کالایاب
شاخص یاب

جو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 270 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 279 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.38%