بازار آمریکا / آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 168 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.91%