شاخص یاب

کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,263 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 34.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.54%