کالایاب
شاخص یاب

کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,351 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.3%