شاخص یاب

جو

  • نرخ فعلی:250.6
  • بالاترین قیمت روز:251.4
  • پایین ترین قیمت روز:250.4
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.6
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:250.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۰۰:۱۲
  • نرخ روز گذشته:250.4
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.08%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.2

نمودار کندل استیک جو در روز جاری

نمودار کندل استیک جو در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
250.6 ریال16:00:12
251.2 ریال15:08:00
251.3 ریال14:46:28
251.2 ریال14:02:44
250.8 ریال13:37:07
251 ریال13:36:52
250.8 ریال12:55:17
251.3 ریال11:49:54
251.1 ریال10:56:44
251 ریال8:15:39
250.8 ریال8:13:26
250.6 ریال8:13:22
250.8 ریال8:13:15
250.6 ریال7:49:05
250.7 ریال7:48:58
250.8 ریال7:32:14
250.7 ریال7:31:05
251 ریال7:30:44
251.2 ریال7:26:12
251 ریال7:12:43
251.1 ریال7:12:36
250.9 ریال7:12:32
251.1 ریال7:12:29
250.9 ریال5:24:46
251.4 ریال5:19:39
251.3 ریال5:19:36
251.4 ریال5:19:33
251.3 ریال5:18:28
250.8 ریال5:18:26
251.3 ریال5:18:23
250.8 ریال5:18:20
251.3 ریال5:18:17
250.8 ریال5:14:32
250.6 ریال5:14:30
250.8 ریال5:14:21
250.6 ریال4:57:19
250.8 ریال4:56:38
250.6 ریال4:54:16
250.4 ریال4:41:35
250.5 ریال4:41:24
نظرات