جو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک جو در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 25.4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 260 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 261 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.4 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.31%