شاخص یاب

بازار آمریکا / آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 139 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.85 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.29%