شاخص یاب

بازار آمریکا / آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 158 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.3%