شاخص یاب

جو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.07%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 22.8 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.35%