شاخص یاب

بازار آمریکا / آب پرتقال

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 163 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.73%