شاخص یاب

بازار آمریکا / آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.93%