شاخص یاب

بازار آمریکا / کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,207 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 338 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.79%