بازار آمریکا / کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 127 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,349 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 380 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 25.59%