16
113.3 ریال18:11:14
113.25 ریال18:08:18
113.3 ریال18:07:16
113.25 ریال18:05:17
113.2 ریال18:02:17
113.3 ریال18:01:17
113.2 ریال17:58:17
112.9 ریال17:57:15
113.2 ریال17:55:16
112.9 ریال17:54:17
113.2 ریال17:53:14
113.15 ریال17:51:14
113.2 ریال17:50:16
113.15 ریال17:47:16
113.2 ریال17:46:15
113.15 ریال17:39:16
113.35 ریال17:38:14
113.15 ریال17:37:15
113.35 ریال17:36:15
113.15 ریال17:34:15
113.4 ریال17:33:15
113.15 ریال17:32:17
113.65 ریال17:31:17
113.15 ریال17:29:15
113.4 ریال17:28:16
113.65 ریال17:27:18
113.35 ریال17:26:15
113.65 ریال17:25:15
113.75 ریال17:24:16
113.65 ریال17:23:15
113.35 ریال17:22:16
113.65 ریال17:21:14
113.75 ریال17:20:21
113.4 ریال17:19:15
113.65 ریال17:18:15
113.4 ریال17:17:16
113.35 ریال17:16:16
113.75 ریال17:15:16
113.65 ریال17:11:15
113.75 ریال17:09:15
113.65 ریال17:08:15
113.25 ریال17:07:16
113.65 ریال17:06:16
113.2 ریال17:05:17
113.65 ریال17:04:17
113.25 ریال17:03:17
113.35 ریال17:02:17
113.2 ریال17:01:17
113.5 ریال17:00:23
113.2 ریال16:58:15
113.5 ریال16:57:16
113.2 ریال16:56:15
113.5 ریال16:55:16
113.2 ریال16:54:16
113.25 ریال16:53:14
113.2 ریال16:48:15
113.7 ریال16:46:14
113.65 ریال16:45:16
113.7 ریال16:43:16
113.5 ریال16:42:16
113.65 ریال16:41:14
113.7 ریال16:38:15
113.65 ریال16:37:14
113.7 ریال16:33:15
113.65 ریال16:32:15
113.7 ریال16:29:16
113.65 ریال16:24:15
113.75 ریال16:21:14
113.7 ریال16:20:16
113.65 ریال16:19:14
113.7 ریال16:18:16
113.75 ریال16:17:14
113.65 ریال16:16:15
113.75 ریال16:15:16
113.7 ریال16:14:16
113.65 ریال16:13:16
113.7 ریال16:09:16
113.8 ریال16:08:15
113.7 ریال16:06:15
113.8 ریال16:01:15
113.7 ریال16:00:21
113.8 ریال15:59:16
113.75 ریال15:55:16
113.8 ریال15:53:14
113.75 ریال15:52:14
113.8 ریال15:50:18
113.75 ریال15:49:15
113.8 ریال15:48:16
113.65 ریال15:44:15
113.75 ریال15:43:13
113.65 ریال15:41:14
113.75 ریال15:40:16
113.65 ریال15:36:15
113.75 ریال15:35:16
113.55 ریال15:34:15
113.4 ریال15:32:15
113.65 ریال15:27:16
113.45 ریال15:26:15
113.65 ریال15:24:17
113.45 ریال15:23:15
113.65 ریال15:21:16
113.55 ریال15:20:15
113.4 ریال15:19:15
113.45 ریال15:17:15
113.55 ریال15:16:14
113.4 ریال15:13:14
113.45 ریال15:11:15
113.4 ریال15:10:15
113.45 ریال15:06:16
113.4 ریال15:05:15
113.45 ریال15:04:15
113.5 ریال15:03:15
113.45 ریال15:02:13
113.5 ریال15:01:14
113.45 ریال15:00:21
113.4 ریال14:59:15
113.45 ریال14:57:14
113.5 ریال14:52:14
113.45 ریال14:51:15
113.5 ریال14:39:15
113.55 ریال14:37:14
113.5 ریال14:36:15
113.55 ریال14:18:15
113.6 ریال14:17:15
113.7 ریال14:16:13
113.75 ریال14:13:13
113.6 ریال14:11:14
113.7 ریال14:08:14
113.75 ریال14:07:13
113.7 ریال14:06:13
113.6 ریال14:05:14
113.7 ریال14:04:14
113.6 ریال14:03:15
113.7 ریال14:01:14
113.75 ریال13:59:13
113.8 ریال13:58:13
113.75 ریال13:57:14
113.7 ریال13:56:13
113.8 ریال13:55:14
114.1 ریال13:54:15
113.8 ریال13:53:13
113.7 ریال13:52:14
114.1 ریال13:50:15
113.8 ریال13:49:13
113.7 ریال13:48:15
114.1 ریال13:46:13
113.8 ریال13:44:15
114.05 ریال13:43:15
114.1 ریال13:42:15
113.85 ریال13:41:14
113.8 ریال13:40:15
114.1 ریال13:39:15
113.8 ریال13:38:14
113.95 ریال13:37:14
114.1 ریال13:36:15
113.95 ریال13:34:16
113.8 ریال13:33:16
113.95 ریال13:32:15
114.1 ریال13:31:15
113.95 ریال13:29:14
114.1 ریال13:28:15
113.8 ریال13:27:15
113.95 ریال13:26:15
113.8 ریال13:25:15
113.95 ریال13:23:15
113.8 ریال13:22:14
113.95 ریال13:21:15
113.85 ریال13:20:15
113.8 ریال13:19:15
125.75 ریال13:18:15
113.8 ریال13:17:15
113.95 ریال13:16:16
113.8 ریال13:15:17
114 ریال13:14:14
113.8 ریال13:13:14
113.85 ریال13:12:15
114 ریال13:09:13
125.75 ریال13:06:15
114 ریال13:05:16
125.75 ریال13:03:14
نظرات