کالایاب
شاخص یاب

برنج

  • نرخ فعلی:11.618
  • بالاترین قیمت روز:11.65
  • پایین ترین قیمت روز:11.605
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.02
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:11.638
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۱:۴۵:۴۲
  • نرخ روز گذشته:11.628
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.09%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.01

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار کندل استیک برنج در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
11.618 ریال21:45:42
11.62 ریال21:24:13
11.615 ریال21:23:02
11.613 ریال21:19:00
11.62 ریال21:18:51
11.613 ریال21:18:41
11.63 ریال21:16:47
11.62 ریال21:16:38
11.63 ریال21:16:29
11.62 ریال21:15:26
11.618 ریال21:07:39
11.623 ریال20:59:28
11.62 ریال20:49:57
11.623 ریال20:49:41
11.62 ریال20:48:52
11.623 ریال20:44:56
11.625 ریال20:42:11
11.623 ریال20:35:55
11.63 ریال20:35:13
11.623 ریال20:34:04
11.62 ریال20:25:22
11.628 ریال20:24:38
11.633 ریال20:24:10
11.65 ریال20:22:44
11.64 ریال20:21:00
11.638 ریال20:20:23
11.64 ریال20:20:13
11.638 ریال20:16:23
11.635 ریال20:04:32
11.65 ریال20:04:02
11.638 ریال19:59:51
11.635 ریال19:58:12
11.633 ریال19:56:27
11.635 ریال19:55:13
11.633 ریال19:53:21
11.635 ریال19:51:40
11.633 ریال19:50:12
11.635 ریال19:48:52
11.64 ریال19:48:44
11.635 ریال19:47:35
11.64 ریال19:45:42
11.65 ریال19:45:33
11.64 ریال19:44:00
11.65 ریال19:43:11
11.635 ریال19:41:46
11.638 ریال19:39:23
11.635 ریال19:38:49
11.638 ریال19:37:22
11.635 ریال19:36:19
11.633 ریال19:35:35
11.628 ریال19:35:01
11.633 ریال19:34:29
11.628 ریال19:31:44
11.635 ریال19:30:28
11.633 ریال19:30:15
11.638 ریال19:28:45
11.64 ریال19:28:37
11.638 ریال19:28:29
11.64 ریال19:26:58
11.638 ریال19:25:54
11.64 ریال19:25:47
11.638 ریال19:25:39
11.64 ریال19:24:00
11.638 ریال19:22:44
11.64 ریال19:20:52
11.65 ریال19:20:42
11.638 ریال19:20:13
11.64 ریال19:18:10
11.633 ریال19:17:03
11.64 ریال19:16:21
11.625 ریال19:14:35
11.623 ریال19:13:48
11.625 ریال19:12:21
11.623 ریال19:11:28
11.615 ریال19:09:53
11.62 ریال19:09:19
11.608 ریال19:07:52
11.61 ریال19:07:38
11.608 ریال19:07:30
11.613 ریال19:07:11
11.625 ریال19:05:24
11.623 ریال19:04:20
11.63 ریال19:03:43
11.638 ریال19:02:20
11.635 ریال19:00:56
11.638 ریال18:59:09
11.635 ریال18:56:54
11.633 ریال18:55:48
11.635 ریال18:53:03
11.63 ریال18:49:45
11.628 ریال18:46:28
11.63 ریال18:40:36
11.628 ریال18:39:48
11.63 ریال18:39:21
11.635 ریال18:38:35
11.628 ریال18:38:19
11.622 ریال18:37:54
11.62 ریال18:37:29
11.615 ریال18:36:42
11.613 ریال18:34:53
11.61 ریال18:33:12
11.608 ریال18:31:12
11.605 ریال18:30:04
11.608 ریال18:29:10
11.61 ریال18:25:33
11.605 ریال18:25:25
11.608 ریال18:24:30
11.613 ریال18:24:20
11.615 ریال18:13:20
11.613 ریال18:05:36
11.615 ریال18:05:29
11.618 ریال18:04:11
11.625 ریال18:03:45
11.615 ریال18:02:47
11.613 ریال18:02:18
11.623 ریال18:02:10
11.627 ریال18:01:04
11.633 ریال18:00:54
11.638 ریال18:00:44
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات