شاخص یاب

بازار آمریکا / کاکائو

  • نرخ فعلی:2194
  • بالاترین قیمت روز:2194
  • پایین ترین قیمت روز:2144
  • بیشترین مقدار نوسان روز:18
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,169
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۴۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2,162
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.48%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:32

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کاکائو در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / کاکائو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,194 ریال18:46:13
2,193 ریال18:45:15
2,191 ریال18:43:14
2,193 ریال18:41:15
2,191 ریال18:40:15
2,193 ریال18:39:14
2,191 ریال18:37:14
2,194 ریال18:35:16
2,188 ریال18:33:15
2,194 ریال18:29:13
2,181 ریال18:28:15
2,194 ریال18:25:16
2,181 ریال18:24:16
2,194 ریال18:21:17
2,188 ریال18:19:14
2,180 ریال18:18:15
2,181 ریال18:17:14
2,180 ریال18:16:14
2,181 ریال18:15:17
2,180 ریال18:13:14
2,181 ریال18:12:15
2,180 ریال18:03:17
2,176 ریال18:02:14
2,180 ریال17:57:15
2,178 ریال17:55:15
2,180 ریال17:54:13
2,175 ریال17:53:15
2,180 ریال17:52:13
2,176 ریال17:51:17
2,178 ریال17:50:16
2,174 ریال17:49:14
2,178 ریال17:48:16
2,174 ریال17:47:15
2,180 ریال17:46:19
2,174 ریال17:45:15
2,178 ریال17:44:15
2,180 ریال17:43:14
2,174 ریال17:42:14
2,180 ریال17:41:14
2,178 ریال17:37:15
2,180 ریال17:36:15
2,177 ریال17:35:15
2,175 ریال17:34:14
2,177 ریال17:33:14
2,180 ریال17:32:16
2,174 ریال17:29:15
2,177 ریال17:28:13
2,175 ریال17:26:14
2,177 ریال17:25:14
2,175 ریال17:24:14
2,177 ریال17:22:17
2,175 ریال17:21:16
2,177 ریال17:19:15
2,175 ریال17:18:18
2,171 ریال17:17:15
2,175 ریال17:16:17
2,171 ریال17:15:16
2,175 ریال17:14:14
2,174 ریال17:13:14
2,175 ریال17:12:16
2,171 ریال17:11:17
2,175 ریال17:09:17
2,174 ریال17:08:15
2,173 ریال17:07:16
2,174 ریال17:06:16
2,173 ریال17:05:17
2,171 ریال17:03:16
2,174 ریال16:57:13
2,178 ریال16:56:15
2,173 ریال16:55:16
2,178 ریال16:53:13
2,176 ریال16:52:14
2,174 ریال16:51:15
2,173 ریال16:50:15
2,178 ریال16:49:14
2,173 ریال16:48:14
2,176 ریال16:47:13
2,171 ریال16:46:14
2,176 ریال16:42:15
2,180 ریال16:41:15
2,176 ریال16:40:17
2,169 ریال16:39:14
2,180 ریال16:38:15
2,178 ریال16:36:14
2,176 ریال16:33:13
2,169 ریال16:31:14
2,176 ریال16:30:16
2,169 ریال16:29:14
2,176 ریال16:28:14
2,169 ریال16:26:14
2,176 ریال16:25:15
2,169 ریال16:21:14
2,170 ریال16:20:16
2,169 ریال16:16:14
2,170 ریال16:15:18
2,169 ریال16:09:15
2,158 ریال16:08:16
2,169 ریال16:07:15