جو

  • نرخ فعلی:248.6
  • بالاترین قیمت روز:249.5
  • پایین ترین قیمت روز:243.8
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.9
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.1%
  • نرخ بازگشایی بازار:247.8
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۵۰:۲۳
  • نرخ روز گذشته:246.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:1.02%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.5

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
248.6 ریال20:50:23
248.5 ریال20:43:58
248.3 ریال20:39:48
248 ریال20:39:11
248.3 ریال20:36:50
248.4 ریال20:35:51
248 ریال20:35:42
248.4 ریال20:31:11
248.3 ریال20:29:11
248.7 ریال20:25:12
248.6 ریال20:23:30
248.7 ریال20:23:11
248.6 ریال20:22:48
248.2 ریال20:18:10
248.1 ریال20:17:56
247.9 ریال19:54:11
248.1 ریال19:52:48
248.2 ریال19:52:39
248.3 ریال19:52:30
248.2 ریال19:52:21
248.3 ریال19:45:22
247.9 ریال19:45:12
247.7 ریال19:43:56
247.8 ریال19:42:30
248.1 ریال19:41:11
247.7 ریال19:40:34
247.9 ریال19:40:14
248.3 ریال19:38:38
248.2 ریال19:38:29
248.4 ریال19:38:20
248.1 ریال19:31:11
247.9 ریال19:29:10
247.5 ریال19:25:39
247.4 ریال19:24:47
247.3 ریال19:20:13
247.2 ریال19:15:22
247.3 ریال19:15:12
247.7 ریال19:14:04
247.8 ریال19:11:10
247.1 ریال19:09:20
247.2 ریال18:56:55
247.1 ریال18:55:30
246.9 ریال18:55:21
247.1 ریال18:54:27
247.5 ریال18:44:10
247.3 ریال18:43:04
247.4 ریال18:42:55
247.7 ریال18:42:46
247.4 ریال18:40:22
247.3 ریال18:39:53
247.2 ریال18:39:36
246.7 ریال18:38:18
246.1 ریال18:36:19
246 ریال18:28:30
245.9 ریال18:27:10
245.6 ریال18:25:38
245.5 ریال18:20:46
245.4 ریال18:19:19
245.2 ریال18:15:21
245 ریال18:07:35
245.1 ریال18:07:27
245.4 ریال18:07:09
245.6 ریال18:04:26
245.9 ریال18:03:57
246 ریال18:03:49
245.9 ریال18:03:41
245.8 ریال18:03:26
245.2 ریال18:03:09
244.7 ریال18:01:46
244.5 ریال18:01:11
244.4 ریال18:00:36
243.8 ریال18:00:26
244.3 ریال17:13:48
244.4 ریال17:13:41
244.6 ریال17:13:25
244.3 ریال17:13:09
244.4 ریال17:06:26
244.7 ریال17:05:56
244.9 ریال17:05:48
245.7 ریال17:04:48
245.5 ریال17:04:25
245.8 ریال17:04:17
245.9 ریال17:03:33
246.8 ریال17:03:09
247.4 ریال16:38:09
247.8 ریال16:30:36
247.6 ریال16:25:49
247.3 ریال16:15:37
247.2 ریال16:15:31
247.1 ریال16:15:24
247.5 ریال16:15:10
247.8 ریال15:41:29
248 ریال15:40:59
247.9 ریال15:40:52
247.7 ریال15:39:15
247.8 ریال15:38:56
248 ریال15:30:11
247.6 ریال15:29:49
248.2 ریال15:22:22
248.1 ریال15:20:11
248.2 ریال15:18:49
248.4 ریال15:18:35
248.8 ریال15:14:17
248.9 ریال15:14:01
249 ریال15:10:51
249.2 ریال15:01:23
248.8 ریال14:55:31
248.6 ریال14:54:14
248.5 ریال14:53:21
248.3 ریال14:17:31
248.2 ریال13:38:21
248.1 ریال13:38:14
248.2 ریال13:38:08
248.1 ریال13:22:40
249 ریال13:15:22
249.2 ریال13:14:07
249.3 ریال13:12:46
249.4 ریال13:02:40
249.3 ریال12:52:39
249.4 ریال12:52:33
249.5 ریال12:49:21
249.1 ریال12:49:08
249 ریال12:48:39
249.1 ریال12:48:33
249 ریال12:48:23
249.1 ریال12:46:14
249 ریال12:42:23
249.1 ریال12:42:17
248.9 ریال12:38:26
248.8 ریال12:34:14
248.6 ریال12:34:08
248.5 ریال11:55:57
249 ریال11:55:44
248.4 ریال11:55:37
247.5 ریال11:55:31
247.1 ریال11:30:28
247.2 ریال11:15:46
247.3 ریال10:40:55
247.2 ریال9:51:07
247.1 ریال9:13:07
247.2 ریال9:12:51
247.6 ریال8:46:23
247.5 ریال8:45:52
247.3 ریال8:05:48
246.9 ریال7:41:18
246.8 ریال6:51:39
246.5 ریال6:51:34
246.4 ریال5:37:41
246.2 ریال5:37:36
246.4 ریال5:37:31
246.2 ریال5:26:48
246.1 ریال5:08:06
246 ریال5:04:18
246.3 ریال5:04:12
246 ریال5:04:07
246.3 ریال5:01:06
246 ریال4:59:25
245.7 ریال4:58:17
246 ریال4:57:58
245.9 ریال4:57:16
246 ریال4:56:52
246.4 ریال4:56:17
246.5 ریال4:49:57
246.6 ریال4:49:52
246.5 ریال4:49:19
246.3 ریال4:45:07
246.5 ریال4:43:55
246.7 ریال4:41:45
246.5 ریال4:40:29
246.7 ریال4:38:58
246.9 ریال4:35:35
247.1 ریال4:33:27
247.3 ریال4:33:22
247.1 ریال4:33:16
247.3 ریال4:32:55
246.9 ریال4:32:40
247.4 ریال4:31:56
247.6 ریال4:30:59
247.8 ریال4:30:29
نظرات