کالایاب
شاخص یاب

جو

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.02%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.2 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.12%