برنج

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 13 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 12 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.9%