preload

برنج

  • نرخ فعلی:12.188
  • بالاترین قیمت روز:12.283
  • پایین ترین قیمت روز:12.163
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.08
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.7%
  • نرخ بازگشایی بازار:12.23
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۲:۵۰
  • نرخ روز گذشته:12.215
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.027

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
12.188 ریال22:50:58
12.25 ریال22:45:21
12.27 ریال22:41:54
12.273 ریال22:38:56
12.265 ریال22:36:08
12.263 ریال22:30:52
12.248 ریال22:18:22
12.245 ریال22:11:55
12.273 ریال21:20:59
12.193 ریال21:11:56
12.19 ریال21:05:51
12.188 ریال20:59:45
12.163 ریال20:47:52
12.165 ریال20:42:01
12.19 ریال20:38:59
12.218 ریال20:24:09
12.238 ریال20:18:11
12.208 ریال19:39:22
12.195 ریال19:36:11
12.185 ریال19:33:28
12.195 ریال19:08:59
12.205 ریال18:48:01
12.213 ریال18:42:12
12.203 ریال18:35:59
12.195 ریال18:12:21
12.243 ریال18:03:12
12.248 ریال17:59:52
12.275 ریال15:24:16
12.28 ریال14:42:11
12.283 ریال12:39:24
12.278 ریال12:30:32
12.275 ریال11:43:05
12.278 ریال9:20:47
12.273 ریال9:14:55
12.265 ریال7:27:05
12.268 ریال6:47:38
12.26 ریال5:57:16
12.245 ریال5:35:42
12.24 ریال5:02:51
12.238 ریال4:57:08
12.235 ریال4:48:18
12.238 ریال4:44:40
12.233 ریال4:42:11
12.23 ریال4:32:44
نظرات