شاخص یاب

بازار آمریکا / کاکائو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,199 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.34%