شاخص یاب

جو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.74%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 286 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.1 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.98%