شاخص یاب

جو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 244 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.3 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.22%